med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning

Motion 1997/98:Kr23 av Göran Magnusson (s) och Karin Israelsson (c)

av Göran Magnusson (s) och Karin Israelsson (c)

Folkbildning

Regeringen har i propositionen formulerat villkor för folkbildningen som väl stämmer överens med de principer som hitintills gällt för dialogen mellan staten och folkrörelserna. Beträffande de övergripande mål staten anger finner vi det dock angeläget att folkbildningen skall tillföras målet om förbättrad folkhälsa, särskilt vad gäller bruk av alkohol, narkotika och tobak.

I och med anslutningen till EU har Sverige sagt sig vilja eftersträva nya former för att begränsa skadeverkningarna av dessa varor. Genom § 129 i Maastrichtfördraget nämns särskilt begreppet folkhälsa och poängteras kampen mot narkotika. EU har genom olika beslut, bl.a. annonsförbudet, sökt hejda bruket av tobak. Det är då angeläget att folkrörelserna engageras i detta arbete.

Alkoholen skapar stora negativa effekter på samhällsekonomin. Civil­ekonomen Anders Johnson har skattat kostnaderna till c:a 100 miljarder varje år.

Varje år dör av alkoholkonsumtion c:a 500 personer per månad. Det är samma siffra som totalt per år i trafiken, där det nu finns en av regeringen fastlagd 0-vision.

Under 1997 har Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) via Utbildningsradion (UR) visat ett antal videofilmer, som lockat en mängd tittare och resulterat i c:a 700 studiecirklar. Till denna aktivitet har knutits serietidningar och andra moderna medier. På olika sätt har denna satsning visat sig vara en bra metod för att få ut budskapet om alkoholbrukets komplexitet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen beslutar att målet folkhälsa genom upplysning om bruket av alkohol, narkotika och tobak läggs fast som ett av de övergripande målen för folkbildningen.

Stockholm den 24 mars 1998

Göran Magnusson (s)

Karin Israelsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-03-27 Bordläggning: 1998-04-14 Hänvisning: 1998-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)