med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi60 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)
Regeringen föreslår i tilläggsbudgeten vissa omfördelningar i
syfte att täcka nödvändiga utgifter för Moderna museet,
Arkitekturmuseet och Naturhistoriska riksmuseet. Vi
ifrågasätter inte behovet av de föreslagna utgifterna. Däremot
har vi invändningar rörande den del av finansieringen som i
regeringens proposition formuleras på följande sätt:
"Regeringen anhåller därför om att ytterligare 2 941 000
kronor anvisas på tilläggsbudgeten för budgetåret 1997.
Detta finansieras genom indragning av anslagssparande
inom utgiftsområdet."
Vi har nu erfarit att regeringens förslag till finansiering bygger på ett beslut
av den 9 april 1997 där regeringen beslutar om indragning av anslag uppförda
på statsbudgeten för budgetåret 1997 för F 1 Riksarkivet, F 4 Svenskt
biografiskt lexikon samt H 1.5 Livrustkammaren, Skoklosters slott och
Hallwylska museet med sammanlagt 6 miljoner kronor.
De berörda institutionerna har enligt vad vi erfarit räknat med att använda
medlen i sin framtida verksamhet. Indragningen innebär att planerad verk-
samhet ej kan genomföras. Vidare innebär regeringens "besparingsmetod" att
institutioner på kulturområdet kommer att arbeta för att helt förbruka sina
anslag och inte skapa överskott som kan komma framtida verksamhet till
godo. Denna i och för sig förkastliga strategi blir en naturlig konsekvens av
regeringens agerande.
I det här relaterade fallet har regeringen också valt att dra in medel
motsvarande 6 miljoner kronor medan det ökade anslaget för Naturhistoriska
riksmuseet föreslås uppgå till 2 941 000 kronor.
Vi föreslår att de medel som krävs för Naturhistoriska riksmuseets lokaler i
stället anvisas genom en motsvarande minskning på anslaget till Arbetets
museum.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att finansiera det ökade anslaget till
Naturhistoriska riksmuseet genom en motsvarande minskning av anslaget till
Arbetets museum i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 29 april 1997
Elisabeth Fleetwood (m)
Lennart Fridén (m)

Jan Backman (m)

Gunnar Hökmark (m)

Elizabeth Nyström (m)

Birgitta Wichne (m)

Birgitta Wistrand (m)

Patrik Norinder (m)

Lars Hjertén (m)

My Persson (m)

Inger René (m)

Carl G Nilsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-05-02 Hänvisning: 1997-05-07 Bordläggning: 1997-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)