Motion till riksdagen
1995/96:Fi118
av Alf Svensson m.fl. (kds)

med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.


Sammanfattning
Anledningen till att riksdagen nu får möjlighet att behandla
centrala frågor i kampen mot den växande arbetslösheten
trots regeringens tvekan och senfärdighet måste helt
tillskrivas initiativ av oppositionen. Regeringens målsättning
att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000 är varken
tillräckligt långtgående eller baserad på rätt variabel.
Kristdemokraterna anser att målet ska vara att halvera den
totala arbetslösheten till år 2000. Regeringens målsättning
riskerar att utmynna i en politik som bara flyttar människor
från öppen till dold arbetslöshet.
Kristdemokraterna föreslår åtgärder för att öka tillväxten i den privata
sektorn tillräckligt mycket för att åstadkomma en stark ökning av antalet
arbetstillfällen. Detta sker främst genom strukturella långsiktigt verkande
åtgärder. Regeringen börjar ta små steg i rätt riktning genom att föreslå en
liten sänkning av arbetsgivaravgifterna. Detta stöds av Kristdemokraterna
även om en annan finansiering anvisas. Vi vill åstadkomma en kraftfull
expansion av tjänstesektorn genom att rikta en skattesänkning för tjänster
som vänder sig till de privata hushållen, dels genom en utvidgning av den
modell som med framgång prövats i Danmark, dels genom en vidgning av det
system med ROT-avdrag som riksdagen nyligen beslutat.
Kristdemokraterna tillstyrker förslagen om nedsättning av stämpelskatten
och förändringarna på fordonsskatteområdet, även om finansieringen av
bilförmånsbeskattningen genom urholkningen av skattereformen avvisas.
Kristdemokraterna vill behålla förmånsbehandlingen av allemansfonderna
samtidigt som dubbelbeskattningen av aktier helt avvecklas.
Vi efterlyser i motionen bättre villkor för arbete och företagande bl a
genom att finans-, skatte-, arbetsmarknads-, utbildnings- och näringspolitiken
utformas så att drivkrafterna till företagande avsevärt stärks. En sådan politik
måste även innehålla en modernare arbetsrätt, minskad byråkrati, bättre
tillgång till riskkapital, bättre villkor för kompetensutveckling genom tillgång
till individuella utbildningskonton. Bättre regler för företagens
momsinbetalningar måste kombineras med att förlängningen av
arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen antingen ges full kompensation eller
stoppas. Företagsstöden vill kristdemokraterna sänka i utbyte mot sänkta
arbetsgivaravgifter.
Kristdemokraterna ser en risk i att antalet utbildningsplatser blir viktigare
än kvalitén och innehållet i den utbildningssatsning som tredje gången
aviseras i och med propositionen. Kristdemokraterna vill ha ett nationellt
program med inriktning på företagande i gymnasieskolan, folkhögskolekurser
om företagande och utbildningar inriktade mot företagande på högskolenivå
samtidigt som ett lärlingssystem införs.
Förslagen på arbetsmarknadspolitikens område präglas av hastverk även
om tidigare kristdemokratiska förslag om ökad lokal samverkan och
reformering av AMS nu kommit till heders. Kristdemokraterna avvisar
förslaget om offentliga arbeten för äldre, kallat 55 plus, till förmån för en
offensiv näringspolitik som ger förutsättningar för nya jobb på den reguljära
arbetsmarknaden. Kristdemokraternas budgetalternativ är även utformat för
att ge kommuner och landsting bättre förutsättningar att ha en bra
personalbemanning inom prioriterade områden som vård och omsorg.
Lönebildningen för ungdom måste bli mer flexibel samtidigt som ett särskilt
stimulansstöd föreslås för offentliga verksamheter som prövar arbetsdelning
och mer flexibel arbetstid. Däremot bör pendlingsstödet och flyttbidragen
avskaffas.
Inledning
Regeringens propositioner 1995/96:207 och 1995/96:222
presenterades slutligen, efter att så gott som samtliga
oppositionspartier lämnat in motioner till riksdagen med
anledning av händelse av större vikt, nämligen det faktum att
regeringen trots en allt högre arbetslöshet underlät att som
planerat presentera sina förslag till åtgärder för att minska
arbetslösheten. Oppositionspartierna tog på sig det ansvar
regeringen för länge sedan borde ha tagit. Fem stora
propositioner om den ekonomiska politiken har lagts på
riksdagens bord under denna mandatperiod, men först nu
återfinns några konkreta åtgärder för att minska
arbetslösheten. De som förlorat på och lidit för att regeringen
visat denna senfärdighet är de arbetslösa.
I den föreliggande propositionen presenterar regeringen åtgärder med den
uttalade ambitionen att halvera arbetslösheten till år 2000. Det är den öppna
arbetslösheten regeringen avser, vilket också tydligt framkommer när man
granskar flera av regeringens förslag. Öppet arbetslösa döljs bakom en stor
utbildningssatsning och traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Återigen tvekar man inför den egna opinionen och undviker de nödvändiga
strukturella och långsiktigt tillväxthöjande åtgärderna. Socialdemokraterna
fortsätter att hålla skenet uppe för sina egna väljare att man har en strategi
för
att minska arbetslösheten. Sanningen är dock att den sjätte proposition man
presenterat inom den ekonomiska politikens område är lika tunn på åtgärder
som kan leda till verklig tillväxt och bestående arbetstillfällen som de
tidigare.
Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för att minimera arbetslösheten och
utveckla välfärden för alla. Det övergripande målet för den ekonomiska
politiken är att bygga en långsiktigt stabil grund för välfärden och
sysselsättningen. Kampen mot arbetslösheten måste alltså vara den viktigaste
uppgiften under tiden framöver.
Kristdemokraterna vill driva en politik som syftar till att stärka tillväxten i
den privata sektorn så att samhällsekonomin kan expandera och det totala
antalet arbetstillfällen ökar starkt. För att detta skall ske krävs strukturella
åtgärder som förbättrar ekonomins funktionssätt. I vår motion med anledning
av regeringens proposition 1995/96:207 Ekonomisk tillväxt för att halvera
den öppna arbetslösheten till år 2000 utvecklar vi våra riktlinjer för den
ekonomiska politiken för att uppnå vår målsättning. Regeringens inriktning
av den ekonomiska politiken analyseras och kritiseras. Vi klargör också i
nämnda motion att vi anser att målsättningen för politiken bör vara att den
totala arbetslösheten ska halveras till år 2000. I motion 1995/96:A46 som
den 29 maj lades på riksdagens bord presenterar vi våra huvudförslag för att
öka tillväxten i ekonomin. Båda dessa motioner kommer att behandlas
samtidigt med denna motion i riksdagen varför vi här vill hänvisa till dessa.
I denna motion ger vi vår syn på regeringens konkreta förslag. Vi
kompletterar också vår tidigare motion med några ytterligare förslag. Vidare
redovisas den finansiering vi anvisar för våra förslag.
Skattepolitik
Regeringen anför under avsnittet "En skattepolitik för
arbete" att ett viktigt mål för skattepolitiken är att etablera ett
stabilt regelverk som skall ge förutsägbara förutsättningar för
företagen. Kristdemokraterna instämmer med denna
ambition.
Tyvärr kan vi konstatera att huvuddelen av förslagen i propositionen
antingen är temporära eller att man bytt en skatt mot en annan. Detta skapar
just den oförutsägbarhet som skadar en positiv, långsiktig och stabil
utveckling.
Den turbulens som det talas om i propositionen har regeringen själv
åstadkommit genom sina ideologiskt betingade återställare tillsammans med
Vänsterpartiet hösten 1994. Kristdemokraterna kommer trots detta att ställa
sig bakom en del av ändringsförslagen eftersom de trots allt är små steg i rätt
riktning. Våra yrkanden tar sikte på en bättre kontinuitet och långsiktighet än
den regeringen föreslagit. Kristdemokraterna avvisar förslag som ytterligare
urholkar skattereformen och höjer bolagsskatten.
Tidsbegränsad nedsättning av
stämpelskatten
Regeringen vill genom att temporärt sänka stämpelskatten
