med anledning av prop. 1996/97:74 Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk

Motion 1996/97:Sk34 av Karl-Gösta Svenson m.fl. (m)

av Karl-Gösta Svenson m.fl. (m)
I propositionen föreslås vissa tekniska justeringar avseende
värderingsförfarandet av fastigheter. Förslagen ger en bild av
den krånglighet och oförutsägbarhet som all
fastighetstaxering präglas av. Förslaget om
storlekskorrektion utvisar dessutom att också de i
fastighetstaxeringen involverade myndigheterna anser att
tidigare fastighetstaxeringar har blivit felaktiga.
Det är omfattande resurser som ianspråktages för fastighetstaxering vilket i
längden är ohållbart. Vi vill därför minimera kostnaderna för det offentliga
och för fastighetsägarna genom att ifrågasätta hela förfarandet.
Eftersom vi i grunden motsätter oss skatt på arbetande kapital vill vi
inledningsvis slopa all fastighetstaxering avseende s.k. arbetande fastighets-
kapital. Det betyder att fastighetstaxering avseende jord- och skogsbruk är
obehövlig. Det betyder vidare att även näringsfastigheter i övrigt inte skall
bli föremål för någon fastighetstaxering avseende den del som utnyttjas för
annat ändamål än bostad.
Den beskattning av arbetande kapital som regeringen har infört hämmar
tillväxten och försvårar möjligheten till nya riktiga arbeten i den privata
sektorn. Vi har givetvis avvisat dessa förslag från regeringen och vill i takt
med att budgetmässiga förutsättningar uppkommer slopa denna form av
beskattning. I avvaktan härpå kan skatten beräknas på gällande fastighets-
taxeringsvärden, och det föreligger därför inget behov av fortlöpande
fastighetstaxering avseende dessa fastigheter.
Till följd härav finns det heller ingen anledning att införa speciella regler
för småhus, som ligger på en lantbruksfastighet.
När det gäller fastighetstaxeringen avseende fastigheter inrymmande
bostäder kommer vi att återkomma senast i anslutning till att den nyligen
tillsatta utredningen avslutat sitt arbete.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen i enlighet med vad som anförts i motionen avslår
regeringens förslag,
2. att riksdagen beslutar att från den 1 januari 1998 avveckla
fastighetstaxeringen avseende näringsfastigheter med undantag för den del
som används som bostad i enlighet med vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att i skattesammanhang tills vidare utnyttja de per den 1 januari
1997 gällande fastighetstaxeringsvärdena avseende näringsfastigheter.

Stockholm den 4 april 1997
Karl-Gösta Svenson (m)
Jan-Olof Franzén (m)

Carl Erik Hedlund (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-04-04 Bordläggning: 1997-04-07 Hänvisning: 1997-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)