med anledning av prop. 1995/96:218 Ändringar i postlagen (1993:1684) m.m.

Motion 1995/96:T61 av Margareta Andersson (c)

av Margareta Andersson (c)
Sverige är uppdelat i postnummerområden för att underlätta
en snabb och säker hantering av post. Även i många andra
sammanhang används postnummer för att identifiera var i
landet människor bor.
När man använder postnummer till annat än postutdelning kan dagens
system få oanade konsekvenser. Kontakter med myndigheter, organisationer,
försäkringsbolag och andra företag kan bli felaktiga beroende på att
postnumren inte är anpassade efter kommun- och länsgränser.
Att bo i ett län och bli hänvisad till länsstyrelse, bilregister eller
studiestödsnämnd i grannlänet är ganska frustrerande. All information som
finns i meddelandet om handläggare, telefonnummer och adresser är
irrelevant. Även information från den egna kommunen, landstinget eller
församlingen kan utebli eftersom man har adress med postnummer från en
annan kommun. Patienter kan bli behandlade som utomlänspatienter och få
längre väntetid än om man haft "rätt" postnummer och postadress.
För myndigheter och organisationer medför detta ett merarbete när man ska
skicka ut information för att man ska vara säker på att alla innevånare får veta
allt som berör dem.
Vid en översyn av avtalet med Posten AB bör en översyn av postnumrens
överensstämmelse med kommungränserna göras för att underlätta för
myndigheter, organisationer och företag att nå ut med rätt information till
samtliga innevånare. Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om postnummers överensstämmelse med
kommungränserna.

Stockholm den 12 juni 1996
Margareta Andersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-06-12 Bordläggning: 1996-06-13 Hänvisning: 1996-06-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)