med anledning av prop. 1994/95:177 Turistpolitik

Motion 1994/95:Kr9 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)
Propositionen slår fast målet för turistpolitiken i syfte att
öka Sveriges attraktionskraft som turistland och skapa en
långsiktig turistnäring som även på sikt är konkurrenskraftig.
I propositionen föreslås en ökad samordning mellan de
sektorer som har betydelse för turistnäringens långsiktiga
utvecklingsmöjligheter samt att en ökad samverkan kommer
till stånd mellan staten och turistnäringens företag.
Inom ramen för en långsiktigt hållbar turistpolitik bör
möjligheten finnas för skapande av en konkurrenskraftig
turistnäring. En viktig faktor är också att en fullt utvecklad
turistnäring har en mycket stor regionalpolitisk betydelse för
vårt land.
Vi vet av erfarenhet att det som lockar turister från andra
länder till Sverige är möjligheten att här kunna uppleva våra
sevärdheter av kulturell och naturnära karaktär. Man vill med
andra ord se och uppleva våra museer, utställningar,
kulturbyggnader, alltså ta del av vårt historiska och kulturella
arv.
I den internationella utredningen ''Vår andes stämma --
och andras'' fastslår man bland annat betydelsen av ett
projekt avseende vallonbruken i Uppland. Utredningen slår
också fast betydelsen av att driva ett sådant projekt involverat
i andra verksamheter. För Ekomuseum Bergslagen faller en
sådan verksamhet sig helt naturlig genom sin anknytning till
bergshanteringen, som också utredningen föreslår.
Ekomuseum Bergslagen utgör en stor potential kulturism
i dag. Men vi vet samtidigt att ges Ekomuseum Bergslagen
möjlighet till utvidgade marknadsföringsinsatser, så kommer
de internationella besöken att öka avsevärt. Det Ekomuseum
Bergslagen redan i dag kan ge besökarna är av en
internationellt sett mycket hög och unik kvalitet. Flera av
besöksmiljöerna är världsunika.
Ekomuseum Bergslagen är bevis på en mycket central
kultursatsning i en bygd som kännetecknas av bergs- och
järnhantering under århundranden. Ett ekomuseum är ett
instrument som formas och skapas av lokala institutioner och
invånare tillsammans. Institutionerna bidrar med experter
och andra resurser som de har. Invånarna bidrar med sin
entusiasm, kunskap, ambition och inte minst ideellt arbete.
Ekomuseet är den spegelbild i vilken invånarna upptäcker sin
avbild, söker en förklaring till det land de tillhör och det folk
som levt där tidigare under många generationer. Denna
spegel håller befolkningen upp för besökarna för att skapa
förståelse och respekt för sitt och tidigare generationers
arbete, tradition och identitet, men också för att ge besökarna
en unik upplevelse.
Som motionärer vill vi belysa vilka möjligheter och vilken
framtida potential som finns inom Ekomuseum för att
utveckla vår turism. De miljöer som Ekomuseum kan
uppvisa runt om i Bergslagen utgör helt unika och aldrig
tidigare upplevda sevärdheter, inte bara för internationella
besökare utan även inhemska. Ett Ekomuseum
sammankopplat med de unika miljöer som finns inom
vallonbruken i Uppland i den anda som utredningen ''Vår
andes stämma -- och andras'' anger, skulle än mer förstärka
möjligheterna till en positiv utveckling för Sverige som ett
framtida turistland. Detta mål skulle kunna uppnås om
Ekomuseum i ett gemensamt projekt med vallonbruken i
Uppland blev föremål för en övergripande marknadsföring
utomlands, som föreslås i propositionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om kultur- och turismprojektet samt
marknadsföring utomlands.

Stockholm den 7 april 1995

Sven-Erik Österberg (s)

Göran Magnusson (s)

Margareta Israelsson (s)

Per Erik Granström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-04-07 Bordläggning: 1995-04-08 Hänvisning: 1995-04-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)