med anledning av prop. 1995/96:131 Vägverkets sektorsansvar inom vägtransportsystemet m.m.

Motion 1995/96:T49 av Per Westerberg m.fl. (m)

av Per Westerberg m.fl. (m)
Vägverkets ansvar för
kollektivtrafiken inom
vägtransportsystemet
Vi instämmer i regeringens förslag med undantag för det
avsnitt som berör Vägverkets ansvar inom
kollektivtrafikområdet.
Regeringen föreslår att Vägverket inom sitt sektorsansvar skall verka för
att kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks inom hela vägtransportsystemet.
Hur detta mer konkret skall ske beskrivs inte mer än att man anser att
Vägverket skall överväga hur ekonomiska styrmedel skall kunna användas
och att Vägverket bör utveckla sin utredningskompetens.
Med det nu lagda förslaget till beslut finns ett brett tolkningsutrymme vars
resultat kan bli att icke önskvärda effekter uppnås.
Kollektivtrafiken inom vägtransportsystemet, vilket huvudsakligen bör
uttolkas som busstrafik, kan inte ses isolerad från annan kollektivtrafik och
andra transportalternativ. På längre sträckor kan till exempel järnvägen vara
ett ur flera perspektiv fördelaktigare alternativ liksom cykel kan vara för
kortare transportsträckor. Att stärka busstrafikens konkurrenskraft, genom till
exempel subventioner, kan således leda till att samhällsekonomiskt och
miljömässigt bättre transportalternativ väljs bort av resenären.
Vi anser att regeringens förslag på denna punkt är dåligt underbyggt och
Vägverkets ansvar för dåligt preciserat för att det skall kunna tillstyrkas.
Vägverket skall i sitt arbete verka för en samhällsekonomiskt god
utveckling inom hela vägtransportsystemet och hänsyn skall tas till alla de
fordonsslag som berörs. Vidare skall konkurrensneutralitet mellan och inom
de olika transportslagen eftersträvas, liksom att varje transportslag skall bära
sina egna kostnader.
Renodla Vägverkets
myndighetsroll
I samband med att Vägverkets roll som myndighet förstärks
bör också verksamheten renodlas. Vägverkets dubbla roll
som både myndighet och en aktör inom anläggningssektorn
är olycklig. Under flera år har de statliga verken utvecklats i
riktning mot ett tydligare och mer renodlat
myndighetsansvar. Detta förändringsarbete har dock
avstannat beträffande Vägverket efter föregående års
riksdagsbeslut om att inte genomföra en bolagisering av
verkets produktionsdivision.
I ett första steg bör produktionsdivisionen bolagiseras. Detta är nödvändigt
för att garantera konkurrensneutralitet och myndighetens trovärdighet vid
upphandlingar eftersom verksamheten nu skall vara konkurrensutsatt. I det
längre perspektivet finns inga motiv för att en fullt konkurrensutsatt
verksamhet som bedrivs på marknadsmässiga villkor skall ägas av staten.
Den långsiktigt bästa lösningen för en bolagiserad produktionsverksamhet är
därför en privatisering. Det ger möjlighet till tillförsel av riskvilligt
kapital
och utveckling av verksamheten. För Vägverket leder det till en renodling av
myndighetsrollen och en koncentration på upphandlingsverksamheten.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår proposition 1995/96:131 i de delar som berör
Vägverkets ansvar för stärkandet av kollektivtrafikens konkurrenskraft
i enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av att renodla Vägverkets
myndighetsroll.

Stockholm den 12 mars 1996
Per Westerberg (m)

Tom Heyman (m)

Birgitta Wistrand (m)

Lars Björkman (m)

Ulla Löfgren (m)

Jeppe Johnsson (m)

Maud Ekendahl (m)

Carl G Nilsson (m)

Elizabeth Nyström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-03-12 Bordläggning: 1996-03-14 Hänvisning: 1996-03-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)