med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik

Motion 1994/95:Kr12 av Ewa Larsson m.fl. (mp)

av Ewa Larsson m.fl. (mp)
Miljöpartiet de Gröna anser liksom regeringen att målet för
turistpolitiken är att Sverige skall ha en hög attraktionskraft
som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig
turistnäring. Men vi vill i högre grad än regeringen betona
den starka kopplingen mellan turism, kultur-, natur- och
miljöpolitik.
Inrättandet av en nationell myndighet skall syfta till att
initialt stimulera en fungerande branschsamverkan som på
sikt minimerar myndighetens samlande funktion. Vad gäller
inrättandet av ett särskilt marknadsföringsbolag med statligt
delägande anser vi att detta är motiverat för en sammanhållen
turistinformation på utlandsmarkaden. Vi ser ingen
anledning till motsvarande verksamhet på
hemmamarknaden. Branschen bör i så hög utsträckning som
möjligt stå för sina egna kostnader och behovet av nationell
samverkan om marknadsföring kan lösas inom ramarna för
branschsamarbetet.
Miljöpartiet har i sin budget anslagit 49,5 milj kr för
turistfrämjande åtgärder. Myndighetsanslaget skall
successivt trappas av och ansvarsområdet inskränkas till
samordning av statliga och kommunala kultursatsningar till
gagn för turismen, i linje med vad som föreslås i den
internationella kulturutredningen Vår andes stämma -- och
andras (SOU 1994:35)
Vi anser att Glesbygdsverket ska ges en viktig roll som
samordnare av regionalpolitiska satsningar på
turismnäringen. Eftersom Glesbygdsverket ligger i
Östersund finns också utmärkta möjligheter till utvecklat
samarbete med Mitthögskolan, som har specialkompetens
inom området och som bör ges förutsättningar att ytterligare
utveckla användandet av den turistdatabas man förvaltar.
Myndigheten har också en viktig roll i att stärka turismens
miljöprofil. Regeringen hävdar att det ur turismens synvinkel
är av avgörande betydelse för framtiden att Sveriges unika
naturresurs vårdas. Vi menar att detta sätt att se på naturen
som vara, en tillgång för turismens väl, är allt för begränsad.
Miljöhänsyn måste göras till en offensiv del av
turismpolitiken.
Den svenska allemansrätten erbjuder en världsunik
möjlighet till naturupplevelser. Det finns exempel på hur
denna rätt exploateras i turisminformationen till utlandet i
kommersiella syften. Naturen bjuds ut som en
konsumtionsvara, spektakulära kvasiäventyr arrangeras med
staber av servicepersonal i bakgrunden. Miljöpartiet
ifrågasätter starkt värdet av en sådan turism. Turismpolitiken
har här en viktig pedagogisk uppgift i att lansera hur
allemansrätten istället ska innebära en positiv utmaning för
den miljöintresserade och aktiva turisten. Branschkonsulter
inom en rad områden bekräftar att intresset för miljö,
miljömedveten livsstil och miljömedveten konsumtion ökar.
Denna form av efterfrågan bör tas tillvara. För att möjliggöra
att en turism som motsvarar sådana krav utvecklas till en
konkurrensfördel, är det angeläget att myndigheten
stimulerar miljörelaterad kompetensuppbyggnad. Det kan
t ex innebära att visa hur turismsatsningar når en långsiktigt
hållbar kvalitativ utveckling om en konsekvensbeskrivning
av turism görs vid projekteringen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att betona den starka kopplingen
mellan turism, kultur-, natur- och miljöpolitik,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att initialt stimulera en samlande
fungerande branschverksamhet som successivt trappas av
samt inriktas på kultursatsningar,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Glesbygdsverket i Östersund
ges en roll som samordnare av regionalpolitiska satsningar
och att samarbetet med Mitthögskolan och databasen om
turism utvecklas vidare,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om myndighetens roll att stärka
turismens miljö- och kulturprofil, s.k. naturturism,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om turismkonsekvensbeskrivning,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om kompetensuppbyggnad.

Stockholm den 7 april 1995

Ewa Larsson (mp)

Per Lager (mp)

Eva Goe s (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-04-07 Bordläggning: 1995-04-08 Hänvisning: 1995-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)