med anledning av prop. 1994/95:128 Ändring i telelagen (1993:597), m.m.

Motion 1994/95:T25 av Wiggo Komstedt m.fl. (m)

av Wiggo Komstedt m.fl. (m)
Vi instämmer i propositionens förslag till ny lagtext men
motsätter oss den förändrade tolkningen av lagen som
regeringen ger till känna i propositionen på sidan 7, sista
stycket.
Regeringens tolkning är att t.ex. auktionsförfarande inte
kan användas vid fördelning av frekvensutrymme. Detta
medför att den bedömning Post- och telestyrelsen skall göra,
efter en allmän inbjudan till ansökan, i slutänden blir ytterst
subjektiv beträffande innehållet i den eller de tjänster som
skall erbjudas via frekvensutrymmet.
Det är inte möjligt för styrelsen att i detalj kunna väga
olika tjänster mot varandra med hänsyn till de krav som
regeringen anser skall vara vägledande. Svårigheter uppstår
även i de fall en tillståndshavare förändrar innehållet av de
tjänster som erbjuds via det aktuella frekvensutrymmet, och
en ny bedömning enligt de anvisade kriterierna skulle ge ett
annat resultat än tidigare. Ett auktionsförfarande kan
därvidlag, vid en slutlig bedömning av tillståndsansökan,
utgöra den mest objektiva fördelningsgrunden.
Vi motsätter oss således den förändrade tolkning av lagens
tillämpning som regeringen ger till känna i propositionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om ändring i telelagen.

Stockholm den 10 februari 1995

Wiggo Komstedt (m)

Jan Sandberg (m)

Tom Heyman (m)

Birgitta Wistrand (m)

Ulla Löfgren (m)

Jeppe Johnsson (m)

Lars Björkman (m)

Carl G Nilsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-02-10 Bordläggning: 1995-02-14 Hänvisning: 1995-02-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)