med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik

Motion 1994/95:Kr7 av Sigge Godin (fp)

av Sigge Godin (fp)
Regeringen har i budgetpropositionen väsentligt minskat
de statliga anslagen till turismfrämjande åtgärder. Detta kan
övergångsvis accepteras med hänvisning till det
statsfinansiella läget. Det är dock min grundläggande
uppfattning att turismens stora ekonomiska betydelse för
Sverige, Sveriges tredje största exportnäring, ur nationell
synpunkt motiverar större statliga insatser än vad som nu
föreslås. I propositionen redovisas förslag till hur insatserna
skall organisatoriskt hanteras. Ingenting sägs om hur
tillgängliga medel skall användas.
Den i propositionen föreslagna myndigheten kommer
enligt min mening att medverka till att staten på ett bättre sätt
utnyttjar sina begränsade resurser dels inom verksamheter
som staten har ett primärt ansvar för dels för insatser i
samverkan med näringen. Det är enligt min mening
väsentligt att information om Sverige i utlandet drivs
långsiktigt och samordnat.
Det är viktigt att samarbetet mellan UD, Svenska institutet,
Sveriges Exportråd m.fl. även kommer att omfatta
informationen om Sverige som turistland. Nämnden för
Sverigeinformation i utlandet, NSU, bör ges sådana
förutsättningar att en rationell samordning kan ske avseende
lokaler, teknik och pressinformation så att insatserna
optimeras. Då redaktionell text är särskilt betydelsefull som
påverkansmedel bör pressbearbetningen ges hög prioritet
och ske i samverkan med de lokala och regionala
turistorganisationerna som har produkter som uppfyller
marknadens krav på kvalitet m.m.
De återstående statliga resurser som avsätts för
marknadsföring av Sverige som turistland bör inriktas på
marknader med stor betalningsförmåga och som attraheras
av det svenska kultur- och naturutbudet. Insatserna bör
särskilt inriktas på besökare som kan komma före och efter
traditionell turistsäsong samt på marknadsföring av de
småskaliga produkter som utvecklas över hela landet.
Staten har ansvar för en samlad övergripande kunskap om
turismens betydelse, krav och effekter. Trots detta saknas det
fasta forskningsresurser för Sveriges tredje största
exportnäring medan andra väletablerade äldre näringar
främjas med mycket betydande insatser. Denna brist på
balans avseende de statliga forskningsresursernas fördelning
måste rättas till.
Inom ramen för EU-samarbetet, bl.a. i mål 6, kommer
betydande satsningar att göras på kunskapsutveckling inom
turistområdet. Genomförande och uppföljning kommer i
många fall att beröra Institutionen för turismvetenskap vid
Mitthögskolan och andra organisationer i Östersund. Det är
därför rationellt att en nationell funktion för
kunskapsinsamling och analys inom turistområdet
lokaliseras till Östersund. De betydligt ökade
forskningsresurserna som enligt min mening av
nationalekonomiska skäl nu bör tillföras turism- och
resesektorn kan med fördel lokaliseras till Institutionen för
turismvetenskap och andra institutioner vid Mitthögskolan.
Detta skulle också väsentligt stärka Sveriges möjligheter att
få del av de resurser som EU-samarbetet ger möjlighet till.
Det är väsentligt att utnyttjandet av allemansrätten noga
följs så att ett överutnyttjande till men för såväl inhemsk som
utländsk turism kan undvikas. Särskilda forsknings- och
uppföljningsinsatser bör ske. Också en sådan verksamhet
kan lämpligen drivas med medfinansiering från den
europeiska unionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om användningen av de statliga
resurser som avsätts för marknadsföring av Sverige som
turistland,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av fasta
forskningsresurser för turismforskning,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om insatser för att hindra att
allemansrätten överutnyttjas av såväl inhemsk som utländsk
turism.

Stockholm den 7 april 1995

Sigge Godin (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-04-07 Bordläggning: 1995-04-08 Hänvisning: 1995-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)