Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m.

Motion 1995/96:Ub28 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

av Gunnar Goude m.fl. (mp)
Regeringens förslag om ändringar i regler för antagning till
högre utbildning innebär en förbättring på flera punkter
jämfört med nuvarande antagningsförfarande. Miljöpartiet
vill dock ej gå så långt i centralisering av antagningen som
regeringen och föreslår också modifieringar på några andra
punkter.
1. Högskolereformen 1993 innebar en ökad möjlighet för enskilda hög-
skolor att utveckla egna antagningsregler. Erfarenheterna visar svagheter i
detta antagningssystem. Regeringen föreslår därför en återgång till centrala
antagningsförfaranden. Lokalt anpassade antagningsregler/prov har emellertid
så stora fördelar att de bör tillåtas i betydligt större utsträckning än vad
regeringen föreslår. Vi förordar att lokala prov skall kunna utvecklas och
användas (enligt nu gällande principer) men att Högskoleverket ges ett utökat
ansvar så att lokala prov och urvalskriterier måste godkännas av Hög-
skoleverket innan de tas i bruk.
2. Att minst 90 procent av kurspoängen skall vara godkända för allmän
behörighet kan accepteras under förutsättning att kompletteringar (inklusive
betygshöjning) efter avslutade gymnasiestudier också tillgodoräknas fullt ut.
3. Med hänsyn till att gymnasiebetygen är relativt dåliga prediktorer vad
gäller studie och yrkesframgång så bör en höjning av den kvot som tas in via
högskoleprovet övervägas. Högskoleprovet skall dock genomföras på ett
sådant sätt att det inte ensidigt gynnar snabbhet eller direkt missgynnar t.ex.
sökande med litet långsammare lästakt. Speciell hänsyn skall därför tas till
sökande med specifika läs-och skrivsvårigheter eller ovana vid svenska
språket.
4. Vad gäller tillgodoräknande av arbetslivserfarenhet så föreslår regering-
en att sökande med fem års erfarenhet eller mer får tillgodoräkna sig 0,5
poäng. Vi föreslår att denna poängräkning skall gälla gradvis med 0,1 poäng
per år upp till maximala 0,5 poäng.
5. Invandrare med påbörjad men icke avslutad akademisk utbildning i sitt
hemland bör beredas speciella möjligheter att ansluta sig till utbildningar och
kurser så att de snabbt kan fullfölja sina studier. På samma sätt skall
invandrare med avslutad utbildning från sitt hemland beredas tillträde till
svensk utbildning för att komplettera sin utbildning för svenska förhållanden.
Högskoleverket bör få i uppdrag att utarbeta speciella antagningsregler för
dessa grupper.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om decentraliserat antagningsförfarande under
Högskoleverkets ansvar,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om meriteringsvärde av kompletterade betyg samt
användning av högskoleprovet,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om tillgodoräknande av arbetslivserfarenhet vid
antagning till högre utbildning,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om särskilda regler för att underlätta för invandrare
att fullfölja i hemlandet påbörjade studier vid svensk högskola samt för
att underlätta för dem  som har yrkesutbildning utanför Sverige att få
möjligheter till anpassning av denna till svenska förhållanden.

Stockholm den 27 mars 1996
Gunnar Goude (mp)
Annika Nordgren (mp)

Ragnhild Pohanka (mp)

Kia Andreasson (mp)

Per Lager (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-03-27 Bordläggning: 1996-03-28 Hänvisning: 1996-03-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)