med anledning av prop. 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m.

Motion 1994/95:Jo60

I propositionen behandlas två ärenden, dels införande av
en allmän fiskevårdsavgift, dels problemen för den
naturreproducerande laxen i Östersjön.
Allmän fiskevårdsavgift
Miljöpartiet anser det angeläget att medel avsätts för
fiskevård. Många vatten behöver åtgärdas, miljöpåverkade
biotoper restaureras och många andra åtgärder är nödvändiga
för att garantera att de viltlevande fiskstammarna kan finnas
kvar i livskraftiga bestånd, något Sverige förbundit sig att
leva upp till genom undertecknandet av Bernkonventionen
och Rio-konferensens konvention om biologisk mångfald.
Den föreslagna konstruktionen för att få in medel till de
viktiga åtgärderna har vi emellertid betänkligheter mot. Den
känns svår att genomföra och upplevs av många som
stötande och bedöms som omöjlig att få allmän acceptans
för. Att betala avgift för tillfälligt mete känns underligt.
Betalningsviljan kan bli låg. Likaså framförs synpunkter från
de som fiskar på privata vatten, där fiskevård redan bedrivs,
och som vi anser måste beaktas. En allmän fiskevårdsavgift
kan däremot upplevas som mer motiverad i de vatten där det
i dag är fritt fiske.
Vi hoppas att det i den fortsatta beredningen av ärendet i
utskottet utkristalliseras förslag som kan finansiera den så
viktiga fiskevården men tar hänsyn till den kritik som väckts
mot det presenterade förslaget. Miljöpartiet vill medverka i
detta arbete på ett konstruktivt sätt.
Laxfisket och hoten mot den viltreproducerade laxen
I propositionen beskrivs situationen för den
viltreproducerade laxen på ett mycket bra sätt. Här visas
tydligt att situationen är så allvarlig, att åtgärder måste till nu
för att vildlaxen ska ha några möjligheter att finnas kvar i
framtiden.
Vi är därför förvånade över att de enda åtgärder som
föreslås är att Sverige skall agera internationellt. Det är
naturligtvis absolut nödvändigt, men vi menar att det inte
räcker idag. Sverige måste gå före och omsätta ord till
handling. Genom att konsekvent genomföra den politik och
de synpunkter Sverige framför i internationella sammanhang
läggs större kraft bakom orden och detta bidrar samtidigt till
att vildlaxen får en chans att överleva.
Sjukdomen M74 har naturligtvis påverkat laxbestånden
radikalt i Östersjön, liksom utsättningen. Den
viltreproducerade laxen har missgynnats och kommer
alltmer att missgynnas, om det nu visar sig att man kan bota
sjukdomen genom att B-vitaminbada laxynglen.
Fiskeriverkets beslut för fisket under 1995 anser vi varit ett
steg i rätt riktning, men vi anser att åtgärderna måste
fortsätta. För att rädda den naturreproducerade laxen måste
fisket i södra Östersjön upphöra temporärt och för att visa
allvaret anser vi att Sverige ska upphöra med sådant fiske
unde kommande år. Vi anser vidare att allt havs- och
kustfiske och fiske i älvar med naturreproducerade lax likaså
ska upphöra under några år för att ge den viltreproducerade
laxen möjlighet till tillväxt i bestånden. I älvar med odlad lax
anser vi att fiske skall bedrivas för att inte de odlade
bestånden skall riskera att bli så stora att de konkurrerar ut
vildlaxen. Under dessa år måste forskningen intensifieras för
att dels utröna hur den vilda laxen skall kunna överleva, dels
måste Sverige agera internationellt och dels måste gåtan
M74 lösas.
Internationellt är Sveriges agerande i Warszawa-
kommissionen och ICES av största betydelse. Även om vi
anser att Sverige skall gå före och införa förbud mot laxfisket
i Östersjön för egen del anser vi naturligtvis att
påtryckningarna på de andra länderna skall fortsätta. Laxen
reproduceras ju i Sverige och Finland, varför våra
synpunkter måste väga tungt. I avvaktan på ett moratorium
för laxfisket i Östersjön är det av yttersta vikt att Sverige
agerar för att minska de årliga kvoterna, men även för att
hindra att små dåligt växande laxar gynnas på den storvuxna
laxens bekostnad. Så anses ske idag med de fångstmetoder
som tillämpas, drivgarn och med den maskstorlek som tillåts.
Det är också av yttersta vikt att Sverige agerar självständigt
i denna fråga trots medlemskapet i EU.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om åtgärder för att rädda den
naturreproducerade laxen.

Stockholm den 14 juni 1995

Gudrun Lindvall (mp)

Gunnar Goude (mp)

Peter Eriksson (mp)

Ragnhild Pohanka (mp)

Per Lager (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-06-14 Hänvisning: 1995-06-15 Bordläggning: 1995-06-15