med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik

Motion 1994/95:Kr6 av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)

av Charlotta L Bjälkebring m.fl. (v)
Turismen är en av de största näringarna i Sverige.
Verksamheten omsätter ca 100 miljarder kronor per år varav
ungefär 20 miljarder härstammar från utländsk turism. Trots
den svaga kronkursen visar resevalutahandeln ett negativt
netto som enligt konjunkturinstitutets prognos för 1995
beräknas uppgå till knappt 17 miljarder kronor. Vi anser att
Sverige bl.a. genom en mer målmedveten turistpolitik borde
kunna förbättra detta utfall. Vänsterpartiet delar regeringens
uppfattning om turistpolitikens betydelse när det gäller att
befrämja andra övergripande politiska mål, t.ex. regional
balans, ökad sysselsättning och ett rikt kulturliv. Framför allt
bör småföretagens verksamhet i glesbygdsregionerna
befrämjas. Stor vikt bör också läggas vid möjligheter till
rekreation och ett rikt friluftsliv i alla regioner i landet -- inte
bara för turister utan också för den bofasta befolkningen.
Våra kulturinstitutioner, t.ex. länsmuseerna, bör kunna fylla
viktiga turistpolitiska uppgifter.
Vänsterpartiet kan dock inte dela regeringens uppfattning
att två parallella statliga organisationer skall inrättas för att
befrämja turistnäringen. Vi anser att resurserna bör
koncentreras till den föreslagna turistmyndigheten och att
denna myndighet följaktligen också bör få ansvaret för att
marknadsföra Sverige som turistmål utomlands. Det kan inte
heller vara några större svårigheter för en sådan myndighet
att utveckla ett nära samarbete med de delar av näringslivet
som är engagerade i turistverksamheten. Det ligger i de
enskilda företagens intressen att samverka med den nya
turistpolitiska myndigheten. Den i propositionen föreslagna
modellen att inrätta ett separat bolag för
marknadsföringsuppgifter verkar mindre ändamålsenlig; den
splittrar resurser och funktioner och bidrar till onödig
byråkrati.
Vi anser också att turistpolitiken måste kopplas tydligare
till sysselsättnings- och regionalpolitiken. En expansiv
turistnäring kommer i större utsträckning än i dag att
efterfråga t.ex. guider med språkkunskaper, lokalt
kulturengagemang och allmänna kunskaper om Sveriges
utveckling i kulturellt och politiskt avseende. Delar av det
reservationsanslag på 99 miljoner som i budgetpropositionen
föreslogs för turistfrämjande åtgärder kan med fördel
utnyttjas för att anställa och utbilda ungdomar som guider
för utländska turister. Denna verksamhet skulle med fördel
kunna utvecklas utifrån våra länsmuseer. Vi föreslår därför
att länsmuseerna tillförs extra resurser för att utveckla en mer
målmedveten turisttillvänd verksamhet -- bl.a. genom att
anställa arbetslösa ungdomar med språkkunskaper och
kulturengagemang, t.ex. som alu-arbetare eller
ungdomspraktikanter. Den utbildning som behövs bör också
kunna erhållas vid dessa museer, vars personal i allmänhet
besitter en mycket bred kompetens. Länsmuseerna bör få
ytterligare medel som kan omfördelas från statens anslag till
länsstyrelsernas näringslivsutvecklande verksamhet (A1.
Länsstyrelserna m.m.). Förutom att befrämja turismen i
allmänhet skulle den här verksamheten kunna bidra till att
sysselsätta arbetslösa ungdomar och samtidigt befrämja
kulturinstitutioner i olika landsändar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om det olämpliga i att inrätta ett
separat statligt bolag för marknadsföring av Sverige som
turistland,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om möjligheten att engagera
arbetslösa ungdomar i turistfrämjande verksamhet,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att
turistpolitiken bör bidra till ökad regional balans vad gäller
sysselsättning, rekreation och kulturupplevelser.

Stockholm den 6 april 1995

Charlotta L Bjälkebring (v)

Johan Lönnroth (v)

Tanja Linderborg (v)

Björn Samuelson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-04-07 Bordläggning: 1995-04-08 Hänvisning: 1995-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)