med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m.

Motion 1994/95:Jo45

Regeringen har i proposition 1994/95:231 föreslagit att en
allmän fiskevårdsavgift införs från den 1 januari 1996.
Avgiften skall tas ut som en årsavgift på mellan 100 kronor
och 500 kronor per individ som fiskar.
Införandet av denna avgift är ännu ett exempel på hur
regeringen ökar skatter och avgifter. Avgiften införs trots att
många tunga remissinstanser som Riksrevisionsverket,
Sveriges fiskevattenägareförbund, Kustbevakningen, m.fl.
avstyrker införandet av en avgift. Avgiften kommer att
innebära ett stort ingrepp i den hävdvunna vanan med fritt
fiske i svenska havsvatten. Det kommer att bli svårt att
kontrollera att avgifter inbetalas. I propositionen är det också
oklart vilken avgift som skall betalas av olika kategorier
fritidsfiskare. Det är också mycket anmärkningsvärt att
föreslå att en avgift uttages av de som fiskar på eget vatten.
Man får alltså betala för att nyttja sin egen egendom.
Liksom tidigare båtskatten krävde en stor administration
finns det anledning att anta att även denna fiskevårdsavgift
kommer att åsamka staten stora kostnader. De beräknade
kostnaderna för hantering och information uppgår enligt
regeringen till 11 miljoner kronor. En mycket stor del av
avgiften försvinner alltså till administration.
Fiskevårdsavgiften innebär enbart ökad kontroll och
administration av det i dag fria fisket och kommer inte att ge
något större ekonomiskt tillskott för fiskevård. Regeringens
förslag om införande av allmän fiskevårdsavgift bör avslås.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår regeringens förslag om allmän
fiskevårdsavgift i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 13 juni 1995

Kent Olsson (m)

Stig Grauers (m)

Karl-Gösta Svenson (m)

Olle Lindström (m)

Ulla Löfgren (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-06-14 Hänvisning: 1995-06-15 Bordläggning: 1995-06-15