med anledning av prop. 1996/97:74 Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk

Motion 1996/97:Sk35 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

av Rolf Kenneryd m.fl. (c)
I propositionen föreslås ändringar i bestämmelserna om
fastighetstaxering inför 1998 års allmänna fastighetstaxering
av lantbruksenheter.
På initiativ av Centerpartiet har en utredning tillsatts för att se över
reglerna
om fastighetstaxering. Den har tillkommit för att pröva om dagens
värderingsmetoder och regler är tillfredsställande när det gäller att fastställa
taxeringsvärden som uppgår till 75 % av marknadsvärdet. För att klargöra
detta ska en rad aspekter belysas och utredas. Det finns en möjlighet för
utredaren att redan före årsskiftet komma med förslag som riksdagen kan ta
ställning till under hösten. Uppenbara felaktigheter kan således rättas till
redan från och med den 1 januari 1998. Övriga förslag kan förväntas vara
klara till slutet av 1998, för att kunna träda i kraft från och med den 1
januari
1999, om riksdagen så beslutar.
Centerpartiet anser att det lokala inflytandet måste stärkas i fastighetstaxe-
ringen genom att fastighetstaxeringsnämnderna återinförs. Det torde enligt
vår uppfattning leda till att felaktigheter kan korrigeras. Det är omöjligt för
skattemyndigheterna att bilda sig en god uppfattning om alla lokala för-
hållanden.
I föreliggande proposition läggs förslag som berör storleksinverkan. Det
innebär i korthet att ju större lantbruksenheter desto lägre köpeskilling per
ha.
Den hittillsvarande lagstiftningen har inte i tillräcklig utsträckning beaktat
storleksinverkan, vilket nu kan förbättras i och med förslagen i denna
proposition. Det sker bland annat genom att storlekskorrektion ska ske om
den föranleder en sammanlagd sänkning eller höjning av riktvärdena med
minst 25 000 kronor.
När det gäller så kallade säregna förhållanden, vilket kan beskrivas såsom
värdepåverkande avvikelser från det normala, måste avvikelsen uppgå till
minst 50 000 kronor för att beaktas. Det beloppet avser varje enskilt, säreget
förhållande och gäller enligt regeringens förslag både för småhus- och
lantbruksfastigheter.
Frågan om säregna förhållanden berörs inte explicit i direktivet till den
nyligen beslutade utredning, som har i uppdrag att se över fastighetstaxe-
ringen. I de fall flera säregna förhållanden föreligger på samma fastighet
riskerar betydande värdepåverkande faktorer att ej tas i beaktande på grund
av att beloppsgränsen har satts så högt som 50 000 kronor. För att undvika
sådana effekter av nuvarande lagstiftning föreslår vi att gränsen för när
säregna förhållanden ska beaktas, sänks till 25 000 kronor. Vårt förslag kan
medverka till att fastigheter i högre utsträckning taxeras i relation till mark-
nadsvärdet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att 7 kap. sista stycket 5 § FTL skall ges följande
lydelse: Påtaglig inverkan på marknadsvärdet skall anses föreligga när
säregna förhållanden föranleder att det med ledning av riktvärden bestämda
värdet höjs eller sänks med minst 25 000 kr.

Stockholm den 4 april 1997
Rolf Kenneryd (c)
Per-Ola Eriksson (c)

Agne Hansson (c)

Karin Starrin (c)

Andreas Carlgren (c)

Rigmor Ahlstedt (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-04-04 Bordläggning: 1997-04-07 Hänvisning: 1997-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)