med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik

Motion 1994/95:Kr5 av Barbro Andersson m.fl. (s)

av Barbro Andersson m.fl. (s)
I propositionen anges att målet för turistpolitiken är att
Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och
en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring. I propositionen
föreslås en utökad samordning vad gäller sektorer av
betydelse för turistnäringens utveckling samt en utökad
samverkan mellan staten och näringens företag.
Turistnäringens konkurrenskraft bör kunna utvecklas inom
ramen för en långsiktigt hållbar turistpolitik som också
beaktar näringens regionalpolitiska betydelse.
Det visar sig att det som lockar resenärer från andra länder
är natur- och kulturupplevelser av olika slag. Man vill se och
besöka museer, utställningar, kulturbyggnader -- med andra
ord våra historiska och kulturella sevärdheter.
Den internationella kulturutredningen ''Vår andes
stämma -- och andras'' föreslår omfattande utveckling och
internationell marknadsföring av Vallonbruken i
Norduppland. De norduppländska Vallonbruken
tillsammans med Dannemora gruvområde utgör en stor
potential för kulturturismen och bör med breda
marknadsföringsinsatser kunna locka internationella
besökare. Miljöerna är världsunika och evenemangen redan
i dag många och av hög klass.
Bland verksamheterna kan nämnas musikveckan i
Östhammar, som i år firar 20-årsjubileum, känd i hela landet
för sin bredd och sin höga kvalitet.
I Lövstabruk pågår sedan 1992 ett folkmusikprojekt, som
visar att musiktraditionen lever vidare.
Inom Vallonbruksområdet finns hela skalan intressanta
kulturbyggnader representerade från enkla gruvarbetartorp
och smedjor till ståtliga herrgårdar. Ånghammaren i
Österbybruk är nyligen utvändigt renoverad med medel från
Riksantikvarieämbetet, och planerna på att göra den till ett
Järnets informationscentrum bör snarast fullföljas.
Herrgårdsmiljöerna överträffar varandra i stilhistoria och
storslagenhet, omgivna av dammar och parkanläggningar,
där Forsmarks Engelska park med sina små lusthus och
tempelbyggnader är en av landets främsta. Söderfors bruk är
Sveriges största byggnadsminnesmärke. Lövstabruk blev
under Louis de Geers ledning Sveriges största järnbruk.
Strömsbergs bruk är ett av de bäst bevarade Vallonbruken.
Vallonsmedjan i Österbybruk är unik med sin ursprungliga
inredning. Där finns nu dockor, ljud- och ljusillustrationer.
Lancashiresmedjan i Karlholmsbruk har nyligen
byggnadsminnesförklarats.
Även Älvkarleby är rikt på kulturhistoria, och inriktar sin
turistverksamhet främst på fritid och rekreation. Nedre
Dalälven är Sveriges mest kompletta sportfiskeområde med
ett rikt fiskbestånd.
De tre kommunerna i Norduppland, Östhammar, Tierp och
Älvkarleby anser att turismen är en näringsgren som
kommer att utvecklas. Dels kommer kulturturismen att vara
viktig, dels är turismen en viktig näringsgren som i framtiden
kan komma att sysselsätta allt fler.
I utredningen ''Vår andes stämma -- och andras'' föreslås
ett större kultur- och turismprojekt omfattande utveckling
och internationell marknadsföring av Vallonbruken i
Norduppland med åtföljande utvärdering.
Med de goda förutsättningar som finns med historiska och
kulturella sevärdheter, kompletterade med goda möjligheter
till fritid och rekreation är Norduppland ett område som väl
lämpar sig att ingå i den övergripande marknadsföring
utomlands som föreslås i propositionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om kultur- och turismprojektet samt
marknadsföring utomlands.

Stockholm den 5 april 1995

Barbro Andersson (s)

Ingrid Andersson (s)

Tone Tingsgård (s)

Thomas Östros (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-04-07 Bordläggning: 1995-04-08 Hänvisning: 1995-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)