öka omsättningen på den svenska fastighetsmarknaden.
Regeringen anser att en orsak till att priserna på fastigheter
inte har börjat stiga till följd av räntenedgången kan vara den
låga omsättningen på andrahandsmarknaden.
Kristdemokraterna anser att det kan vara intressant att sänka
transaktionskostnaderna för att se vilken betydelse detta har
för att öka aktiviteten på fastighetsmarknaden. Däremot
anser vi det inte troligt att en ökad omsättning markant skulle
öka priserna på fastigheter.
Det stora problemet på fastighetsmarknaden, som inte regeringen nämner
med ett ord i detta sammanhang, är de kraftigt ökade taxeringsvärdena i
kombination med en höjd fastighetsskatt. Detta förhållande har en klart
dämpande effekt på fastighetspriserna.
Fastighetsskatten höjdes fr o m 1 januari 1996 med 13 % (dvs. 1,5 till 1,7
% av taxeringsvärdet) samtidigt som taxeringsvärdena för småhus 1995
höjdes med i genomsnitt 26 % vilket leder till en höjning med hela 43 %.
Resultatet för många som berörs är både orimligt och orättvist, framförallt för
dem som bor i storstäder och skärgårdar. Regeringen bäddar för en ny
"flyttlasspolitik" i och med att den drev igenom beslutet om en kraftigt höjd
skatt på småhus. Det är föga tröst för de människor som nu tvingas sälja sina
hus att det blir något lättare att sälja huset i och med att regeringen föreslår
 en
sänkt försäljningsskatt.
Vi kristdemokrater vill att människor ska ha råd att bo kvar i sina hus och
föreslår därför att fastighetsskatten sänks till 1,5 % av taxeringsvärdet, att
en
takregel som begränsar fastighetsskatten i storstäder och skärgårdar införs
samt att sambeskattningen av förmögenhet slopas.
Slopad försäljningsskatt och höjd
fordonsskatt
Kristdemokraterna stöder ambitionen att genom aviserad
förändring av försäljningsskatt respektive fordonsskatt skapa
förutsättningar för en ökad nybilsförsäljning. En
moderniserad fordonspark ger positiva effekter för både
miljön och trafiksäkerheten, samtidigt som vi uppnår en
högre aktivitet inom bilindustrin.
Vi vill i detta sammanhang dessutom peka på vår idé om en kraftigt höjd
bilskrotningspremie som ytterligare ett sätt att stimulera förnyelse av
fordonsparken. Vi har i vår motion med anledning av prop 1995/96:174
Producentansvar för uttjänta bilar m m närmare utvecklat detta resonemang.
Det är anmärkningsvärt att regeringen inte vill använda sig av detta
styrinstrument.
Slopad förmånsbehandling av
allemansfonder
Kristdemokraterna anser att det privata sparandet ska gynnas.
Genom opinionsbildning och skatteregler ska sparande
uppmuntras. Tyvärr har regeringen fortsatt den politik som
undergräver det privata sparandet bl a genom begränsningar
av avdragsutrymmet för pensionssparande, genom höjd
avkastningsskatt på pensionssparande, genom regler för
skärpt förmögenhetsbeskattning av aktier och nu genom
föreslagna regler för slopad skattestimulans för
allemansfonder.
Regeringen anför i propositionen att det i nuvarande ekonomiska läge inte
finns tillräckliga skäl att behålla en skattestimulans för ökat
hushållssparande.
Kristdemokraterna delar inte denna uppfattning. Vi anser att det alltid finns
motiv för ett grundsparande hos hushållen av flera skäl, och att detta bör
gynnas skattemässigt. Ett hushållssparande som medger egen finansiering av
större investeringar i hushållet är ett sunt ekonomiskt beteende. Denna
princip har riksdagen lagt fast i skattereformen 1990-1991. Hushållens
sparande bör inte som regeringen föreslår förvandlas till ett konjunkturellt
varierat beteende som styrs av staten.
Hushållens sparande i aktier och som här i aktiefonder skapar dessutom
intresse, kunnande och engagemang i företagandets villkor. Detta är en
utveckling som hela samhället har glädje av och bör uppmuntra.
Regeringens politik synes vara inriktad på att öka det statskontrollerade och
institutionella ägandet av svenskt näringsliv. Genom att metodiskt
skattemässigt missgynna privat sparande och förmögenhetsuppbyggande har
Socialdemokraterna minskat det riskvilliga kapital som står till förfogande för
näringslivet.
Dubbelbeskattningen av aktier
Skattesystemet måste vara så utformat att det skapar
incitament för företagande. Idag är vissa delar av
skattelagstiftningen snarare utformade så att de direkt
motverkar företagande. Exempel på detta är
dubbelbeskattningen som leder till att avkastning på
investeringar i företag beskattas hårdare än helt riskfria
placeringar i bank eller olika former av räntebärande papper.
Riksdagen beslutade under 1993 att avskaffa dubbelbeskattningen. Man
gjorde det efter grundliga överväganden om den lämpligaste formen för
enkelbeskattning. Genom beslutet kom man ifrån den lagstiftning som
inneburit att avkastning från kapital investerat i företag beskattades med 51 %
medan avkastningen på riskfritt sparande beskattats med 30 %. En sådan
skattelagstiftning försvårar självfallet riskkapitalförsörjningen och därmed
den expansion som kan ge de nödvändiga arbetstillfällena inom den privata
sektorn. Ytterligare en negativ effekt av dubbelbeskattningen är de
inlåsningseffekter som följer. Det är i allra högsta grad angeläget att få till
stånd en situation där medel för investeringar kan flyttas från gamla branscher
och företag till nya med större framtida tillväxtmöjligheter. I motsats till vad
som anförs i propositionen gäller inlåsningseffekterna också i stor
utsträckning de stora och vinstrika börsbolagen.
Genom ideologiska låsningar har Socialdemokraterna fastnat i ett tänkande
som direkt motverkar företagande och därmed nya jobb. Efter regeringsskiftet
1994 rev den nya regeringen omedelbart upp fyrpartiregeringens beslut om
enkelbeskattning för investeringar i företag. Detta mot bättre vetande men i
enlighet med det misstänkliggörande av reformen som man ägnat sig åt under
tiden i opposition.
Regeringen förutskickar i föreliggande proposition att man ska återkomma
med förslag om lättnader i dubbelbeskattningen för onoterade bolag fr.o.m.
den 1 januari 1997. Detta är inte tillräckligt. Vi kristdemokrater anser att
riksdagen snarast bör fatta beslut om avskaffande av dubbelbeskattningen för
samtliga bolag. Detta har utvecklats i motion 1995/96:A46.
Regeringen föreslår avskaffande av det riskkapitalavdrag som infördes
tillfälligtvis. Vi kristdemokrater har hävdat och hävdar fortfarande att
avdragsrätten bör vara ett permanent inslag i floran av instrument för att få
till stånd tillräckligt kapital för nya och växande företag. Detta hindrar inte
att
vi anser att de nuvarande avdragsreglerna ses över i syfte att åstadkomma
större effekter.
Förmögenhetsbeskattning på aktier
Regeringen gör bedömningen att aktier som noteras på
börsens O- och OTC-listor alltjämt bör vara befriade från
förmögenhetsskatt. Kristdemokraterna delar denna
uppfattning. En förmögenhetsskatteplikt på dessa aktier
skulle vara förödande för mindre och medelstora företags
möjligheter att få tillgång till riskvilligt kapital. Det framgår
inte av propositionen om även de aktier på A-listan som var
förmånsbehandlade vid utgången av år 1991 i fortsättningen
ska vara befriade från förmögenhetsskatt. Regeringen skriver
att förmögenhetsskattebestämmelserna för närvarande ses
över i regeringskansliet.
Riksdagen har under våren 1996 på initiativ av regeringen beslutat att
aktier på A-listan vid förmögenhetsbeskattningen tas upp till fulla värdet
istället för som tidigare 75 % av värdet. Det finns flera skäl som talar emot
detta beslut. Det främsta skälet är att det i kursen ligger en latent
skatteskuld
avseende reavinst vid en framtida försäljning som belastar aktierna. I
proposition 1995/96:198 skriver regeringen att aktier som innehas under en
lång tid får en "förhållandevis förmånlig behandling vid inkomstbeskatt-
ningen genom att värdestegring på aktien inte beskattas för försäljning".
Detta är en mycket märklig skrivning. Om aktien ökar i värde kommer ju
även förmögenhetsskatten att öka. Skrivningen synes vidare innebära att
