med anledning av prop. 1995/96:175 Skärpta avgaskrav för tunga fordon m.m.

Motion 1995/96:Jo19 av Birgitta Wistrand m.fl. (m)

av Birgitta Wistrand m.fl. (m)
I propositionen föreslås bl.a. att det nuvarande
miljöklassningssystemet för lastbilsmotorer ändras, i vissa
delar skärps och anpassas till EU. I samband med detta
kommer också den speciella "miljöaccisen" på 65 000 kronor
för varje ny lastbil att avskaffas.
Förslaget är bra. Skatten avskaffas dock först den 1 oktober. Detta riskerar
att stoppa upp nybilsförsäljningen under perioden fram till detta datum. I och
för sig kan bilindustrin snarast klassa in sina lastbilar i dagens miljöklass 1.
Även om detta sker, kan det bli en övergångsperiod då få eller inga lastbilar
säljs.
Sverige har en av Europas äldsta bil- och lastbilsflottor. Det får till resultat
att avgasutsläppen blir större än nödvändigt. En modern lastbil har bättre
motor- och reningsteknik. Utsläppen är mindre från en ny, än från en äldre
lastbilsmotor.
Därför bör alla tillfällen tas att stimulera en föryngring av den svenska
bilparken.
Avskaffandet av den speciella accisen på 65 000 kronor medför ett
ytterligare problem. De personer som nyligen köpt och betalt en ny och
miljövänligare lastbil får betala 65 000 kronor mer än en som väntar
ytterligare någon månad. Därigenom kan man säga att de som redan valt att
göra en insats för miljön får betala en straffskatt på 65 000 kronor. Det kan
därför vara på sin plats att besluta om en tidigareläggning av skattebefrielsen.
Denna skattebefrielse skulle därigenom tillfalla dem som köpt en bil med en
s.k. Euro 2-motor. Förändringen kan finansieras med en tillfällig höjning av
vägtrafikskatten.
Eftersom de svenska lastbilarnas genomsnittsålder är hög, vore det
värdefullt för miljön att pröva ett system som kan stimulera en snabbare
föryngring. Vi anser att det inom ramen för den totala skatte-, miljö- och
trafikpolitiken finns utrymme för lösningar som stimulerar till en föryngring
av lastbilsbeståndet även i Sverige.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att tidigarelägga avskaffandet av
miljöaccisen för s.k. Euro 2-motorer till den 1 januari 1996,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ett stimulanssystem för att få till stånd en
föryngring av den svenska lastbilsparken.

Stockholm den 27 mars 1996
Birgitta Wistrand (m)
Olle Lindström (m)

Ulla Löfgren (m)

Åke Sundqvist (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-03-27 Bordläggning: 1996-03-28 Hänvisning: 1996-03-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)