med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m.

Motion 1994/95:Jo46

I proposition 1994/95:231 föreslår regeringen att en allmän
fiskevårdsavgift införs fr.o.m. den 1 januari 1996. Avgiften
är till för att ge bidrag vid bildande av fiskevårdsområden till
fiskevård och utsättning av fisk m.m. De avgifter som betalas
in skall alltså enligt propositionen gå till att främja en god
fiskevård och förbättra tillgången på fiskevatten för
allmänheten.
I stora delar av landet finns det redan i dag fungerande
organisationer för fisket, fiskevårdsföreningar och
fiskevårdsområden, dit den som vill fiska får betala en avgift.
Detta är viktigt även ur turistnäringens synpunkt.
Avgiftens storlek varierar. Det finns, enligt min mening,
risk för att den som redan har bildat fiskevårdsområden och
inte kan åberopa utsättning av s.k. ädelfisk i någon större
utsträckning också kommer i ett sämre läge när det gäller att
få tillgång till medlen från fiskevårdsavgiften. Risken finns
att stora projekt får en så stor andel av pengarna att det blir
mycket svårt för vanliga fiskevårdsföreningar att få bidrag.
Detta skulle vara olyckligt, för det är på de små vattnen som
allmänheten ofta metar abborre. Riksdagen bör därför göra
ett uttalande om att fördelning av medlen skall ske på ett
sådant sätt att alla fiskevatten får del av medlen. Det är
säkert också värdefullt för att man skall uppleva
fiskevårdsavgiften som viktig, att pengarna fördelas på alla
typer av fiskevatten. Detta är, enligt min mening, inte nog
betonat i propositionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om fördelning av medlen från
fiskevårdsavgift.

Stockholm den 14 juni 1995

Bo Finnkvist (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-06-14 Hänvisning: 1995-06-15 Bordläggning: 1995-06-15