med anledning av prop. 1995/96:69 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.

Motion 1995/96:Sf6 av Sigge Godin m.fl. (fp)

av Sigge Godin m.fl. (fp)
Inledning
Socialförsäkringarna är en central del av den generella
välfärdspolitiken. Att alla ska ha en försäkring mot tillfälligt
inkomstbortfall är en viktig förutsättning för den enskildes
trygghet. I debatten nämns s k grundskydd som alternativ till
inkomsttrygghet. Även om den tekniska utformningen av
grundskyddsförslagen varierar har de ett gemensamt: att
inkomsttryggheten skall överges som princip.
De finns de som hävdar att statens finanser inte kan
restaureras på annat sätt än med en omfattande
välfärdspolitisk avrustning. Folkpartiet liberalerna delar inte
den analysen. Vi tror tvärtom att höga ambitioner i
välfärdspolitikens båda huvuddelar - bra offentligfinansierad
service i form av skola, sjukvård etc och ett tillförlitligt
socialförsäkringssystem - främjar ekonomisk tillväxt och
balans i statsfinanserna.
Ekonomin blir inte sundare, innovatörerna inte djärvare,
småföretagen inte mer livskraftiga om daghemmen stängs
eller de generella socialförsäkringarna avvecklas. Tvärtom.
Den privata sektorn kan inte expandera i ett vakuum. Den
kan få tillräcklig växtkraft bara i ett genomtänkt samspel med
en väl fungerande offentlig sektor.
Men det är viktigt, även i texter om socialförsäkringar, att
företagandets roll för välfärden framhävs. Sverige klarar inte
välfärden på sikt om vi inte får en snabb expansion i den
privata sektorn. Det som krävs är en dramatiskt annorlunda
värdering av företagande som livsstil för att Sverige skall
kunna få fram de hundratusentals nya jobb i den privata
sektorn som krävs för att massarbetslösheten skall besegras.
Just för att socialförsäkringarna spelar en så stor roll, både
för individens ekonomi och hela samhällsekonomin, är
fortsatt reformarbete angeläget. Vi vill reformera
inkomstskydden, så att deras karaktär av försäkringar blir
tydligare. Det betyder bland annat att kopplingen mellan
avgifter och förmåner görs striktare.
I denna motion fullföljer Folkpartiet liberalerna de
ställningstaganden som vi intagit och redovisat i tidigare
motioner under förra riksmötet.
Socialförsäkringar
I propositionen om "Socialförsäkringar m.m." föreslås ett
antal sänkningar av ersättningsnivåer inom
socialförsäkringarna. Regeringen föreslår följande:
 att ersättningsnivån för föräldrapenning skall vara 75 %
av den sjukpenninggrundande inkomsten, avseende de
dagar som ersätts med sjukpenningbelopp.
 att ersättningsnivån inom den tillfälliga föräldrapenningen
sänks till 75 % av den sjukpenninggrundande inkomsten.
 att den förhöjda ersättningen från 15:e dagen i den
tillfälliga föräldrapenningen slopas.
 att havandeskapspenningen utgår med 75 % av den
sjukpenninggrundande inkomsten under hela den tid
förmånen utges.
 att de ändrade ersättningsnivåerna skall avse samtliga som
får del av föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och
havandeskapspenning avseende tid fr o m den 1 januari
1996.
 att för den s k pappa- och mammamånaderna utges
förhöjd ersättning motsvarande 85 % av den
sjukpenninggrundande inkomsten.
 att ersättningsnivån för bl a närståendepenning skall vara
75 % av den sjukpenninggrundande inkomsten.
 att smittbärarpenningen skall vara 80 % av den
förmånsgrundande inkomsten.
 att ersättningsnivån för sjuk- och rehabiliteringspenning
och sjuklön skall vara 75 % av den förmånsgrundande
inkomsten.
Folkpartiet motsätter sig dessa försämringar i
socialförsäkringssystemet. Vi vidhåller vår åsikt att
ersättningsnivån i socialförsäkringarna ska vara 80 % av den
sjukpenninggrundande inkomsten med undantag för pappa-
och mammamånaderna som föreslås få behålla 90 % av
densamma.
Folkpartiet motsätter sig också förslaget till lag om ändring
i lagen (1981:691) om sociala avgifter. Vi stöder inte
avskaffandet av den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen
och därmed inte heller den växlingsmodell som regeringen
föreslår. Denna innebär bl a att den allmänna
sjukförsäkringsavgiften fr o m 1 januari 1996 höjs med 1
procentenhet till 3,95 %.
Det som nu händer i Sverige visar att våra farhågor varit
berättigade. Efterfrågan på privata tilläggsförsäkringar har
ökat kraftigt. Också behovet av kollektiva, fackligt
administrerade tilläggsförsäkringar diskuteras livligt. Alltfler
inser att det är svårt att leva på 75 % av den vanliga
inkomsten. Skulle dessa tendenser tillåtas fortsätta kommer
klyftorna i samhället att växa och skillnaden mellan
privilegierade som har jobb och goda inkomster och sådana
som i olika avseenden har hamnat utanför bli ännu större.
Det är för att hindra en sådan utveckling vi skall slå vakt om
en generell välfärdspolitik.
Flerbarnstillägg
Regeringen föreslår i propositionen också:
 att flerbarnstilläggen avskaffas på sikt genom att inga nya
flerbarnstillägg beviljas efter utgången av 1995
 att det förlängda barnbidraget sänks till 640 kronor per
barn och månad.
Folkpartiet motsätter sig avskaffandet av flerbarnstilläggen,
som har en god fördelningspolitisk träffsäkerhet. Däremot så
accepterar vi sänkningen av det förlängda barnbidraget till
640 kronor per barn och månad.
SVUX och SVUXA
Folkpartiet anser att regeringen ska upphäva det mycket
olyckliga beslutet om indragning av barntillägg vid studier
finansierade genom SVUX eller SVUXA. Beslutet som
trädde i kraft den 1 juli 1995, mitt under sommarlovet, är ett
misstag. För denna kategori studerande är det ofta omöjligt
att finansiera studierna utan det stöd SVUX eller SVUXA
innebär.
Ett faktum är att staten måste spara stora belopp. Men för
den sakens skull får det inte slarvas med undersökningar av
besparingarnas effekter. Besparingen i SVUX och SVUXA
innebär att tusentals vuxenstuderande föräldrar, ofta med
stora studielån, utan förvarning och utan genomtänkta
övergångsregler kastas ut från sina ofullbordade
gymnasiestudier. Den ökade konkurrenskraft på
arbetsmarknaden de skulle fått genom högre utbildningsnivå
vid slutförda studier har de inte hunnit få. I många fall blir de
istället återigen arbetslösa. Även med bortseende av de
mänskliga aspekterna är detta från samhällsekonomisk
synpunkt en förlust.
Finansiering
Det finns enligt vår mening besparingsmöjligheter i
socialförsäkringssektorn som fördelningspolitiskt är att
föredra framför dem regeringen har föreslagit. Vi har bl a
föreslagit förändrade principer för beräkning av
sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och en successivt höjd
pensionsålder. Skulle riksdagen bifalla förslagen i denna
motion bör självfallet dessa finansieringsmetoder
aktualiseras.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens förslag i enlighet
med vad som anförts i motionen,
2.
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om ändringar i
socialförsäkringarna..
11F
Stockholm den 27 oktober 1995
Sigge Godin (fp)
Bo Könberg (fp)
Karl-Göran Biörsmark (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1995-10-27 Bordläggning: 1995-11-06 Hänvisning: 1995-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)