med anledning av prop. 1996/97:162 Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar m.m.

Motion 1996/97:Ub38 av Britt-Marie Danestig-Olofsson (v)

av Britt-Marie Danestig-Olofsson (v)
Regeringen föreslår utbildning för föräldrar till barn som för
kommunikation är beroende av teckenspåk i form av statligt
stöd till TUFF-utbildning. Utbildningens syfte skall vara att
ge föräldrarna sådana färdigheter att de på ett funktionellt
sätt kan använda teckenspråk i kontakt med sina barn och
därmed främja barnets utveckling.
Vänsterpartiet är positivt till förslaget men anser att det finns fler frågor på
det här området som behöver lösas.
Vi instämmer i att alla föräldrar skall ha möjlighet att ge sina barn god
vård, omsorg och stöd i deras utveckling. Detta innebär också att föräldrar
och barn måste kunna kommunicera med varandra på ett språk som både
föräldrar och barn förstår. Vi vill uppmärksamma frågan om barn och
föräldrar vars situation är den motsatta, dvs. hörande barn till döva föräldrar.
Teckenspråk finns i dag som b- eller c-språk i vissa kommuner men det är
inte tillräckligt, menar vi. Frågan om teckenspråk på fler sätt bör jämställas
med andra språk behöver utredas. Vänsterpartiet anser att det är särskilt
angeläget att frågan utreds om teckenspråk skall finnas inom ramen för
modersmålsundervisning.
Modersmålsundervisning har betydelse för kunskapsinhämtandet också i
andra ämnen visar forskning.
Hörande barn som har döva föräldrar och även syskon till döva barn
behöver kunskaper i teckenspråk.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om teckenspråk som modersmål.

Stockholm den 11 juni 1997
Britt-Marie Danestig-Olofsson (v)
Lars Bäckström (v)

Charlotta L Bjälkebring (v)

Marie Engström (v)

Ulla Hoffmann (v)

Tanja Linderborg (v)

Johan Lönnroth (v)

Stig Sandström (v)

Alice Åström (v)


Gotab, Stockholm 1997
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-06-11 Hänvisning: 1997-06-12 Bordläggning: 1997-06-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)