regeringen ser det som något negativt att aktier innehas under en lång tid för
då får staten inte in någon reavinstskatt under perioden. Detta är ett mycket
inskränkt och kortsiktigt tänkesätt.
Nedsättning av sociala avgifter
Regeringen föreslår i denna proposition en sänkning av
skatten på arbetskraft. Detta innebär i sig ett erkännande av
det som för många är en självklarhet, nämligen att höga
skatter i sig motverkar tillkomsten av jobb. Den sänkning av
arbetsgivaravgifterna som föreslås är så liten att den
knappast kommer att få någon markant effekt i termer av nya
jobb. Maximalt innebär förslaget en sänkning av företagens
skatter med 2 500 kr per månad.
Kristdemokraterna tillstyrker förslaget men avvisar finansieringen som
föreslås ske genom en höjning av bolagsskatten via en begränsning av
maximal avsättning till periodiseringsfond. Istället bör finansieringen ske
genom att de statliga företagsstöden reduceras.
Utöver detta vill vi kristdemokrater rikta insatser mot den arbetskrafts-
intensiva tjänstesektorn. Mer om detta nedan.
Ny beskattning av bilförmån
Då regeringen inte i denna proposition lägger fram något
förslag till ny beskattning av bilförmån utan endast aviserar
att ett sådant skall komma avvaktar Kristdemokraterna med
att ta slutgiltig ställning tills förslaget föreligger. Vi stöder
dock principen bakom det skisserade förslaget.
Kristdemokraterna avvisar däremot bestämt det förslag till
finansiering regeringen presenterar, nämligen en fortsatt
urholkning av skattereformen, denna gång genom minskad
uppräkning av skiktgränsen inför år 1997. Vi anser att
skattereformens målsättning om en maximal marginalskatt
på 50 % måste eftersträvas. Det förslag regeringen framför
innebär i praktiken en höjning av marginalskatten, något vi
inte kan acceptera.
Näringspolitik
Näringspolitiken måste syfta till att skapa goda generella
betingelser för företagande i landet. Det handlar om att bl a
finans-, skatte-, arbetsmarknads-, utbildnings- och
näringspolitiken utformas så att människor kan finna det vara
mödan värt att ta initiativ och lägga ner den extra möda det
innebär att starta eller driva en verksamhet.
I den regeringsförklaring som den tillträdande statsministern levererade i
mars 1996 redovisades "goda villkor för företag och företagande" som en av
fyra hörnstenar i regeringens politik. Ännu har dock inte parollerna i denna
och tidigare regeringsförklaringar omsatts i praktisk politik. Regeringen synes
ha ett begränsat kunnande och liten förståelse för främst de mindre företagens
villkor. Ytterligare en viktig faktor som lägger hinder i vägen för en
klimatförändring i näringspolitiken handlar om att Socialdemokraternas
politik och retorik under åren i opposition främst präglades av viljan att
återkomma i regeringsställning, inte av en vilja att göra det som var sakligt
rätt. Regeringens många återställare omedelbart efter valet och de successivt
återställda återställarna tydliggör mer än något annat att regeringen saknar en
hållbar strategi. Nödvändigheten av stabila spelregler, något som alla säger
sig vilja åstadkomma, blir därmed bara fromma förhoppningar. Arvet från
oppositionsåren har hittills förhindrat eller försenat många angelägna åtgärder
som kunnat bidra till tillkomsten av många nya arbetstillfällen. Sedan det
socialdemokratiska makttillträdet 1994 har det näringspolitiska klimatet
försämrats. Detta i en tid när Sverige har större behov än någonsin av nya och
växande företag. Genom en misslyckad regeringspolitik ökar trycket på
arbetsmarknadspolitiken.
Under avsnitt 5 i propositionen är beskrivningar av problem och
målsättningar som kan delas av Kristdemokraterna ymnigt förekommande.
Konkretionen är det dock sämre bevänt med. Regeringen förutskickar
förändringar i syfte att åstadkomma förenklingar för företagarna och åtgärder
för teknikspridning. Detta är angelägna åtgärder som vi kristdemokrater under
mycket lång tid framhållit som väsentliga för att åstadkomma ett bättre
näringsklimat. Fortfarande saknas dock regeringens konkreta förslag.
Beträffande frågorna om förenklingar för företagen finns det all anledning
att sätta in stora resurser för att rensa upp i floran av krav och önskemål om
uppgiftslämnande till myndigheter och organ. Regeringen bör tillse att det
åstadkoms en rejäl och löpande jakt på onödiga arbetsuppgifter som drabbar
företagarna. En särskild enhet inom regeringskansliet bör tillskapas som
ansvarar för uppgiften.
Stimulera tjänsteföretagande
Kristdemokraterna förordar en kraftfull offensiv när det
gäller att skapa förutsättningar för nya jobb inom den
arbetsintensiva tjänstesektorn. Vartannat nystartat företag är
ett tjänsteföretag och enligt SCB:s prognosinstitut kommer
uppdragsverksamheten att vara den stora tillväxtsektorn fram
till år 2015. 1993 sysselsatte tjänstesektorn 70 % av
arbetskraften och stod för 68 % av produktionen.
Stimulanser för att påskynda utveckling av antalet
tjänsteföretag skulle få påtagliga effekter för antalet nya
jobb.
En slumrande bransch med stor potential är hushållssektorn. Cirka 45 % av
allt arbete som utförs i Sverige utförs i hemmen. Enligt SCB la varje vuxen
person i Sverige 1990 ner mer än 26 timmar per vecka på hushållsgöromål.
Totalt innebär detta 3,7 miljoner heltidsarbeten. Det är lika mycket arbete
som utförs i hela den privata och offentliga sektorn tillsammans. Personer
med barn har, enligt samma källa, en total arbetsbörda på i genomsnitt 70
timmar per vecka. Samtidigt som allt fler går arbetslösa ökar arbetsbördan för
andra genom dubbelarbete på jobbet och i hemmet. Genom de höga så
kallade skattekilarna är dock marknaden för den typ av tjänster som går att
utföra i egen regi i stort sett utplånad. Den svarta delen av denna marknad är
dock stor. Genom skattereformen 1990 infördes moms på hushållstjänster,
vilket kraftigt fördyrade dessa.
Skatter slår in "kilar" mellan vad en vara eller tjänst är värderad till på
marknaden och den ersättning som ges till den som producerar varan eller
tjänsten. Skattekilarna medför att det utsatta priset inte speglar det värde man
anser varan eller tjänsten har. Företag har ofta rätt att dra av moms när de gör
inköp, vilket till en del minskar skattekilen. För privatpersoner finns i dag
inte denna möjlighet. Skattekilarna för privatpersoner är i dag mellan 50 och
70 % (60-75 % om hänsyn tas även till moms). I praktiken slår skattekilarna
dubbelt för privatpersoner. Först beskattas vår egen inkomst och belastas med
sociala avgifter. Om vi sedan vill anlita någon att utföra arbete hos oss måste
vi, med vår redan beskattade lön, betala denna persons lön och sociala
avgifter samt moms. Effekten av dessa dubbla skattekilar blir att många
privatpersoner upplever det som billigare att utföra vissa tjänster på egen
hand eller köpa dem svart. Att minska dessa skattekilar i hushållssektorn
skulle kunna ha stor stimulerande effekt för arbetstillfällen och nya företag.
Den danska modellen
Kristdemokraterna vill genom statliga direkta bidrag
stimulera vissa tjänster till hushållen, enligt den modell som
prövats i Danmark. En sådan modell innebär att det aktuella
hushållet aldrig behöver lägga ut mer pengar än den del man
i praktiken ska betala. I Danmark är denna summa 60 Dkr
per timme. Resterande timpenning betalas av staten. Alla
hushåll kommer alltså att kunna ha råd till hjälp med
grundläggande hushållssysslor som städning, tvätt och
trädgårdsarbete. Det danska exemplet visar på en
nettoförtjänst för staten på 24 Dkr per timme.
Vi anser att den danska modellen har stor potential. Den möjliggör för alla
hushåll, oavsett inkomst, att kunna anlita utomstående hjälp för de vanligast
förekommande hushållsgöromålen. Möjligheten bör ges alla, även
pensionärer som i dag har kommunal hemtjänst.
System enligt ROT-modellen
Ett ytterligare sätt att stimulera tjänstesektorn är att bredda
basen för subvention till andra tjänster som säljs till hushåll.
