med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Motion 1997/98:So39 av Gullan Lindblad (m)

av Gullan Lindblad (m)

Lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område, den s.k. kvacksalverilagen, innehåller inte något hinder mot psykologiskt kvacksalveri förutom förbudet för den som inte är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal att undersöka eller behandla barn under åtta år respektive undersöka eller behandla personer under hypnos.

Varje dag utsätts människor för skadlig användning av psykologisk kunskap. Exploatering av människors oro och otrygghet har ökat i en tid av ekonomiska och strukturella förändringar i samhället. Enskilda människor kan drabbas hårt om psykologiska tekniker och psykologiska metoder används av personer som inte har tillräcklig kompetens. Sverige har idag det sämsta skyddet i Norden mot oseriös yrkesutövning på psykologområdet.

Allmänhetens behov av skydd mot hälsofarlig utövning inom psykologisk och psykoterapeutisk verksamhet är betydande. 1994 års behörighets­kommitté har också uttalat följande i frågan:

Kommittén anser att psykologisk och psykoterapeutisk verksamhet som bedrivs av personer utan erforderlig kompetens kan innebära risk för patienterna. Det kan därför finnas skäl att förbehålla hälso- och sjukvårdspersonal rätten att behandla allvarliga psykotiska störningar. Utformningen av en sådan bestämmelse kräver emellertid ytterligare utredning, bl.a. för att avgränsa förbudsområdet på ett rimligt sätt.

(prop. sid. 194.).

Socialstyrelsen har som remissinstans också framhållit behov av en särskild utredning om utformningen av ett skydd i lagstiftningen mot hälsofarligt kvacksalveri inom psykologisk och psykoterapeutisk verksamhet.

Med utgångspunkt från patientsäkerhetsintresset är det av stor betydelse att psykologisk verksamhet inom hälso- och sjukvårdens område bedrivs utifrån tillräcklig kunskap så att verksamheten inte skadar patienten. Som påpekats av Behörighetskommittén och Socialstyrelsen bör en utredning snarast tillsättas med uppgift att definiera förbudsområdet för psykologiskt kvack­salveri i lagstiftningen. En sådan utredning bör bl.a. inriktas på utformandet av ett förbud för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att med användning av psykologiska metoder undersöka eller behandla personer med t.ex. psykotiska tillstånd, förstämningstillstånd eller personlighetsstörningar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen hos regeringen begär att en utredning tillsätts med uppgift att utforma ett lagstiftningsskydd mot kvacksalveri inom psykologisk och psykoterapeutisk verksamhet.

Stockholm den 14 april 1998

Gullan Lindblad (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-14 Bordläggning: 1998-04-15 Hänvisning: 1998-04-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)