Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

med anledning av prop. 1995/96:184 Tillträde till högre utbildning m.m.

Motion 1995/96:Ub30 av Sofia Steiner m.fl. (s)

av Sofia Steiner m.fl. (s)
Det allt tuffare klimatet på arbetsmarknaden och de allt högre
kraven på högre utbildning är ett faktum i dag. Därför är det
särskilt viktigt att handikappade elever får större möjligheter
än i dag att kunna läsa på högskola och universitet.
När arbetslösheten är stor finns det flera grupper som har det
särskilt besvärligt att ta sig in på eller behålla sin plats på
arbetsmarknaden. Människor med funktionshinder är en
sådan grupp.
Det ställs också högre krav på individen i dag. Då är det extra viktigt att
man ges reella möjligheter att få en bra grund att stå på, en god utbildning,
för att kunna göra sig gällande på arbetsmarknaden.
Regeringen har till viss del uppmärksammat detta i sin proposition där man
säger att funktionshindrade kan ha svårt att hävda sig i den reguljära
urvalsprocessen och att högskolorna ges utrymme för en friare bedömning i
de fall som berörs. Det behövs dock klarare direktiv på det området för att
verkligen tillförsäkra de funktionshindrade rättssäkerhet på området. Man kan
annars riskera att det kommer att se väldigt olika ut på olika ställen i landet.
Propositionen tar upp försöksverksamhet för dyslektiker och synskadade
som kommer att starta, vilket är mycket bra. Men det finns många människor
med fler typer av funktionshinder som i dagsläget hindras från möjligheten
till att göra högskoleprovet. De behöver därför särskilda hjälpmedel och
villkor, t.ex. längre tid för att genomföra provet.
Det är säkert möjligt att utveckla genomförandet av provet på olika sätt för
att passa även olika typer av fysiska funktionshinder utan att för den skull
sänka kraven på kunskaper.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om  funktionshindrades möjligheter till högre
utbildning.

Stockholm den 26 mars 1996
Sofia Steiner (s)
Jarl Lander (s)

Ann-Kristine Johansson (s)

Frank Lassen (s)

Lisbeth Staaf-Igelström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-03-27 Bordläggning: 1996-03-28 Hänvisning: 1996-03-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)