med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m.

Motion 1994/95:Jo55

Den föreslagna lagen om fiskevårdsavgift bör ej införas.
Stora delar av den svenska kusten har av hävd haft fritt
fiske, t.ex. hela västkusten. Möjligheterna att kontrollera om
avgiften erlagts är mycket små och det ekonomiska nettot
torde helt utebli om polis och kustbevakning skall ägna sig
åt att kontrollera fiskeavgift från stränder och småbåtar längs
kusterna.
Enligt förslaget skall avgift även erläggas om fiske bedrivs
från svenskt fartyg på internationellt vatten. Besättningen på
svenska handelsfartyg till ankars utanför någon hamn långt
borta förutsätts erlägga fiskevårdsavgift och även svenska
fritidsbåtar på långsegling i fjärran vatten blir
avgiftsskyldiga.
Någon möjlighet att kontrollera avgiften för dessa
kategorier till rimlig kostnad finns inte.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår förslaget om införande av allmän
fiskevårdsavgift i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 14 juni 1995

Tom Heyman (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-06-14 Hänvisning: 1995-06-15 Bordläggning: 1995-06-15