med anledning av prop. 1993/94:129 Försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge särskild personröst

Motion 1993/94:K34 av Mikael Odenberg (m)

av Mikael Odenberg (m)
Enligt överenskommelse mellan riksdagspartierna skall
inslaget av personval öka i Sverige fr.o.m. 1998 års allmänna
val. I propositionen föreslås lagstiftning som skall
möjliggöra försöksverksamhet i några kommuner redan vid
1994 års kommunalval.
Inför regeringens beredning av ärendet hade tretton
kommuner anmält intresse för att delta i försöken. Av dessa
har sju kommuner utvalts.
Enligt propositionen har regeringen vid urvalet bedömt
''sådana aspekter som kommunernas geografiska placering,
antalet röstberättigade, valdeltagande, fullmäktiges
sammansättning vid det senaste valet bl.a. i fråga om
partibilden och fördelningen mellan kvinnor och män samt
synpunkter från central och regional valadministration''.
Detta ger förvisso intryck av en minutiöst noggrann
urvalsprocess, dock utan att på något sätt i sak motivera
varför inte samtliga tretton kommuner som anmält intresse
kan komma i fråga.
Sveriges huvudstad är en av de kommuner som -- under
bred politisk enighet -- anmält intresse för att delta i
försöksverksamheten. Kommunstyrelsen anser Stockholms
stad mycket väl lämpad för den föreslagna
försöksverksamheten. Staden rymmer många olika
befolkningsgrupper och har ett välorganiserat partiväsende.
Samtidigt finns goda villkor för opinionsbildningen.
Stockholms önskemål bör enligt min uppfattning
tillgodoses.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att 1 § lagen om försök i vissa
kommuner där väljarna skall kunna avge en särskild
personröst vid de allmänna valen år 1994 ges följande
lydelse:
1 § Vid valet den 18 september 1994 till
kommunfullmäktige i Helsingborg, Linköping, Solna,
Stockholm, Vaggeryd, Vänersborg, Östersund och
Övertorneå skall väljarna ges möjlighet att avge en särskild
personröst. Vid valet på dessa orter skall utöver vad som
sägs i vallagen (1972:620) gälla vad som anges i denna lag.

Stockholm den 2 mars 1994

Mikael Odenberg (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-02 Bordläggning: 1994-03-03 Hänvisning: 1994-03-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)