Regeringen har tidigare föreslagit och fått riksdagens stöd för
ett återinförande av de regler för skattereduktion som fanns
för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus under åren
1993 och 1994. Vi kristdemokrater har utöver detta velat
möjliggöra skattereduktion för fler tjänster än regeringen. Vi
vill också inbegripa bilreparationer, större trädgårdsarbeten
och olika installationsarbeten av till exempel vitvaror och
datorer. Genom en statlig subvention skulle man kunna
reducera kostnaderna för vissa tjänster riktade mot hushållen
och därmed stimulera till ökad sysselsättning och minskad
svarthandel. Allt tyder på att nettoutfallet för staten snarare
blir positivt än negativt. Vi föreslår en skattereduktion på 60
%, alltså att 60 % av den styrkta arbetskostnaden utgör
skattereduktion. Därmed kan skattekilen för de flesta
personer elimineras.
Vi vill i detta sammanhang även hänvisa till motion 1995/96:A46 som
väcktes den 29 maj. Där presenterar vi våra huvudförslag för att öka
tillväxten i ekonomin. Den kommer att behandlas samtidigt med denna
motion samt motionen med anledning av proposition 1995/96:207. Vi vill i
detta sammanhang ge en kort sammanfattning av de åtgärder som presenteras
i motion 1995/96:A46.
En helt avgörande faktor för att lyckas nedbringa arbetslösheten är den
attityd till företagande som det politiska etablissemanget utstrålar. Inte i
ord,
utan i handling. Regelverket måste ge stark motivation för att starta och driva
företag.
Byråkratin måste minska bl a genom en samordning av de olika
verksamheter som handhar företagarfrågor.
Arbetsrätten bör förändras så att den bättre speglar de förhållanden som
gäller i dag. Kristdemokraterna menar att beslut snarast måste fattas om en ny
arbetsrätt. Beslut bör omedelbart kunna tas om att de regler som infördes av
fyrpartiregeringen skall återinföras.
Tillgången på riskkapital måste bli bättre. Kristdemokraterna anser inte att
risksparande ska beskattas hårdare än det helt riskfria banksparandet.
Royalty på patenterade uppfinningar bör vara skattefri.
Vi vill pröva möjligheten att införa avdragsrätt för avsättningar till
individuella utbildningskonton.
De nya reglerna för företagens momsinbetalningar som gäller ny tidpunkt
för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt måste rivas upp.
Regeringen föreslog i proposition 1995/96:150 att arbetsgivarperioden i
sjukförsäkringen skulle förlängas till fyra veckor och att arbetsgivarna endast
delvis skall kompenseras för sina kostnader. Kristdemokraterna anser att
förslaget inte skall genomföras.
Företagsstöden bör ses över och sänkas i utbyte mot sänkta
arbetsgivaravgifter. En rättvisare och effektivare konkurrens ska eftersträvas.
Tre programområden
I propositionen föreslås satsningar på tre särskilda
programområden. Det gäller
- program för småföretagsutveckling, förnyelse och tillväxt om en miljard
kronor,
- program för samarbete och utveckling inom Östersjöregionen baserat på
en fond om en miljard kronor,
- program för omställning till hållbar utveckling; en miljard kronor anslås.
Kristdemokraterna har mot bakgrund av de kortfattade
beskrivningarna av programmens tänkta innehåll inga skäl
att motsätta sig förslagen; tvärtom finns skäl för de
föreslagna satsningarna. De ligger väl i linje med vad
Kristdemokraterna tidigare arbetat för.
Förenklad och moderniserad
arbetsrätt
Den svenska arbetsrättslagstiftningen utformades under
1970-talet med de förhållanden som då rådde. I takt med att
arbetsmarknaden och behoven förändrats har det för allt fler
blivit allt mer uppenbart att det är hög tid för en
moderniserad, mer flexibel, arbetsrätt. Det blir allt mer
uppenbart att dagens arbetsrätt är en lagstiftning för dem som
har jobb medan förlorarna är de som ännu inte finns inne på
arbetsmarknaden.
Under fyrpartiregeringen genomfördes en rad förändringar av arbetsrätten i
syfte att anpassa den till en mer flexibel arbetsmarknad och till de
förhållanden under vilka de mindre företagen lever. Dessa förändringar
upphävdes av den socialdemokratiska regeringen efter maktskiftet 1994 trots
att det förefaller som om regeringen inser att lagstiftningen måste förändras i
denna riktning. För att komma ur detta dilemma tillsatte regeringen en
kommission under Tony Hagströms ledning med syfte att avtalsvägen få till
stånd en ny grund för lagstiftning. Kommissionen misslyckades och trots
regeringens uttalade besked om att lagstiftning var att vänta om
kommissionen inte skulle nå en uppgörelse valde regeringen att ytterligare
skjuta frågan framför sig, nu genom att medlare utsågs för fortsatta samtal
mellan parterna. Medlarna, tidigare företrädare för parterna, skall alltså
försöka få till stånd en uppgörelse mellan parterna om sådant som bör vara
lagstiftarnas uppgift. De som får betala för regeringens senfärdighet är de
som finns utanför den ordinarie arbetsmarknaden.
Kristdemokraterna menar att beslut snarast måste fattas om en ny
arbetsrätt. Beslut bör omedelbart kunna fattas om att de regler som infördes
av fyrpartiregeringen skall återinföras. Det handlar om rätten att undanta två
personer från turordningsreglerna vid uppsägning, fackets vetorätt vid
entreprenader avskaffas och förbud mot blockad av enmansbolag införs.
Möjligheten till provanställning och visstidsanställning vid arbetsanhopning
förlängs från sex till tolv månader. Regeringen bör under hösten återkomma
med förslag om ytterligare åtgärder, bl a bör återanställningsrätten halveras
från tolv till sex månader för viss arbetskraft, till exempel för personer under
55 år, och visstidsanställning vid arbetsanhopning tillåtas upp till två år.
Utbildningspolitik
Regeringens främsta åtgärd för att bekämpa arbetslösheten är
en storsatsning på utbildning. Det är positivt med insatser för
en allmän kompetenshöjning. Den skulle ha behövts även om
arbetslösheten varit lägre. Det finns dock en uppenbar risk,
när grundmotivet för satsningen är att minska den öppna
arbetslösheten, att antalet utbildningsplatser blir viktigare än
innehållet i utbildningen. Även om det är bättre för den
enskilde att genomgå en utbildning än att gå sysslolös, är det
viktigt att utbildningen känns meningsfull också i den
meningen att den leder till större konkurrensförmåga på
arbetsmarknaden.
Det är inte första gången utbildningssatsningen presenteras. Det har gjorts i
flera omgångar. Det är tydligt att regeringen nu tagit till sig en del av de
farhågor som framförts av bland andra oss kristdemokrater när det gäller
risken för att kvalitén blir lidande vid en för snabb utbyggnad av den högre
utbildningen. Vi har påpekat att antalet platser redan har ökat med 50 %
sedan 1988. Kvalificerade lärare, lämpliga lokaler och välutrustade bibliotek
har inte följt med i samma takt. Nu föreslår regeringen att andra hälften av de
30 000 högskoleplatser som dels utgörs av att tillfälliga platser permanentas,
dels består av ett tillskott av platser ska tillkomma först hösten 1999 och inte
1998 som det första förslaget innebar. Vi välkomnar den förändringen liksom
att tillfälliga platser omvandlas till permanenta. Vi håller dock fast vid vår
tidigare hållning att högskolan totalt bör byggas ut med 22 500 nya platser
under åren 1997-1999. Den minskade utbyggnadstakt vi i vårbudgeten
anförde för år 1998 flyttas nu, i enlighet med regeringens nya inriktning, till
år 1999. Resurser för studiemedel minskas i motsvarande grad. Satsningen på
högre utbildning måste vara långsiktig och ske i en jämn takt som är väl
avvägd efter utbildningsanordnarnas möjligheter att erbjuda en högkvalitativ
utbildning. Att de mindre och medelstora högskolorna får bättre
förutsättningar är positivt. Erfarenheterna hittills har visat att högskolan
ofta
blir en motor för utvecklingen i en hel region.
Även inom vuxenutbildningen finns uppenbara problem att klara
kvalitetskraven. Redan till hösten ska 25 000 nya platser tillkomma inom
