med anledning av prop. 1995/96:175 Skärpta avgaskrav för tunga fordon m.m.

Motion 1995/96:Jo17 av Göte Jonsson m.fl. (m)

av Göte Jonsson m.fl. (m)
I propositionen föreslår regeringen att lagen om
försäljningsskatt på motorfordon ändras så att
försäljningsskatten på tunga fordon i miljöklass 2 sänks till
noll kronor och försäljningsskatten på tunga fordon i
miljöklass 3 sänks till 6 000 kronor.
Moderaterna har i riksdagen tidigare påpekat att miljöklassystemet för
tunga fordon inte har givit samma goda resultat som vad gäller personbilar.
Försäljningsskatten på 65 000 kronor i miljöklass 3 har verkat som en
prishöjande obligatorisk försäljningsskatt i stället för en styrande miljöskatt
eftersom kunderna saknat möjlighet att välja tunga fordon i en bättre
miljöklass. Miljöeffekten har varit negativ eftersom skatten motverkat en
snabbare förnyelse av fordonsparken. Det är av den anledningen bra att
försäljningsskatterna nu sänks.
Enligt propositionen skall sänkningen av försäljningsskatten inte träda i
kraft förrän den 1 oktober 1996 i samband med att EU:s medlemsländer inte
längre får tillåta försäljning av fordon med dieselmotorer som endast
uppfyller EU:s kravnivå A. I och med detta riskerar försäljningen av tunga
fordon att avstanna från och med nu fram till denna tidpunkt. Med tanke på
att de fordon som säljs idag redan uppfyller de stränga krav som kommer att
gälla från den 1 oktober skulle en nedgång i försäljningen innebära en ökad
miljöbelastning eftersom det leder till att gamla slitna fordon måste köras
längre. En kraftig försäljningsnedgång innebär också skatteförluster för
staten och svårigheter för leverantörer och distributörer av fordon.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att sänkningen av försäljnings-
skatten börjar gälla redan den 1 juli 1996.
Vidare anser vi att tydligheten och informationen kring miljöklassystemet
skulle underlättas av att Sverige anpassade sin miljöklassindelning till de
miljöklasser som gäller i hela EU. Detta blir ännu viktigare när EU i
framtiden utökar sitt system med ytterligare miljöklasser. Hittills har det
svenska systemet med miljöklasserna 1, 2 och 3, där miljöklass 1 är den
miljöklass som har de högsta kraven, inte stämt överens med EU:s krav-
nivåer A och B där kravnivå A representerat de lägsta kraven. Tyvärr har
regeringen i denna proposition inte ändrat miljöklassindelningen så att den
stämmer med EU:s indelning.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att den föreslagna sänkningen av
försäljningsskatten för tunga fordon tidigareläggs till den 1 juli 1996 i
enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om miljöklassindelning av tunga fordon.

Stockholm den 26 mars 1996
Göte Jonsson (m)
Ingvar Eriksson (m)

Carl G Nilsson (m)

Eva Björne (m)

Ola Sundell (m)

Peter Weibull Bernström (m)

Inger René (m)

Anders G Högmark (m)

Lars Björkman (m)

Jan-Olof Franzén (m)

Patrik Norinder (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-03-27 Bordläggning: 1996-03-28 Hänvisning: 1996-03-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)