med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Motion 1997/98:So36 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Regeringen presenterar i propositionen en ny lag som skall reglera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Den nya lagen ersätter ett antal äldre lagar samt innehåller förslag på att nya yrkesgrupper skall ges rätt till legitimering. I huvudsak bygger regeringens förslag på Behörighetskommitténs betänkande (SOU 1996:138).

Vi kan biträda regeringens förslag med ett enda undantag.

I propositionen föreslår regeringen att som komplement till legitimation ett nytt system med skyddad yrkestitel införs för vissa yrkeskategorier som inte omfattas av bestämmelser om legitimering. De yrkesgrupper som föreslås få skyddad yrkestitel är audionomer, biomedicinska analytiker, dietister och ortopedingenjörer. Regeringen har valt att inte föreslå journalförings­skyldig­het för yrkesgrupper med skyddad yrkestitel.

Att föra journal innebär, vilket regeringen också konstaterar, att det är lättare att kontrollera och ingripa mot oskickliga yrkesutövare, vilket i sin tur stärker patientsäkerheten. Regeringen konstaterar också att journalförings­plikten som åvilar dem som har legitimation är en viktig fråga inom hälso- och sjukvården.

Efter att regeringen konstaterat detta drar den dock slutsatsen att den inte är beredd att nu föreslå en sådan plikt för de nya yrkesgrupperna. I stället avser regeringen att återkomma om sådant behov kan uppkomma i framtiden.

Vi anser dock att det inte finns några som helst skäl att avvakta journal­föringsplikt för de fyra nya yrkesgrupperna. Hälso- och sjukvården har genomgått en stark expansion och strukturförändring de senaste åren. Arbetet förändras så att gränserna mellan olika vårdnivåer och huvudmän och mellan olika delar i vårdkedjan blir mer tydlig. Dessutom kommer mycket hälso- och sjukvård att bedrivas utanför sjukhusen. Därför anser vi det vara väsentligt att alla yrkesgrupper som är verksamma inom hälso- och sjuk­vården, och som är legitimerade samt erhåller skyddad yrkestitel, skall ha samma skyldighet att föra journal över patienter. Det är en trygghetsfråga och en viktig signal till dessa nya yrkesgrupper att de har samma ansvar som andra äldre yrkesgrupper att värna patientsäkerheten. Riksdagen bör därför avslå regeringens förslag i denna del och i stället besluta att audionomer, biomedicinska analytiker, dietister och ortopedingenjörer skall ha journal­föringsplikt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen beslutar att audionomer, biomedicinska analytiker, dietister och ortopedingenjörer skall ha journalföringsplikt i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 3 april 1998

Gullan Lindblad (m)

Sten Svensson (m)

Leif Carlson (m)

Maud Ekendahl (m)

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

Gustaf von Essen (m)

Margit Gennser (m)

Stig Grauers (m)

Rolf Gunnarsson (m)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Tomas Högström (m)

Annika Jonsell (m)

Göte Jonsson (m)

Ulf Kristersson (m)

Bertil Persson (m)

My Persson (m)

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Åke Sundqvist (m)

Birgitta Wichne (m)

Liselotte Wågö (m)

Anna Åkerhielm (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-14 Bordläggning: 1998-04-15 Hänvisning: 1998-04-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)