komvux. Det finns anledning att följa upp hur kommunerna lyckas anskaffa
lärare, ordna lokaler och lägga upp individuella studieplaner för de elever
som ska fylla dessa platser innan det slutliga antalet platser läggs fast för
1997. Regeringen räknar dock med att hela satsningen på vuxenutbildningen,
sammanlagt 100 000 varaktiga platser, ska vara i full kraft hösten 1997. Vi
har tidigare föreslagit en något lägre utbyggnadstakt för att kvalitetskraven
ska kunna uppfyllas och för att ge utbildningsanordnarna rimliga
planeringsförutsättningar. Vårt förslag innebär att 10 000 nya permanenta
platser inrättas 1997. Studiemedel anvisas i motsvarande grad.
När det gäller utbildningssatsningen som helhet ifrågasätter vi det kloka i
att bara satsa på eftervård och inte på förebyggande insatser. Alltför många
elever lämnar idag grundskolan utan att kunna läsa tillfredsställande. 20 000
ungdomar som inte når upp till grundskolenivå i läsförståelse tillkommer
varje år. Lika många ungdomar per år avslutar inte sin gymnasieutbildning.
Det skulle behövas en kraftfull insats för att inte behovet av vuxenutbildning
på elementär grundskolenivå ska fortsätta att öka i samma takt. Att fylla
luckor som redan uppstått är betydligt mer arbets- och kostnadskrävande än
att se till att luckorna aldrig uppstår. Vissa av de åtgärder som nyligen
presenterades som kvalitetshöjande i regeringens proposition 1995/96:206
Vissa skolfrågor m.m. kan tvärtom befaras få motsatt effekt. Tidigare fattade
beslut av återställarkaraktär när det gäller skriftlig information till
föräldrar,
avstämning av elevernas kunskaper vid bestämda tillfällen och antalet
betygssteg och betygstillfällen är ytterligare exempel på att det inte finns
några långtgående ambitioner från regeringens sida när det gäller att utveckla
och förbättra kvaliteten i grundskolan och gymnasieskolan. Den positiva
utvecklingen för de fristående skolorna, som aktivt bidragit till en stimulans
också för de offentliga skolorna, kommer dessutom att hämmas om
regeringens liggande förslag vinner gehör i riksdagen.
Kommunerna tvingas idag av ekonomiska skäl utöka antalet elever per
klass och dra ned på den personal som är till för elever med särskilda
stödbehov. Det är en direkt kontraproduktiv verksamhet. För att ge
kommunerna möjlighet att behålla en hög standard inom sin kärnverksamhet
där utbildning är ett viktigt område presenterade vi i vår budgetmotion
tidigare i vår ett förslag som sammantaget hade lett till en förstärkning av
kommunsektorn med 5,8 miljarder kronor i jämförelse med det
regeringsförslag som antogs av riksdagen.
När det gäller fördelningen av platser mellan olika utbildningsanordnare
noterar vi att regeringen nu ger kommunerna ansvaret, men att de uppmanas
utnyttja flera olika utbildningsanordnare. I det första förslaget såg det ut som
hela satsningen på vuxenutbildningen skulle göras inom komvux, förutom de
10 000 platser vid folkhögskolor som utbildnings- och kulturutskottet tidigare
krävt. Vi anser att regeringen borde ha öronmärkt en del av pengarna inom
ramen för utbildningssatsningen också till studieförbunden. Vi har i vår
vårbudget anvisat 180 miljoner utöver regeringen till nya permanenta platser
på folkhögskolor och studieförbund. Dessa platser bör inrättas 1997 och
särskilt riktas mot studieförbunden. Studiemedel anvisas i motsvarande
omfattning. Det blir nu en viktig uppgift för den delegation som ska leda och
följa utbildningssatsningen att bevaka att ett tillräckligt antal platser
förläggs
till studieförbund och folkhögskolor, som tidigare visat sig ha god förmåga
att med kort varsel anordna nya utbildningsplatser med god kvalitet. Genom
sin annorlunda inriktning kompletterar dessa utbildningsanordnare komvux
på ett bra sätt. Att den enskilde själv får möjlighet att välja utbildningsform
är
en viktig förutsättning för motivation till studier.
Studiestödets utformning spelar en viktig roll när det gäller vuxna
människors möjligheter att studera. Den som hunnit bilda familj och har ett
försörjningsansvar kan inte frånsäga sig detta under studietiden. Regeringen
föreslår ett särskilt utbildningsbidrag som ska utgå under ett år i första hand
till personer mellan 25 och 55 år som är arbetslösa och saknar grundskole-,
treårig gymnasiekompetens eller motsvarande. Därefter skall ordinarie
studiestöd utnyttjas. För familjeförsörjare och särskilt för ensamstående med
barn är det tveksamt om detta framstår som ett realistiskt alternativ. Sedan
barntillägget i svuxa med kort varsel togs bort inför höstterminen 1995 har
många tvingats avbryta sina studier som det i många fall krävts en verklig
viljeansträngning för att påbörja. Det gäller inte minst ensamstående
föräldrar, oftast kvinnor. Regeringen har inga planer på att återinföra
barntillägget. För många är det samma sak som att de inte kommer att våga
satsa på en utbildning. Vi menar att det är nödvändigt att återinföra
barntillägget i svuxa om utbildningssatsningen ska nå fram till dem som
regeringen upprepar att den i första hand vänder sig till. Annars är det risk
för att många bara vågar satsa på utbildning under kort tid eller inte alls.
Finansieringsfrågan för den enskilde kan bli en akilleshäl i utbildnings-
satsningen.
Principiellt anser vi att det är felaktigt att arbetsmarknadsmedel används
som studiefinansiering. Varje system bör stå på egna ben. Som en tillfällig
åtgärd i avvaktan på ett nytt sammanhållet studiestöd kan det dock
accepteras. Det förslag som Studiestödsutredningen nyligen lagt fram kan
eventuellt leda till bättre förutsättningar för vissa vuxenstuderande. Vi
kristdemokrater förespråkar ett system med kompetenskonton som finansieras
av den enskilde, arbetsgivaren och staten gemensamt. Det skulle utgöra en
bra grund för det livslånga lärande som alla är överens om är nödvändigt.
Utbildningen är idag till allra största delen inriktad på att utbilda eleverna
att bli anställda som vuxna. Inriktningen mot företagande och
entreprenörskap saknas nästan helt. Det har vi påpekat många gånger
tidigare. I en tid när vi behöver många företagare bör också skolan bidra till
att lägga grunden för ett företagsvänligt klimat genom att skapa förståelse hos
eleverna för företagandets villkor och betydelse för samhället. Det finns inga
inslag i regeringens utbildningssatsning som tyder på insikten om att
utbildningens innehåll är viktigt om de framtida arbetstillfällena ska
tillkomma inom nystartade små och medelstora företag. De förslag vi
kristdemokrater tidigare framfört angående ytterligare ett nationellt program
med speciell inriktning på företagande i gymnasieskolan, folkhögskolekurser
om företagande samt kurser och utbildningar inriktade mot företagande på
högskolenivå skulle aktivt kunna bidra till bättre förutsättningar för
nyföretagande.
Det är positivt att lärlingsutbildningen kommer till heders och lyfts fram
som en bra form för personer som vill ha yrkesutbildning och föredrar en i
stor utsträckning arbetsplatsförlagd utbildning. Kristdemokraterna har under
lång tid pläderat för ett lärlingssystem för att ge ungdomar möjlighet att få in
en fot på arbetsmarknaden. Det individuella programmet på gymnasieskolan
har uppnått en omfattning som ingen räknade med. Det kan säkert tolkas som
ett intresse bland många elever för en mer yrkesinriktad utbildning av
lärlingskaraktär. Att utveckla detta system i samarbete med näringslivet vore
en viktig åtgärd för att få ned ungdomsarbetslösheten.
Överhuvudtaget är det viktigt att samarbetet mellan skolan och det lokala
näringslivet utvecklas. Initiativ på lokal nivå exempelvis med företagare som
faddrar till klasser eller skolor, sommarpraktik på företag för lärare och
elever
och företrädare för näringslivet i de lokala skolstyrelserna skulle ytterligare
kunna förbättra den yrkesinriktade undervisningen. I detta sammanhang vill
vi beklaga att riksdagen inte velat införa en särskild yrkeshögskola som
