med anledning av prop. 1997/98:115 Folkbildning

Motion 1997/98:Kr26 av Britt-Marie Danestig (v) och Bengt Silfverstrand (s)

av Britt-Marie Danestig (v) och Bengt Silfverstrand (s)

Regeringen har lyft fram sex centrala utvecklingsområden för folkbildningen. Vi delar regeringens uppfattning om vikten av att studieförbunden och folkhögskolorna utökar sina ansträngningar inom dessa områden men menar att det i propositionen saknas en beskrivning av folkbildningens roll i ett internationellt perspektiv. Vi anser att det bör lyftas fram som ett sjunde centralt utvecklingsområde för folkbildningen.

De internationella frågorna är viktiga verksamhetsområden för folkhög­skolorna och studieförbunden. Folkbildningen svarar för ett omfattande internationellt arbete som ytterligare vidgats genom Sveriges medlemskap i EU. Studieförbunden och folkhögskolorna har själva eller i samverkan med sina medlemsorganisationer och huvudmän ett mycket omfattande kontaktnät över i stort sett hela världen. Förutsättningarna för folkbildningen att delta i genomförandet av olika projekt kring kunskaps- och demokratiutveckling är därmed mycket goda.

Det är viktigt att internationella frågor inte endast behandlas i särskilda kurser och konferenser, utan att de integreras i alla typer av cirklar, kurser, ämnen och arbetsområden. Detta är särskilt betydelsefullt i tider då det spontana och allmänna intresset för djupare studier av internationella frågor inte är speciellt påtagligt. Ett engagemang i det egna samhällets problem blir lätt ensidigt och perspektivlöst om det inte sätts in i ett internationellt sammanhang.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ett sjunde utvecklingsområde för folkbildning.

Stockholm den 26 mars 1998

Britt-Marie Danestig (v)

Bengt Silfverstrand (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-03-27 Bordläggning: 1998-04-14 Hänvisning: 1998-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)