med anledning av prop. 1995/96:157 Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan

Motion 1995/96:Ub22 av Carina Moberg och Jörgen Persson (s)

av Carina Moberg och Jörgen Persson (s)
Regeringen har föreslagit att det ska bli möjligt för
kommunerna att inrätta lokala styrelser för skolor. Tanken är
att föräldrarepresentanter ska utgöra majoritet i styrelserna.
Regeringen skriver dessutom i propositionen att elever bör
ges möjligheter att närvara och yttra sig vid styrelsens möten.
Det är bra. Regeringen avser dessutom att återkomma i
frågan om i vilken utsträckning elever kan ingå som
fullvärdiga medlemmar i styrelserna.
I avvaktan på att dessa överväganden görs bör elevernas ställning stärkas
ytterligare. Eleverna bör tillförsäkras rätt att bli hörda innan beslut fattas
av
en lokal styrelse. Enbart närvaro- och yttranderätt vid styrelsens
sammanträden ger inte självklart möjligheter för elever att faktiskt också
lämna synpunkter som är förankrade i en elevopinion. Risken är uppenbar att
det istället blir ytterligare ett tillfälle där elever tillåts vara med men som
inte
ger dem möjligheter att verka. Det är i längden farligt för unga människors
demokratiska fostran om de hamnar i situationer som kallas demokrati, men
som inte ger dem de demokratiska verktygen.
För att det ska bli möjligt för elever att delta på sina egna villkor i den
verksamhet som nu föreslås, krävs det att den lokala styrelsens arbete knyts
an till skoldagen och att eleverna ges utbildning, tid och annat stöd för att
utsedda respresentanter ska kunna arbeta demokratiskt.
Det är kommunerna, varje skola och dess lokala styrelse som bör planera
för och genomföra de åtgärder som behövs för att nå målen. Riksdagen bör
dock uttala att de lokala styrelserna  ska vara skyldiga att efterhöra elevernas
åsikter innan beslut fattas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om fördjupat elevinflytande.

Stockholm den 26 mars 1996
Carina Moberg (s)

Jörgen Persson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-03-27 Bordläggning: 1996-03-28 Hänvisning: 1996-03-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)