med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten

Motion 1995/96:A34 av Carin Lundberg m.fl. (s)

av Carin Lundberg m.fl. (s)
Lokal samverkan mot
arbetslöshet
I propositionen föreslås att en arbetsmarknadspolitisk
försöksverksamhet ska starta i ett antal kommuner. Syftet är
att finna former för en förbättrad lokal samverkan inom
arbetsmarknadspolitiken. I några av kommunerna bör den
arbetsmarknadspolitiska åtgärden arbetslivsutveckling
(ALU) få användas på ett mer obundet sätt.
Förslaget om decentralisering av arbetsmarknadspolitiken, lokal
samverkan och friare användning av ALU är välkommet. En verkligt aktiv
arbetsmarknadspolitik, där man under så få dagar som möjligt passivt
erhåller a-kasseersättning måste vara målet. Arbetslöshetsperioden ska i
stället användas till utbildning och praktik för att förbättra den arbetslöses
kunskaper och möjligheter att stå starkare på arbetsmarknaden.
I propositionen nämns Försäkringskassan som en tänkbar samverkans-
partner i samverkansgrupper under arbetsförmedlingsnämnden. Försäkrings-
kassan borde i stället ingå som en part i arbetsförmedlingsnämnden i någon
av försökskommunerna. I sådan kommun bör Försäkringskassan ges
möjlighet att använda medel för förtidspension till lönebidrag under en
begränsad projektstid.
Kostnader för arbetslöshet kan i vissa fall döljas i kostnader för förtids-
pension/sjukbidrag. I gruppen förtidspensionärer finns personer som i rätt
arbetsmiljö har en restarbetsförmåga som bör tas tillvara såväl ur mänsklig
som samhällsekonomisk synpunkt.
Personer med restarbetsförmåga bör ges en möjlighet till förvärvsarbete.
Eftersom de saknar arbetsgivare innebär detta en ny introduktion på
arbetsmarknaden. Det kan ske i form av kompetenshöjande åtgärder, reell
träning eller en kombination av olika individinriktade insatser.
Med dagens höga arbetslöshet krävs särskilda stödinsatser för att
åstadkomma en anställning. Lönebidrag är en av dessa. Genom att ge
möjlighet att omvandla förtidspension till lönebidrag kommer antalet
förtidspensionärer att minska. Perioden med lönebidrag ska då begränsas i
syfte att nå en icke skyddad anställning.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om försäkringskassans deltagande i
arbetsmarknadspolitisk försöksverksamhet.

Stockholm den 28 mars 1996
Carin Lundberg (s)
Mats Lindberg (s)

Rinaldo Karlsson (s)

Lena Sandlin (s)

Lars Lilja (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-03-28 Bordläggning: 1996-03-29 Hänvisning: 1996-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)