med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m.

Motion 1994/95:Jo53

De naturliga bestånden av östersjölax är nu akut
utrotningshotade. Flera svaga bestånd kommer att försvinna
från sina ursprungsälvar inom de närmaste åren. M 74
drabbar både odlad och vild lax. I odlingarna går det att
kompensera för bortfallet. För naturlaxbestånden är inte
detta möjligt. Det kraftiga överfisket har reducerat
naturlaxstammarna till den grad att de inte klarar någon
ytterligare påverkan. M 74 skulle sannolikt inte fått så
förödande konsekvenser om naturlaxbestånden haft en
normal omfattning.
Regeringen ger i sin proposition en god beskrivning av
hotbilden för östersjölaxen. Man redogör också för möjliga
lösningar på de aktuella problemen. Regeringens bedömning
av situationen är fullt rimlig men saknar skärpa. Den är också
motsägelsefull på några helt avgörande punkter. Sveriges
ambitioner när det gäller det fortsatta fisket på laxens
uppväxtområden utgör ett hinder för utveckling av
alternativa fångstmetoder. Ett biologiskt och ekonomiskt
uthålligt nyttjande av laxresursen kräver att fisket på
blandbestånd på sikt upphör. Utprovningen av alternativa
fiskemetoder måste intensifieras. Därutöver måste också
utsättning av odlad lax relateras till den situation som råder
för de vilda bestånden. Det gäller inte minst de svenska
kompensationsutsättningarna som snarast bör anpassas till
den naturliga laxproduktionen. Regeringen måste klart
definiera vilka åtgärder som erfordras nationellt och
internationellt samt vara beredd att fullt ut driva dessa
ståndpunkter inom EU och i den baltiska
fiskerikommissionen.
Följande åtgärder bör regeringen snarast vidta:Låta
utarbeta ett program för en successiv övergång till fördröjd
utsättning som ersättning för krok- och drivgarnsfisket på
laxens uppväxtområden i havet.Reglera
kompensationsutsättningen av lax så att den står i proportion
till den naturliga laxproduktionen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts för att säkra den naturreproducerade
östersjölaxens fortlevnad.

Stockholm den 13 juni 1995

Carin Lundberg (s)

Hans Stenberg (s)

Ulf Kero (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-06-14 Hänvisning: 1995-06-15 Bordläggning: 1995-06-15