med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m.

Motion 1994/95:Jo49

Regeringen föreslår i propositionen att en allmän,
obligatorisk fiskevårdavgift införs från den 1 januari 1996,
som kommer att omfatta allt svenskt fiske, insjöar som hav.
Olika årsavgifter kommer att tas ut. 100 kronor för
handredskapsfiske, 250 kronor för fiskande med andra
redskap, 500 kronor för licensierade yrkesfiskare. Den som
fiskar på eget vatten skall erlägga en avgift på 100 kronor per
år.
Fiskevårdsavgiften kommer att uppfattas som en skatt och
kommer därför inte att få det syfte som regeringen har tänkt
sig. En skatt som är omöjlig att kontrollera inger inget
förtroende hos människor för lagstiftaren.
En allmän fiskevårdsavgift kommer också att medföra
omfördelningseffekter mellan olika kategorier fiskande och
landsdelar i en omfattning som svårligen låter sig motiveras
hos dem som upplever sig som förlorare i det föreslagna
systemet.
Det finns i dag ett mycket stort antal fiskevårdsområden
som fungerar mycket bra. De fiskande vet att med de pengar
han eller hon betalar för sitt fiskekort utförs ett arbete som
gagnar ett framtida fiske.
Det mest osmakliga och irriterande i propositionen är,
enligt min mening, att den som fiskar på sitt eget vatten skall
tvingas betala en skatt till staten.
Att så plötsligt upphäva en urgammal hävd kan inte var
rimligt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår regeringens förslag till allmän
fiskevårdsavgift.

Stockholm den 14 juni 1995

Jan-Olof Franzén (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-06-14 Hänvisning: 1995-06-15 Bordläggning: 1995-06-15