med anledning av prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m.

Motion 1997/98:Sk39 av Bo Lundgren m.fl. (m)

av Bo Lundgren m.fl. (m)

Den föreslagna lagen bygger till stor del på Skatteflyktskommitténs slutbetänkande. Till följd av en omfattande kritik som framförts vid remissbehandlingen avviker emellertid regeringens förslag i flera avseenden från de lösningar som betänkandet innehåller.

Med hänsyn till de omfattande ändringar som regeringen med anledning av remisskritiken företagit borde förslaget remissbehandlats ånyo. Lagrådet konstaterar att avsaknaden av synpunkter från instanser med särskild sakkunskap vad gäller kontroll av punktskatter – ett rättsområde som tveklöst måste betecknas som komplicerat – försvårar bedömningen av förslaget.

Lagrådet har dessutom uttalat att det inte synes möjligt att överblicka alla konsekvenser av det tilltänkta systemet och att det därför inte är lätt att besvara frågan om förslaget leder till alltför stora ingrepp i den enskildes ekonomiska förhållanden.

Det är helt orimligt att regeringen trots den allvarliga kritiken från Lagrådet överlämnar förslaget till riksdagen. Det strider mot vedertagna rättsprinciper och kan därmed inte ligga till grund för beslut.

Regeringens förslag innehåller också rättighet för tullmyndigheten att undersöka och öppna postförsändelser för att kontrollera om de innehåller alkohol- eller tobaksvaror. Till grund för detta förslag ligger en inom Finansdepartementet upprättad promemoria. Denna remitterades den 23 februari 1998 till elva remissinstanser med begäran om svar senast den 3 mars 1998.

Av de tio remissinstanserna som svarade avstyrkte tre förslaget, nämligen Svea hovrätt, Justitiekanslern och Sveriges advokatsamfund. Lagrådet har kommit till motsvarande ståndpunkt.

Med anledning av Lagrådets avstyrkande åberopar regeringen en ny motivering i propositionen för sitt ställningstagande: Ett mycket summariskt återgivet rättsfall från Europadomstolen, som handlar om rätten för en stat att inhämta information för kontroll i samband med utbetalning av ekonomisk ersättning från det allmänna. När det gäller regeringens förslag handlar det om att om det finns anledning att anta det finns tobak eller alkohol i paket eller brev få bryta skyddet för den enskildes korrespondens. Ett skydd som finns såväl i den svenska grundlagen som i Europakonventionen. Det går inte, enligt vår uppfattning, att dra paralleller när det gäller frågan om ett lands ekonomiska välstånd eventuellt äventyras utifrån dessa två mycket olikartade frågeställningar. Det går därför inte att motivera en mycket inte­gritets­kränkande lagstiftning utifrån denna jämförelse. Det är därför uppenbart att förslaget måste avvisas.

Det är ett steg i rätt riktning att regeringen till skillnad från Skatte­flyktskommitténs förslag föreslår att kontrollbefogenheterna skall utövas av tullmyndigheterna. Vi har tidigare föreslagit att adekvata delar av tullmyndigheten bör sammanläggas med skatteförvaltningen till en gemensam tull- och skattemyndighet. På så sätt utnyttjas befintliga resurser på ett bättre sätt.

Myndighetskraven ökar för att ur kontrollsynpunkt få inrätta eller utöka redan befintliga register samt möjlighet att ta del av andra myndigheters register. Då det saknas en total överblick över den växande registreringen för kontrolländamål är det i denna situation orimligt att inrätta ytterligare register. De förändringar som regeringen föreslår avseende registerfrågor bör därför ej heller bli föremål för lagstiftning.

Det av regeringen föreslagna transporttillägget torde inte vara förenligt med artikel 6 i Europakonventionen. Förslaget bör därför ej bli föremål för lag­stiftning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

  1. att riksdagen avslår propositionen i den del den inte avser skattekontroll av torg- och marknadshandel i enlighet med vad som anförts i motionen,

  2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att undersöka och öppna postförsändelser,

  3. att riksdagen avslår regeringens förslag rörande registerfrågor i enlighet med vad som anförts i motionen,

  4. att riksdagen avslår regeringens förslag rörande transporttillägg i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 28 april 1998

Bo Lundgren (m)

Karl-Gösta Svenson (m)

Carl Fredrik Graf (m)

Jan-Olof Franzén (m)

Carl Erik Hedlund (m)

Ola Sundell (m)

Inga Berggren (m)

Jerry Martinger (m)

Stig Rindborg (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05
Yrkanden (8)