med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m.

Motion 1994/95:Jo47

I propositionen föreslår regeringen att det införs en allmän
fiskevårdsavgift den 1 januari 1996. Avgiftsmedlen skall
användas som bidrag till bildande och ombildande av
fiskevårdsområde, för fiskevård och utsättning av fisk, för
information och tillsyn och för administrativ hantering av
avgiften.
För avgiften har i propositionen presenterats flera
vällovliga motiv, som behovet att nybilda och ombilda
fiskevårdsområden, att främja en god fiskevård och att öka
tillgången på fiskevatten för allmänheten.
Det kan dock från principiella utgångspunkter resas många
frågetecken för en avgift beslutad och administrerad av
staten. I dag finns en fungerande fiskevård på många
fiskevatten. Dessa sköts och förvaltas av fiskevårdsområden
på lokala initiativ. Allmänheten kan fiska genom att lösa
fiskekort och på det sättet bidraga till fiskevården.
Det är viktigt att fritidsfiske och fiskevård är en gemensam
angelägenhet för fritidsfiskarna och fiskevattenägarna. Det är
många gånger också en del i den lokala turistnäringen.
Regler och byråkratiskt krångel som inte upplevs som
motiverat hindrar en positiv utveckling av denna näring.
Några remissinstanser avstyrker att en allmän avgift införs.
Riksrevisionsverket pekar på kontrollsvårigheter liksom
kustbevakningen och Statskontoret. Fiskevattenägarna är
negativa.
Tveksamhet kan också anföras om avgiften kommer att ge
de medel till fiskevården som beräknas. Det har anförts
många frågetecken kring hur avgiften skall uttaxeras och hur
kontrollen skall ske. Även för den som fiskar någon enstaka
gång på året skall, enligt förslaget, också en avgift på 100
kronor betalas.
Fiskevård är viktigt och betydelsefullt. Den bör ha sin
förankring lokalt. Avgiftens storlek och hanteringen bör ske
utifrån fiskevårdsområdets beslut och intresse. Riksdagen
bör av ovan nämnda skäl inte nu fatta något beslut om allmän
fiskevårdsavgift.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår förslaget om allmän fiskevårdsavgift.

Stockholm den 14 juni 1995

Hans Karlsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-06-14 Hänvisning: 1995-06-15 Bordläggning: 1995-06-15