skulle kunnat bidra till att höja statusen på yrkesutbildning i stort.
Arbetsmarknadspolitik
Förslagen på det arbetsmarknadspolitiska området präglas av
hastverk och vilja att visa upp en rad åtgärder, dock i många
fall utan konkreta förslag. Att regeringen kan kalla förslag
om försämrad a-kassa och avskaffande av rätten till a-kassa
för ökad trygghet visar på den vilseledande retorik som
används i propositionen. Det är inte ägnat att öka förtroendet
för regeringens politik.
Regeringen har dock tagit till sig en del förslag som vi kristdemokrater
tidigare föreslagit motionsvägen men som riksdagsmajoriteten då avvisade.
Det handlar i första hand om den ökade lokala samverkan mot arbetslösheten
och förslaget om att reformera AMS. Det är bra att regeringen sent omsider
ansluter sig till denna politik. Det är bara att beklaga att senfärdigheten har
drabbat många arbetslösa. Vad gäller de enskilda förslagen kommenteras de
här i den mån de inte accepteras.
Kvinnor och män på
arbetsmarknaden
Det är bra att regeringen nu anammar en kristdemokratisk
tanke, att analysera hur den förda politiken i allmänhet och
arbetsmarknadspolitiken i synnerhet utfaller ur
könsperspektiv. Vi tillstyrker därför att RRV får i uppdrag att
göra en översyn av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ur
jämställdhetsperspektiv.
Den aktiva arbetsmarknadspolitikens
framtida roll och inriktning
Regeringens uppfattning om inriktningen av den framtida
arbetsmarknadspolitiken delas till stor del av
kristdemokraterna. Det är i själva verket så att regeringen nu
antar flera av de principer för arbetsmarknadspolitiken som
kristdemokraterna pläderat för. Det innebär:
 betoning av att arbetsförmedlingarna nästintill uteslutande ska arbeta med
att förmedla platser,
 den enskilde sökande ska stå i centrum för insatsen, inte de olika
organisationsformerna,
 lokal samverkan med förstärkt inflytande för kommunerna,
 samverkan för att se helheten i politiken, avseende såväl åtgärder som
områdena jämställdhet och miljö.
Vad som bl a saknas i regeringens uppräkning är den
regionalpolitiska helhetssynen.
Övergripande mål för AMV
Vad gäller de övergripande målen om korta vakanstider för
lediga platser och prioritering av att de långtidsarbetslösa får
ett reguljärt arbete har vi kristdemokrater ingen annan
uppfattning. Att däremot ha ett absolut tal för hur många
arbetslösa AMV ska ha i åtgärder kan motverka det som
framhålls, att arbetsmarknadspolitiken måste göras mer
flexibel och lokal. Kvaliteten i åtgärderna kan också komma
att få stryka på foten till förmån för kvantiteten vilket inte
kan vara riktigt om målet är en långsiktigt uthållig politik.
Inriktningen att minska antalet verksamhetsmål för AMV ligger i linje med
Kristdemokraternas målsättning om ökad flexibilitet och lokal samverkan.
Uppföljning och utvärdering
Den beskrivna inriktningen att förse riksdag och regering
med breda och kvalitativt goda beräkningsunderlag om
effekterna av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är riktig.
Det innebär att utvärderings- och forskningsuppdrag läggs på
fristående organisationer, myndigheter och universitet. Detta
strider dock mot förslaget om ett nytt institut direkt
underställt Arbetsmarknadsdepartementet. Förslaget bör inte
beredas ytterligare utan avvisas.
Reformera AMS
Ett första steg i reformeringen av AMS genomförs nu med
regeringens förslag. På sikt bör dock förändringen fortsätta.
Vi förordar att AMS som central myndighet minskas ned till
motsvarande omfattning som Skolverket har idag. På så sätt
kan administrationen minskas ytterligare till förmån för
fältarbetet på arbetsförmedlingarna.
Utökad lokal samverkan i
arbetsförmedlingsnämnderna
Kristdemokraterna tillstyrker att det i varje kommun skall
finnas en arbetsförmedlingsnämnd och att kommunen utser
majoriteten i nämnden. Detta är ytterligare ett steg mot ökad
lokal samverkan för att finna flexibla lokala lösningar att
komma tillrätta med arbetslösheten.
Krav på AMS
En mer flexibel och lokal arbetsmarknadspolitik gör det inte
möjligt att exakt bestämma kvantiteten på antalet människor
i åtgärder. Detta är ett föråldrat sätt att mäta statistik, just nu
mest till för regeringens siffermässiga ambition att ta ned den
öppna arbetslösheten. För att mjuka upp detta synsätt bör
istället ett intervall tillskapas och ett utvärderingssystem som
också ser på kvaliteten i åtgärderna. Det vill säga en
helhetssyn där man ser resultat mer i form av reguljära
arbeten efter en åtgärd. Detta måste vara ett mer kostnads-
effektivt sätt att se på arbetsmarknadspolitiken. För
budgetåret 1997 bör intervallet ligga mellan 190 000 och 240
000 åtgärdsplatser.
Arbetsplatsintroduktion
Slopandet av anställningskravet vid arbetsplatsintroduktion
är något Kristdemokraterna tidigare krävt. Slopandet av
anställningskravet bör kunna tidigareläggas till 1 augusti
1996.
Utbildningsvikariat
Ryckigheten vad gäller regeringens politik avseende
utbildningsvikariat är slående. Vi motsätter oss inte en
förändring men har en egen modell för att tillskapa
vikariatsplatser, sabbatsår. Regeringen bör återkomma med
förslag om möjligheten att personer mellan 45 och 55 år ska
kunna ta ut ett sabbatsår. Ett sabbatsår kan bekostas av den
enskilde individen genom förtida pensionsuttag. Möjligheten
att använda arbetsmarknadsmedel för denna åtgärd bör också
övervägas. Sabbatsåret skulle ge möjlighet för många att
komma in på en ny yrkesmässig bana samtidigt som
vikariatsmöjligheten ökar.
Arbetslivsutveckling
Kristdemokraterna delar regeringens uppfattning att ALU-
arbetena är en viktig åtgärdsform till betydelse för bl a miljö-
och kultursektorn. Vår uppfattning är att ALU också skall
kunna erbjudas arbetslösa som inte är berättigade till a-kassa
eller KAS. Detta borde vara rimligt med tanke på att
kommunerna skall vara medfinansiär vid den lokala
samverkan mot arbetslösheten. Det innebär att det föreslagna
aktivitetsstödet skall omfatta även denna grupp.
Pendlingsstöd
Som vi befarade vid införandet av detta stöd har det skapat
problem och inte nämnvärt bidragit till att minska
arbetslösheten. Vi föreslår att pendlingsstödet avskaffas.
Invandrarna på arbetsmarknaden
I Invandrarpolitiska kommittén presenterade
Kristdemokraternas representant en rad förslag varav en del
blev kommitténs. I det föregående har ett förslag redan
anammats av regeringen, nämligen stöd till exportutbildning
för invandrare. Eftersom regeringen väljer att i övrigt
avvakta remissutfallet på kommitténs förslag gör vi
detsamma och återkommer i samband med att regeringen
lägger proposition med anledning av kommittéförslagen.
Offentliga tillfälliga arbeten för äldre
Regeringen föreslår att det ska inrättas en ny tillfällig
arbetsmarknadspolitisk åtgärd, offentliga tillfälliga arbeten
för äldre. Som äldre betecknas alla över 55 år dvs även
människor som rimligen bör ha mycket kvar att ge på den
ordinarie arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsministerns ord
om att dessa 40 000 människor ska få "ett värdigt slut" är
naturligtvis minst sagt beklagansvärda.
Vi är väl bekanta med den arbetsmarknadspolitiska situation som gör det
svårt för många att få fäste på arbetsmarknaden, detta gäller inte minst de
människor som har en gammal utbildning och som förlorat sitt jobb efter lång
yrkesverksamhet.
Vår politik tar sikte på att skapa tillväxt genom nya och växande företag.
Det är genom en offensiv näringspolitik som bl. a. inbegriper skatte-,
arbetsmarknads- och finanspolitiken som förutsättningar för nya jobb på den
reguljära arbetsmarknaden kan skapas. Regeringens politik är fortfarande
alltför mycket inriktad på att med konstgjorda medel ordna sysselsättning
istället för stabila arbeten. Tankarna på att upprätta ett särskilt "arbetslag"
på
arbetsmarknaden som ska ägna sig åt verksamhet som enligt kommunernas,
landstingens och statens synsätt egentligen är obehövligt är inte tilltalande.
