med anledning av prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg

Motion 1992/93:Ub125 av Karin Starrin m.fl. (c, kds, m, fp)

av Karin Starrin m.fl. (c, kds, m, fp)
Forskning och utveckling tillmäts stor betydelse i dagens
samhälle. Det gäller framtiden för näringslivet, den
offentliga sektorn och hela regioner. De större
industriföretagen har numera en egen FoU-verksamhet och
är i likhet med flera statliga verk stora beställare av
forskning vid universitet, högskolor och branschinstitut.
Regeringen föreslår en ny forskningspolitik där
forskning och högre utbildning ska vävas samman.
Utbildningen får en bättre kontakt med de levande
forskningsmiljöerna. En fördubbling av antalet disputerade
personer fram till sekelskiftet i syfte att öka
forskningsintensiteten och höja kvaliteten vid universitet
och högskolor är också ett mål. I
Utbildningsdepartementets idéskrift ''Forskningens
utmaningar -- En strategi inför 2000-talet'' lyfts frågor om
ökad konkurrens mellan högskolor fram. Behov av en
närmare koppling mellan främst den tillämpade
forskningen och näringslivet ökar. De mindre och
medelstora högskolorna anges som exempel på en sådan
positiv koppling med potential för ytterligare förbättring av
sambandet forskning -- praktisk tillämpning.
I Gävle--Dalaregionen har högskolorna tagit denna
förändring i utbildnings- och forskningspolitiken på allvar.
Förslaget ''Gävle--Dala-fakulteten'' är ett sätt att bygga en
konkurrens- kraftig nätverkshögskola med egna
forskningsresurser.
En högskola är en viktig del i den regionala
infrastrukturen och påverkar starkt utvecklingen i en
region. Nätverkshögskoleprojektet i Gävle--Dalaregionen
är ett viktigt steg att förstärka samverkan i de
ansträngningar som nu görs för att höja kompetens och
konkurrensförmåga för högskolorna i Gävle/Sandviken och
i Falun/Borlänge.
Det är angeläget att arbetet med att få fram en
organisation för en Gävle--Dala-fakultet kan fortsätta.
Detta prospekt är ett tydligt exempel få hur man kan sprida
resurser för att ge ökade möjligheter för människor att höja
sin kompetens.
När nu rejäla satsningar görs på forskning anser vi att det
vora värdefullt att stimulera de olika initiativ som tas på
lokal nivå. Därför anser vi att resurser måste omfördelas så
att en Gävle--Dala-fakultet kan utvecklas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om satsning på en Gävle--Dala-
fakultet.

Stockholm den 15 mars 1993

Karin Starrin (c)

Patrik Norinder (m)

Lennart Rohdin (fp)

Pontus Wiklund (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-15 Bordläggning: 1993-03-17 Hänvisning: 1993-03-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)