med anledning av prop. 1995/96:150 Ekonomisk vårproposition med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, m.m.

Motion 1995/96:Fi87 av Beatrice Ask m.fl. (m)

av Beatrice Ask m.fl. (m)
Regeringen framhåller i propositionen att
utbildningspolitiken är av central betydelse för Sveriges
framtid. Regeringen tycks dock inte inse att en fungerande
utbildningspolitik karakteriseras av långsiktighet,
konsekvens och kvalitetstänkande. I stället fortsätter
regeringen att använda utbildningssektorn som en
tummelplats för olika åtgärder av arbetsmarknadspolitisk och
regionalpolitisk karaktär. Regeringens utbildningspolitiska
åtgärder präglas av ryckighet och kortsiktighet.
De förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten som regeringen för fram bär
syn för sägen. Knappt har regeringens förra tilläggsbudget (prop.
1995/96:105) hunnit läggas på riksdagens bord förrän man återkommer och
modifierar de allra flesta av de tidigare framförda förslagen.
Vi framför återigen vår allvarliga kritik mot denna "tuta och bromsa"-
politik och påminner återigen om de förslag till en långsiktig och stabil
politik för utbildningsområdet som framförts bl.a. i våra motioner
1994/95:Ub901, 1994/95:Ub904, 1995/96:Ub7 och 1995/96:Ub16. Den näst
sista av dessa är vår motion till riksdagen med anledning av den förra
tilläggsbudgeten.
Genom regeringens politik, eller snarare brist på politik, riskerar många
människor att inte få möjligheter till utbildning och kompetensutveckling av
god kvalitet till gagn och glädje för dem själva och samhället.
Bidrag till viss verksamhet
inom det kommunala
skolväsendet m.m.
Under låsåret 1995/96 fanns det 42 500 platser inom komvux
som finansierades av särskilda statsbidrag. I tidigare
tilläggsbudget föreslog regeringen att det under hösten skulle
ges medel för 35 300 platser. I denna tilläggsbudget vill man
ge medel för ytterligare 25 000 platser. Vi är mycket
bekymrade över den ryckighet i planeringen som
kommunerna tvingas till genom regeringens politik och som
riskerar att ha negativa följder för utbildningens kvalitet.
Regeringens misslyckande när det gäller arbetsmarknadspolitiken och
behovet av höjd kompetens gör det befogat att även inför hösten behålla en
hög volym vad avser vuxenutbildningen. Moderaterna vill därför bevilja
medel för 8 000 platser inom vuxenutbildningen. Härigenom uppnår vi
samma omfattning på utbildningsinsatserna under hösten 1996 som under
läsåret 1995/96.
Regeringen borde i denna tilläggsbudget ha gjort en kraftigare markering
av platserna inom den eftergymnasiala yrkesutbildningen. Det är vår
bestämda uppfattning att denna utbildning skulle vara ett viktigt tillskott i
utbildningsväsendet och kan inte nog förundras över regeringens brist på
intresse för denna utbildningsform. I vår motion med anledning av
regeringens proposition om den kvalificerade eftergymnasiala yrkesutbild-
ningen föreslog vi 4 000 platser inför hösten 1996 och därefter ytterligare
4 000 nya platser per år tills dess totalt 20 000 nya platser skapats.
Bidrag till folkbildningen
I den tidigare tilläggsbudgeten gjorde regeringen ett försök
till att skära ner på de medel som avsatts för
studieförbundens och folkhögskolornas insatser för
arbetslösa m.fl. Läsåret 1995/96 fanns medel för 10 000
sådana platser, i den tidigare tilläggsbudgeten anslogs medel
för ca 6 000 platser. Regeringen har nu på grund av bristande
stöd i riksdagen funnit att den inte kan stå för sitt tidigare
förslag och begär av riksdagen medel för ytterligare 4 000
platser.
Vi avstyrker detta förslag och vill liksom tidigare betona vikten av att
prioritera långsiktiga utbildningspolitiska insatser.
Övriga utgifter inom
grundutbildningen
Även inom detta område låter regeringen det
arbetsmarknadspolitiska dragspelet gå. Läsåret 1995/96
fanns det särskilda medel för 5 500 platser inom högskolan. I
den förra tilläggsbudgeten ändras detta inför hösten 1996 till
5 000. Nu återkommer regeringen och begär medel för
ytterligare 2 000 platser inom de humanistiska,
samhällsvetenskapliga, juridiska, tekniska och
naturvetenskapliga områdena.
Vi avvisar dessa förslag.
Studiemedel,
vuxenstudiestöd m.m.
De i motionen föreslagna förändringarna av antalet platser
inom de olika delarna av utbildningsväsendet kommer att
leda till följdförändringar i utbetalat studiemedel,
vuxenstudiestöd etc.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att under anslaget A 9 Bidrag till viss
verksamhet inom det kommunala skolväsendet m.m. anvisa ett i
förhållande till regeringen minskat anslag med  267 750 000 kr
avseende 17 000 platser inom komvux i enlighet med vad som anförts
i motionen,
2. att riksdagen beslutar att under anslaget B1 Bidrag till
folkbildningen anvisa ett i förhållande till regeringen minskat anslag
med 72 000 000 kr avseende särskilda kurser för arbetslösa förlagda
till studieförbund och folkhögskolor samt extra platser inom
folkhögskolan i enlighet med vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen beslutar att under anslaget C 46 Övriga utgifter
inom grundutbildningen m.m. anvisa ett i förhållande till regeringen
minskat anslag om 35 910 000 kr avseende extra platser inom
högskolan i enlighet med vad som anförts i motionen,
4. att riksdagen beslutar att under anslaget E 4 Studiemedel m.m.
anvisa ett i förhållande till regeringen minskat anslag med
102 000 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen,
5. att riksdagen beslutar att under anslaget E 5 Vuxenstudiestöd
m.m. anvisa ett i förhållande till regeringen minskat anslag med
237 000 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av en utbildningspolitik som
karakteriseras av långsiktighet, stabilitet och kvalitetstänkande.

Stockholm den 2 maj 1996
Beatrice Ask (m)
Rune Rydén (m)

Ulf Melin (m)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Margareta E Nordenvall (m)

Tomas Högström (m)

Ulf Kristersson (m)

Chris Heister (m)

Per Unckel (m)

Birgitta Wistrand (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-05-02 Bordläggning: 1996-05-03 Hänvisning: 1996-05-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)