Gränsdragningsproblematiken vid tillskapandet av dessa sysselsättnings-
tillfällen måste bli oändligt svår. Undanträngningseffekterna vad gäller
ordinarie personal kan komma att bli stora. Dessutom andas förslaget en
märklig inställning till den offentliga verksamheten såtillvida att man
bedömer att varje äldre person, oavsett yrke, ska kunna rycka in var som helst
inom det offentliga.
Bättre är då att som vi kristdemokrater föreslagit tillföra kommuner och
landsting resurser så att man kan upprätthålla en god personalbemanning
inom prioriterade områden som vård och omsorg. Att förhindra uppsägningar
inom dessa sektorer med särskilda utbildnings- och kompetenshöjande
insatser är också angeläget, något vi återkommer till senare. Förslaget om
offentliga tillfälliga arbeten för äldre avvisas därför.
Lönebidrag för arbetshandikappade
Det är nödvändigt att tillförsäkra de arbetshandikappade
möjligheten till fortsatt aktivt arbetsliv. De förändringar som
regeringen genomfört för lönebidragsanställda har försämrat
situationen varför en omprövning nu är nödvändig. I
förordningen för lönebidragsanställda bör på nytt införas en
paragraf som innebär att om risk för uppsägning föreligger
skall en sänkning av lönebidrag ej genomföras. Denna
möjlighet skall också gälla för dem som begär
omförhandling där beslut fattats under våren 1996. Detta kan
komma att innebära omprövningar av redan fattade beslut.
Rätten till en ersättning på 90 % vid anställning i ideella
organisationer skall kvarstå också efter utgången av 1996.
Insatser för att öka kvinnors
företagande
Från Kristdemokraternas sida har vi varit tveksamma till den
volym som angetts för starta eget-bidrag. Möjligheten till
uppföljning och utvärdering har varit begränsad vilket vi
menat vara angeläget för att denna åtgärd skall vara
kvalitetsinriktad. I och med att vi förespråkar ökad
flexibilitet i åtgärdsarsenalen bör också starta eget-bidraget
finnas med. Regeringens förslag om utökad omfattning på
denna insats för en väl definierad grupp synes vara möjligt,
varför vi lämnar förslaget utan erinran.
Övriga kristdemokratiska förslag på
arbetsmarknadsområdet
Regeringens proposition har tagit upp flera av
Kristdemokraterna tidigare framlagda förslag för att
reformera arbetsmarknadspolitiken. Dessa har kommenterats
och kompletterats med egna inriktningar här ovan. Utöver
dessa finns ytterligare förslag:
 Flexibla löner för ungdom. Arbetsmarknadens parter bör eftersträva
ökad flexibilitet vad gäller lönesättning för ungdom. En lägre ingångslön
kan vara ett verksamt sätt att få fler unga i arbete. Löses inte detta avtals-
vägen bör lagstiftning övervägas.
 Arbetsdelning inom offentlig verksamhet. Ett särskilt stimulansstöd bör
utgå till verksamheter inom offentlig verksamhet som prövar
arbetsdelning för att på så sätt få fler i arbete. Detta är ett sätt att arbeta
med flexiblare arbetstid. Det innebär exempelvis att fyra personer delar
på arbetsuppgifter som är avsedda för tre personer. Finansiering bör ske
inom ramen för de särskilda insatser som regeringen föreslår för
omstruktureringen i den kommunala verksamheten.
 Utbildning/kompetensutveckling istället för uppsägningar inom
kommunernas och landstingens vård- och omsorgssektor. I syfte att
förhindra uppsägningar inom kommunernas och landstingens vård- och
omsorgsverksamhet skall länsarbetsnämnderna tillåtas skriva avtal med
kommuner/landsting om utbildning/kompetensutveckling när alternativet
är öppen arbetslöshet.
 Regionalpolitisk helhetssyn istället för flyttbidrag. Liksom
pendlingsstödet bör startbidraget, eller rättare kallat flyttningsbidraget,
avskaffas. Istället för flyttlasspolitik bör statsmakterna anlägga en
regionalpolitisk helhetssyn vid beslut om åtgärder som drabbar statlig
verksamhet. Aktiva arbetsmarknads- och regionalpolitiska åtgärder som
tillförsäkrar de lokala områdena och regionerna möjligheter till fortsatt
sysselsättning är nödvändigt om hela Sverige ska leva.
Arbetslöshetsförsäkring
Kristdemokraterna har under lång tid pläderat för en allmän
obligatorisk arbetslöshetsförsäkring med en rimlig
ersättningsnivå, minst 80 %. Under förra mandatperioden
beslutades också om en sådan, och vår uppfattning är att ett
sådant försäkringssystem bör ersätta nuvarande a-kassa och
KAS.
Regeringen har sedan man avskaffade den allmänna försäkringen med dess
rimliga ersättningsnivåer dessvärre fört en ren kvartalspolitik vad gäller
reglerna för a-kassan och KAS. Denna tillfällighetspolitik fortsätter med de
nu föreslagna förändringarna, också denna gång utan att sittande utredning
kring dessa frågor är slutförd. Det gäller såväl arbetsvillkoren som
normalarbetstiden och normalinkomsten. Detta bl a i syfte att finansiera
regeringens återställare från 75 % till 80 % i a-kassans ersättningsnivå fr o m
1998. Förändringarna i försäkringen föreslår man dock träda i kraft redan
1997.
För vår del har vi redan tidigare finansierat en ersättningsnivå på 80 % och
vidhåller förslaget om en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Vi
finner ingen anledning att nu än en gång föregripa sittande utredning
(ARBOM) om själva villkoren inom arbetslöshetsförsäkringen varför vi tills
vidare avslår regeringens finansieringsförslag i denna del. Vi avvisar
definitivt den finansiering som genom att begränsa uppräkningen av
arbetslöshetsersättningen på grund av löneavtal till högst två procent endast
är en manipulation med beräkningsunderlaget.
Miljö- och energisektorn
Ett viktigt område för sysselsättningsexpansion är miljö- och
energisektorn. Kristdemokraternas förslag om skatteväxling
för miljö och arbete har vunnit ett omfattande stöd. Att höja
kostnaderna för användning av ändliga naturresurser och
miljöskadliga utsläpp samtidigt som kostnaderna minskas för
arbetskraften ger fler arbetstillfällen. Utrymmet för
skatteväxling får dock inte förfuskas genom ensidiga
energiskatte- och miljöavgiftshöjningar, något som
regeringen i alltför stor omfattning ägnat sig åt. Efter det att
Skatteväxlingskommitténs arbete slutförts bör en genomtänkt
strategi för successiv skatteväxling utarbetas och presenteras
för riksdagen.
Energikommissionens arbete och nu pågående partiöverläggningar om en
energipolitisk proposition bör leda till en kraftfull injektion i form av nya
arbetstillfällen i arbetet med omställningen av energisystemet. Det gäller
såväl utvecklingen av förnybar eltillförsel som arbetet med eleffektivisering
och energihushållning. Vi avvaktar det samlade ställningstagandet i denna del
men på några punkter bör beslut fattas redan nu för att arbetet med ett
ekologiskt hållbart energisystem inte ska avstanna. Det gäller fortsatt
anläggningsstöd för salix (energiskog) vars finansiering kan ske inom ramen
för tidigare anslagna outnyttjade medel till anläggning av energiskog, lövskog
och våtmark. Vidare fortsatt investeringsstöd för solvärme i bostäder.
Finansiering kan klaras inom den tidigare beslutade ramen för satsning på
solenergiområdet. Beträffande fortsatt stöd till investeringar i vindkraft bör
regeringen noggrant följa utvecklingen så att inte utvecklingen på detta
område avstannar. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som
säkerställer fortsatt utveckling.
Ytterligare en åtgärd med anknytning till energifrågorna skulle man kunna
besluta om redan nu. Inom ramen för den redan beslutade skattereduktionen
för ROT-åtgärder bör det också vara möjligt att erhålla skattereduktion för
arbeten förknippade med konvertering från elvärme till andra uppvärmnings-
former.
Regeringens förslag om införande av en avfallsskatt är ett hörsammande av
ett kristdemokratiskt förslag som vi tidigare framfört i budgetmotioner. Vi
bygger vårt förslag på Avfallsskatteutredningens betänkande från 1994 där
statens inkomster beräknas till 2 miljarder kr per år.
Jordbruks- och
landsbygdspolitiken
För att stimulera sysselsättningen inom jordbruks- och
livsmedelssektorn krävs att Sverige använder EU-stöden fullt
