med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

Motion 1992/93:U15 av Ingela Mårtensson (fp) och Ingbritt Irhammar (c)

av Ingela Mårtensson (fp) och Ingbritt Irhammar (c)
I föregående års budgetproposition 1991/92:100, bilaga
4, framhålles betydelsen av att satsa på u-landsforskning i
Sverige inom området demokrati och mänskliga rättigheter.
Några påtagliga åtgärder har dock ännu inte vidtagits på
området. Således utgår för närvarande inget stöd till
rättsvetenskaplig forskning med denna inriktning.
I innevarande års budgetproposition och i
forskningspropositionen för de kommande tre åren, prop
1992/93:170, nämns inget om stöd till inhemsk
kompetensuppbyggnad inom området demokrati och
mänskliga rättigheter vare sig i samband med
biståndsmotiverad forskning, avsnittet 3.2 i
forskningspropositionen, eller på annat ställe.
Detta rimmar dåligt med de åtaganden och det rykte
som Sverige har internationellt inom detta område. Svenskt
biståndsarbete kräver en inhemsk kompetensuppbyggnad
med denna inriktning. Även i övrigt framstår mänskliga
rättigheter som ett allt viktigare fält generellt sett i vår tid.
Behovet av en utveckling av detta perspektiv på
samhällsutveckling, inklusive vår egen, är påtaglig. Ett ökat
medvetande om mänskliga rättigheters betydelse till
demokratins fromma förutsätter satsning på
kunskapsutveckling och kunskapsspridning på olika nivåer
i samhället, inte minst inom universitet och högskolor.
Eftersom forskningsområdet är relativt nytt med de
svårigheter det innebär att få utrymme bland etablerade
vetenskapliga discipliner samt med hänsyn till
forskningsområdets samhälleliga betydelse, föreslår vi att
särskilda pengar årligen avsätts för SAREC inom ramen för
de medel som föreslås för svensk u-landsforskning samt för
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet för
ändamålet demokrati och mänskliga rättigheter med ett
belopp om 10 miljoner kronor vardera jämte viss årlig
uppräkning med hänsyn till penningvärdets och
forskningens utveckling inom området.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att medel avsätts för forskning om
demokrati och mänskliga rättigheter i enlighet med vad som
anförts i motionen.

Stockholm den 15 mars 1993

Ingela Mårtensson (fp)

Ingbritt Irhammar (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-15 Bordläggning: 1993-03-17 Hänvisning: 1993-03-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)