med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m.

Motion 1994/95:Jo58

Fritidsfisket har utvecklats till en av våra mest utbredda
och populära rekreationsformer. I Stockholm t.ex. är det
populärt att fiska i Strömmen. Huvudstaden med det
förhållandevis rena vattnet, staden med broarna och
fiskemöjligheter, visar en attraktiv bild, och inte minst
turisterna upplever staden som vacker, öppen och vänlig.
Fisket i Stockholms innerstad uppskattas och upplevs som
mycket positivt.
Det kan inte vara riktigt att man nu ska ut och kräva avgift
av den som kanske fiskar en, två gånger om året vid våra
kajer. Det innebär att såväl byråkrati som administration ökar
kraftigt. Trots det är det ändå tveksamt om lagen kommer att
kunna efterföljas och respekteras. För att så ska ske krävs
övervakning av stora mått och är det de sporadiska
fritidsfiskarna som ska prioriteras för indrivning? Vi lever i
en tid då krismedvetandet är stort, neddragning i statens
utgifter nödvändiga; kommuner och landsting brottas också
med stora besparingskrav. Det kan då vara en viktig
symbolfråga att fritt kunna få fiska någon enstaka gång utan
att behöva känna sig som förbrytare om man inte erlagt
fiskevårdsavgift.
Självklart är det av yttersta vikt att renheten i våra vatten
blir bestående och förbättras. Intentionerna i propositionen
är riktiga och det behövs resurser för att rädda våra vatten.
Motiven som presenteras i propositionen är vällovliga.
En rad remissinstanser avstyrker dock att en allmän avgift
införs. Kontrollsvårigheter är bl.a. ett argument.
Tveksamheter finns också om avgiften kommer att ge de
medel till fiskevården som propositionen anger. Det får inte
bli så att ''det kostar mer än det smakar''.
Det borde ytterligare utredas om det finns andra
möjligheter att ta ut avgift för att klara de viktiga frågorna
med fiskevård. Osäkerheten med intäkter, övervakning,
byråkrati o.d. är alltför stora i det nu aktuella förslaget.
Regler som inte upplevs som motiverade och byråkratiskt
krångel hindrar en positiv utveckling. Även om syftet är
vällovligt kan det förorsaka negativa konsekvenser.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om allmän fiskevårdsavgift m.m.

Stockholm den 14 juni 1995

Sylvia Lindgren (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-06-14 Hänvisning: 1995-06-15 Bordläggning: 1995-06-15