med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m.

Motion 1994/95:Jo51

Fisket i Bohuslän har varit en fri nyttighet lika länge som
landskapet har varit befolkat. Freden i Roskilde 1658, då
Bohuslän blev svenskt, ändrade inte på detta förhållande.
Förslaget om att införa en allmän fiskevårdsavgift, som ska
gälla alla som fiskar inom Sveriges sjöterritorium, anser
många bohusläningar vara ett oacceptabelt ingrepp i
kustbornas sätt att leva. Kustbornas urgamla rätt att ta fångst
ur havet har haft stor betydelse för utvecklingen av våra
kustsamhällen. Det fria fisket i havet betraktas som en
sedvanerätt och är en del av det sociala och kulturella sättet
att leva i kustbandet.
Regeringens förslag har upprört många sinnen och gett
anledning till många protester i form av brev, telefonsamtal,
insändare och möten. ''Avgiften är inte motiverad för
kustvattnet, fisket har av hävd varit fritt här. Ett fritt fiske är
en styrka för våra kustkommuner vid val av bostadsort. Det
kan inte vara riktigt att jag som kustbo ska behöva betala för
att dörja makrill, dra upp en vittling eller pirka torsk. Här på
kusten upplevs rätten att fiska fritt som en lika naturlig och
självklar sak som rätten att ta en promenad.''
Det var några axplock av kommentarer i alla brev och kort
som kommit oss motionärer till del.
Vi har förståelse för att det behövs pengar till
fiskevårdande insatser och motsätter oss inte en
fiskevårdsavgift. Men vi föreslår att den ska gälla insjöar och
vattendrag och lax och öring i havet vid fritids- och
husbehovsfiske.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
motionen anförts om uttag av fiskevårdsavgift.

Stockholm den 14 juni 1995

Lisbet Calner (s)

Lennart Nilsson (s)

Sverre Palm (s)

Mona Berglund Nilsson (s)

Märta Johansson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-06-14 Hänvisning: 1995-06-15 Bordläggning: 1995-06-15