ut. Om så görs innebär det ytterligare tillskott med medel
utifrån för att få fram fler arbetstillfällen. En generell
vallersättning skulle då också kunna införas. Detta är viktigt
inte minst ur konkurrenssynpunkt gentemot övriga EU-
länder och något vi kristdemokrater tidigare utvecklat och
finansierat i motioner. Vidare bör den planerade
avvecklingen av avbytartjänsten inom jordbruket avbrytas.
Kristdemokraterna har tidigare föreslagit en ökad utgiftsram
för att möjliggöra ökad sysselsättning inom detta område och
kvarstår vid detta yrkande.
Vad gäller det föreslagna investeringsstödet till jordbruket kan vi
konstatera att vad ett enigt jordbruksutskott ville beställa av regeringen men
som riksdagsmajoriteten avvisade den 11 juni 1996, samma dag blev
regeringsförslag i föreliggande proposition. Det är bra att investeringsstödet
nu kommer, vilket vi kristdemokrater röstade för redan den 11 juni, men
denna typ av schackrande med villkoren inom jordbruks- och livsmedels-
näringen är inte ägnat att skapa tilltro till det politiska systemet.
Enligt beräkningar från lantbrukets egna organisationer kan en offensiv
satsning på livsmedelssektorn ge 20 000 nya arbetstillfällen. Ovan angivna
förslag är en viktig del i en sådan offensiv.
Fiskefrågor
Också på fiskeområdet kan åtgärder leda till ökad
sysselsättning. Skattereglerna måste snarast harmoniseras
med våra grannländer för att sysselsättningen inom fisket ska
kunna hållas uppe och nya arbetstillfällen ska kunna erbjudas
inom beredningsindustrin. Också detta handlar om att våra
svenska företag ges likvärdiga villkor för konkurrens med
andra länder. För vår del har vi tidigare pläderat för jämlika
skattevillkor och att ett fiskekonto ska inrättas. Detta konto
skulle finnas för att utjämna inkomsterna under en längre
tidsperiod. Införandet av ett särskilt yrkesfiskaravdrag är ett
minimikrav.
Fyrpartiregeringen tog under sin tid fram ett underlag för att införa
ovanstående. Den tillträdande socialdemokratiska regeringen utlovade att
lägga fram förslaget för riksdagen. Trots detta löfte har ännu inte något skett
varför det nu är hög tid att fatta beslut om denna för sysselsättningen inom
fiskeområdet viktiga åtgärd.
Finansiering
Samtliga av de åtgärder som presenterats i denna motion, i
vår motion med anledning av vårbudgeten (1995/96:Fi82)
samt den motion om sysselsättning som inlämnats med
anledning av att regeringen uteblivit med att presentera sin
utlovade sysselsättningsproposition i slutet av maj
(1995/96:A46) är fullt ut finansierade enligt nedanstående
tabeller. Noteras bör att tabell 1 endast visar delar av
Kristdemokraternas totala budget. Av tabell 2 framgår att
samtliga nya förslag med anledning av
sysselsättningspropositionen också får ny finansiering.
Kristdemokraterna får skäl att i samband med höstens
budgetproposition återkomma med ett heltäckande förslag
till statsbudget.
De förslag som här framförs ryms inom de totala utgiftstak inklusive
socialförsäkringssektorn vid sidan om statsbudgeten som Kristdemokraterna
föreslog i ovan nämnda motion, för år 1997 om 723 664 miljoner kronor, för
år 1998 om 718 499 miljoner kronor och för år 1999 om 731 446 miljoner
kronor.
Tabell 1. Finansiering av förslag i motion 1995/96:Fi82,
1995/96:A46 och föreliggande motion
Tabell 2. Ytterligare förslag i denna motion
Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om sänkt fastighetsskatt,
2. att riksdagen avslår regeringens förslag om slopad
förmånsbehandling av allemansfonder,
3. att riksdagen beslutar om enkelbeskattning på risksparande i
enlighet med den lagstiftning som infördes av fyrpartiregeringen att
gälla fr.o.m. den 1 januari 1997,
4. att riksdagen avslår regeringens förslag om att sänka
avsättningsmöjligheten till periodiseringsfond,
5. att riksdagen hos regeringen begär förslag om minskat
företagsstöd med 2 200 miljoner kronor för 1997, 2 500 miljoner
kronor för 1998 och 2 700 miljoner kronor för 1999 för finansiering av
nedsättning av arbetsgivaravgifterna,
6. att riksdagen avslår regeringens förslag om avskaffande av
riskkapitalavdrag,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att göra en översyn av reglerna för
riskkapitalavdrag,
8. att riksdagen avslår regeringens förslag om att minska
uppräkningen av skiktgränsen för statlig skatt,
9. att riksdagen beslutar att antalet nya permanenta platser i
högskolan under 1999 begränsas till 7 500 och att studiemedel anvisas
i motsvarande omfattning,
10. att riksdagen beslutar att 10 000 nya permanenta platser inrättas
på komvux år 1997 och att studiemedel anvisas i motsvarande
omfattning,
11. att riksdagen beslutar att 180 miljoner kronor anvisas till
folkhögskolor och studieförbund utöver regeringens förslag, för att nya
permanenta platser skall inrättas 1997, och att studiemedel anvisas i
motsvarande omfattning,
12. att riksdagen beslutar att barntillägget i svuxa återinförs,
13. att riksdagen hos regeringen begär förslag om inrättandet av
system med kompetenskonto,
14. att riksdagen hos regeringen begär förslag om ett nationellt
program med speciell inriktning på företagande i gymnasieskolan,
förslag om folkhögskolekurser om företagande samt förslag om kurser
och utbildningsprogram inriktade på företagande på högskolenivå,
15. att riksdagen avslår regeringens förslag om inrättande av ett nytt
institut direkt underställt Arbetsmarknadsdepartementet,
16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om fortsatt reformering av AMS,
17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ett nytt sätt att mäta resultatet i
arbetsmarknadspolitiken, med intervall i antalet personer i åtgärder och
med kostnadseffektivitet i form av resultat med människor i reguljärt
arbete efter en åtgärdsperiod,
18. att riksdagen beslutar slopa anställningskravet vid
arbetsplatsintroduktion fr.o.m. den 1 augusti 1996,
19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om den personkrets som kan omfattas av ALU,
20. att riksdagen beslutar avskaffa pendlingsstödet,
21. att riksdagen avslår regeringens förslag om tillfälliga offentliga
arbeten,
22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om lönebidrag för arbetshandikappade,
23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om sabbatsår,
24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ungdomslöner,
25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om stimulansbidrag för arbetsdelning inom offentlig
verksamhet,
26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om utbildning/kompetensutveckling för personal
inom kommunernas och landstingens vård- och omsorgsverksamhet,
27. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om regionalpolitisk helhetssyn och avskaffande av
startbidraget,
28. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring,
29. att riksdagen avslår regeringens förslag avseende
arbetsvillkoret, normalarbetstid och normalinkomst,
30. att riksdagen beslutar om fortsatt anläggningsstöd för salix,
31. att riksdagen beslutar om fortsatt investeringsstöd för solvärme i
bostäder,
32. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om fortsatt stöd till investeringar i vindkraft,
33. att riksdagen beslutar i enlighet med vad som anförts i motionen
att skattereduktion inom ramen för ROT-åtgärder skall medges för
konvertering av elvärme till andra uppvärmningsformer,
34. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om sysselsättning inom jordbruks- och
livsmedelssektorn,
35. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om skatteavdrag och fonderingsmöjligheter för
yrkesfiskare.

Stockholm den 19 juni 1996
Alf Svensson (kds)

Rolf Åbjörnsson (kds)

Ulf Björklund (kds)

Åke Carnerö (kds)

Inger Davidson (kds)

Dan Ericsson (kds)

Rose-Marie Frebran (kds)

Holger Gustafsson (kds)

Göran Hägglund (kds)

Ingrid Näslund (kds)

Mats Odell (kds)

Chatrine Pålsson (kds)

Fanny Rizell (kds)

Tuve Skånberg (kds)

Michael Stjernström (kds)