med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi51 av Erling Bager m.fl. (fp, c, kds, m)

av Erling Bager m.fl. (fp, c, kds, m)
Odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet
befinner sig för närvarande i en bekymmersam ekonomisk
situation med allvarliga konsekvenser för den fortsatta
verksamheten. Detta gäller i första hand inom områdena
forskning och utveckling, men också grundutbildningen av
tandläkarestuderande kommer framgent att påverkas.
Detta kan ses som en konsekvens av de förändringar i
resurstilldelningssystemet som genomfördes den 1 juli 1993,
och som medförde ett jämfört med andra odontologiska
fakulteter i riket, relativt underskott på 8,1 miljoner kronor.
Situationen har nu ytterligare förvärrats som en följd av det
minskade utbildningsuppdrag inom det odontologiska
utbildningsområdet som föreslås i propositionen
1993/94:150.
Bakgrunden till denna extraordinära situation vid
odontologiska fakulteten i Göteborg, jämfört med landets
övriga odontologiska fakulteter, är en teknisk
fördelningsprincip av medel mellan grundutbildning och
forskning som genomfördes 1977. Vid denna tidpunkt
utgick budgeten för verksamheten från de totala resurserna
och någon strikt gränsdragning mellan de två ändamålen var
inte nödvändig. Vid den teoretiska fördelningen valde
odontologiska fakulteten i Göteborg att hänföra 2/3 av
fakultetsanslaget till grundutbildning och 1/3 till forskning,
medan de övriga fakulteterna fördelade medlen jämnt
mellan de två verksamhetsgrenarna -- en fördelningsprincip
som nu visat sig vara ödesdiger för Göteborgsfakulteten.
Med hänsyn till verksamheternas omfattning vid de fyra
fakulteterna i landet så skulle således fakultetsanslaget till
fakulteten i Göteborg i dag var 8,1 miljoner kronor högre
än vad det i realiteten är.
Denna snedfördelning av ekonomiska resurser mellan
fakulteterna har påtalats vid ett flertal tillfällen. I anslutning
till riksdagens behandling av regeringens proposition
1992/93:170, Forskning för kunskap och framsteg,
behandlades en motion 1992/93:Ub110 (s, m, fp, c, kds, nyd
och v) med förslag, att odontologiska fakulteten vid
Göteborgs universitet skulle tillföras ytterligare 7,7
miljoner kronor utöver regeringens förslag. Utskottet
konstaterade, att motionärernas beskrivning av de
konsekvenser som anslagsuppdelningen 1977 medförde var
riktig. Liknande problem kunde också enligt utskottet
förekomma vid andra universitet och högskolor. Av
utbildningsutskottets betänkande framgår också, att
utskottet erfarit att man inom regeringskansliet övervägt att
vid införandet av det nya resurstilldelningssystemet 1 juli
1993 implementera en lösning för dessa
snedfördelningsproblem vid vissa fakulteter. Mot den
bakgrunden och i avvaktan på en gemensam lösning
konstaterade utskottet därför, att ytterligare medel, vid det
tillfället, icke skulle anvisas till odontologiska fakulteten vid
Göteborgs universitet.
Som en följd av den diskussion som uppstod kring
medelsfördelningen vid universitetet i Göteborg uppdrog
Utbildningsdepartementet åt en auktoriserad revisionsbyrå
att närmare utreda anslagens disponering vid den
odontologiska fakulteten. Uppdraget bestod i att fastställa
hur medlen vid fakulteten disponerats för dels
grundutbildning, dels forskning och forskarutbildning
under perioden 1977--1993. Universitetet tog fram alla
relevanta underlag vilka redovisades i en PM. I revisorns
redovisning till departementet anförs bl.a. följande:
Jag har tagit del av nämnda PM och utan invändningar
kontrollerat den matematiska riktigheten av gjorda
beräkningar. Uppgifterna om tillhandahållna
årsstudieplatser har jag inte kontrollerat.
I denna PM dras slutsatsen att i universitetets
sektorsanslag för vårdyrken ingått medel för universitetets
odontologiska forskning och forskarutbildning, medel som
inför 1993/94 uppgått till drygt 8 miljoner kronor. Denna
slutsats bygger på följande antaganden:
1. den genomsnittliga kostnaden per årsstudieplats vid
Göteborgs universitet borde 1976/77 ha legat på ca 17 tkr,
dvs. ungefär på samma nivå som i Lund 2. 
det totala anslaget 1977/78 skulle ha blivit detsamma
även om en annan fördelning gjorts mellan
fakultetsanslaget och sektorsanslaget 3. 
den procentuella utvecklingen av fakultetsanslaget
skulle ha varit oförändrad även om det totala anslaget
fördelats på annat sätt 1977/78.
Under förutsättning att ovanstående antaganden är
korrekta, vilket jag saknar möjlighet att bedöma, stämmer
slutsatsen att fakultetsanslaget till Göteborgs universitet år
1993/94 skulle ha uppgått till 26 885 tkr i stället för ca 18 748
tkr.
Det föreligger således en negativ diskrepans på ca 8
miljoner kronor vad gäller anslaget för forskning och
forskarutbildning. Den halvering av antalet
utbildningsplatser vid tandläkarprogrammet i Göteborg
som regeringen nu föreslår innebär att de sammanlagda
effekterna blir mycket allvarliga för den fortsatta
verksamheten. Göteborgs universitet har under
innevarande budgetperiod tillfört odontologiska fakulteten
detta underskott men saknar i dag möjligheter att genom
ekonomisk omfördelning förändra dessa effekter.
Den mycket framgångsrika och expansiva
forskningsverksamhet som har bedrivits och bedrivs vid
odontologiska fakulteten kommer genom den uppkomna
ekonomiska situationen att påverkas allvarligt på kort sikt
men vara förödande på lång sikt, detta i en tid när en
progressiv forskningsfront är nödvändig med tanke på bl.a.
den hastiga utveckling som sker inom biomaterialområdet
och utvecklingen av ersättningsmaterial för amalgam. Det
vore därför synnerligen olyckligt om en tidigare begången
teknisk snedfördelning mellan olika anslag skulle tillåtas få
dessa konsekvenser. Denna inskränkning får också
återverkningar på grundutbildningen och rekryteringen till
denna. Det är dessutom orimligt, att fakulteten i Göteborg
skall kunna producera samma forskning och
forskarutbildning som övriga fakulteter till en relativt sett
8,1 miljoner kronor lägre kostnad.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen, med upphävande av tidigare beslut,
anslår 8,1 miljoner kronor till anslagsposten C 6. Göteborgs
universitet: Forskning och forskarutbildning,
2. att riksdagen beslutar om motsvarande minskning av
de övriga fakultetsanslagen för odontologisk forskning vid
Sveriges universitet och högskolor.

Stockholm den 10 maj 1994

Erling Bager (fp)

Lennart Fridén (m)

Rune Thorén (c)

Harry Staaf (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)