med anledning av prop. 1996/97:92 Enskilda vägar

Motion 1996/97:T53 av Per Westerberg m.fl. (m)

av Per Westerberg m.fl. (m)
Upphävandet av lagen (1939:608) om enskilda vägar (EVL)
följer av att upprättande och förvaltning av enskilda vägar i
dag likaväl regleras genom anläggningslagen (1973:1149,
AL) och lagen om förvaltning om samfälligheter (SFL
1973:1150).
Allmänt bör betonas att regeringens inställning till enskilda vägar är oklar
eller negativ. Det finns därför särskild anledning att uppmärksamma propo-
sitionen och i huvudsak de delar där förändringar i AL föreslås. Detta för att
kunna reglera vägföreningar när EVL endast kommer att bli tillämplig i vissa
specifika fall. Enligt vår mening måste grundkriteriet för fastställande av
andelstal vara den båtnad som aktuell väg ger respektive fastighet.
I propositionen framgår att styrelsen skall kunna ges rätten att fastställa
andelstalet för en fastighet i en vägsamfällighet. Detta kan enligt vår mening
leda till att förtroendet för föreningens högsta organ, stämman, undergrävs.
Vi föreslår därför att fastställande och ändring av delningstal, jämte andra för
föreningen principiella ställningstaganden, alltid skall underställas årsstäm-
man.
Bestämmelsen i anläggningslagen om att ägare till fastighet som utträder
ur bestående samfällighet skall tillerkännas ersättning för andel i beräknat
överskott skall inte tillämpas på gemensamhetsanläggningar som avser vägar,
enligt regeringens förslag. Det förekommer ofta att vägsamfällighet, för att
klara större investeringar, under en längre period fonderar medel för att klara
kommande åtaganden. Således uppstår ett överskott som, proportionerligt
efter andelstalen, tillhör medlemmarna. Vid ett utträde ur föreningen skall
därför enligt vår mening medlemmen, om denne så begär, kunna tillerkännas
sin del av överskottet.
Därutöver finns tveksamheter rörande äganderättens ställning i AL. I
regeringsformen finns i dag ett skydd mot expropriation och liknande tvångs-
ingripanden i andra fall än när det krävs för att tillgodose angelägna allmän-
na intressen. Frågan om AL och dess grundlagsenlighet bör mot bakgrund av
det sagda närmare prövas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att fastställande av andelstal alltid skall beslutas av årsstämman,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om principerna för fördelning av eventuella överskott,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om grundlagsprövning av anläggningslagen.

Stockholm den 13 mars 1997
Per Westerberg (m)
Tom Heyman (m)

Birgitta Wistrand (m)

Lars Björkman (m)

Ulla Löfgren (m)

Jeppe Johnsson (m)

Maud Ekendahl (m)

Carl G Nilsson (m)

Elizabeth Nyström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-03-17 Bordläggning: 1997-03-18 Hänvisning: 1997-03-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)