med anledning av prop. 1992/93:161 Trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet

Motion 1992/93:T92 av Jan Erik Ågren (kds)

av Jan Erik Ågren (kds)
Krav på handledarkompetens vid övningskörning från 16
års ålder
Propositionen innehåller ett avsnitt som föreslår
övningskörning från 16 års ålder. Man hänvisar till den s k
franska modellen men till skillnad från denna ställs inga
krav på teoretisk undervisning.
När det gäller handledaren ställs heller inga krav på
visad lämplighet annat än att det ska ges möjlighet för
körkortsmyndigheten att via körkortsregistret se om den
tilltänkta handledaren har sådan belastning att han är
olämplig som handledare.
Beträffande fordonets beskaffenhet ställs det inga
ytterligare krav utöver den obligatoriska gröna
övningskörningsskylten.
Att tillåta övningskörning från 16 års ålder är bra. Detta
fyller också de önskemål som ställs i ''körkort 2000'' om en
ökning av såväl övningskörningssträcka som
övningskörningstid. Motionen lägger, som helhet, stor vikt
vid attitydfrågorna och detta måste också gälla den som ska
biträda eleven som privatlärare. Att, som prop. föreslår,
endast kontrollera privatlärarens lämplighet via
körkortsregistret räcker inte. Privatlärarens lämplighet och
kunskap måste också prövas på annat sätt, lämpligen genom
ett självstudiebrev och ett enkelt test där de grundläggande
kunskaperna prövas och där de viktigaste momenten för en
privatlärare delges. Ett sådant förfarande skulle också
bättra på kunskapen hos de förare (oftast föräldrar) som tog
körkort för 20--30 år sedan.
När det gäller fordonets beskaffenhet så har det i
debatten ställts krav på allt från dubbelkommando till extra
backspegel.
Att installera dubbelkommando beräknas kosta 7.000 kr
varför det som krav kan ses som orealistiskt. Kostnaden för
att installera extra backspegel är ytterst marginell och borde
vara ett krav i alla bilar som används vid övningskörning.
När det gäller kraven på privatlärarutbildning och
fordonets beskaffenhet gäller det att lägga dessa på en nivå
som inte omöjliggör det som propositionen syftar till,
nämligen att ge körkortsaspiranten ökad tid till
övningskörning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utbildning av privatlärare,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om kravet på extra backspegel i bilar
som används vid övningskörning.

Stockholm den 14 april 1993

Jan Erik Ågren (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-04-14 Bordläggning: 1993-04-15 Hänvisning: 1993-04-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)