med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi26 av Beatrice Ask m.fl. (m)

av Beatrice Ask m.fl. (m)

Inledning

Utbildning och kompetensutveckling är viktiga för såväl den enskilde individen som för samhället. För individen innebär utbildning att man under en lång tid avsätter kraft och möda för personlig utveckling samt för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. För samhället innebär individernas utbildning att stora resurser måste avsättas och bindas för flera år. Med detta synsätt är det uppenbart att en nationell utbildningspolitik måste präglas av långsiktighet och medvetna prioriteringar. Det engagemang som individ och samhälle, var för sig, lägger på utbildning ställer höga krav på kvaliteten. Den som studerat länge har rätt till en internationellt konkurrenskraftig utbildning.

Kunskapsutvecklingen är nu sådan att den övervägande delen av de kunskaper som en individ kan förväntas behöva i sin framtida verksamhet i dag är mer eller mindre okända.

UO 15 Studiestöd

Regeringen vill på tilläggsbudget både öka och minska anslag inom utgiftsområdet. Ökningarna avser det särskilda utbildningsbidraget och minskningarna avser anslagen för vuxenstudiestöd i olika former som uppenbarligen varit onödigt vida. Regeringen förlänger det särskilda utbildningsbidraget ytterligare ett år för dem som nu går i kunskapslyftet. Detta är ett sätt att dölja regeringens misslyckande med att få fler i arbete.

Vi avvisar regeringens förslag att ge kommunerna extra bidrag för an­ordnande av kunskapslyftsutbildning sommartid. Det är redan i dag möjligt att organisera utbildning vid sidan av traditionella terminer. Regeringens förslag är endast ett försök att förbättra arbetslöshetsstatistiken.

Regeringen föreslår en minskning av utgiftsområdets ram med 756 miljoner kronor under 1999. Regeringen föreslår att medel motsvarande 1000 basårstipendier satsas varje år under perioden 1999 till 2001. Vi anser att basårsstipendierna skall avskaffas. Därför avvisas regeringens förslag om 1000 basårsstipendier. Alla studenter skall omfattas av samma spelregler.

UO 16 Utbildning och universitetsforskning

Regeringen vill på tilläggsbudget både minska och öka anslag inom utgiftsområdet. Regeringen minskar anslagen avseende medel för dyrbar vetenskaplig utrustning. Vi avvisar regeringens besparing. Vi anslår 10 miljoner kronor årligen utöver vad regeringen gör under perioden 1999-2001.

Regeringen föreslår en ökning av utgiftsområdets ram under 1999. Vi föreslår att utgiftsområdets ram ökas med 145 miljoner kronor utöver vad regeringen föreslagit. Moderata samlingspartiet vill införa en kvalitetsgaranti för skolan. Den består dels av ett fritt skolval som garanteras genom en skolpeng för alla och dels av införandet av ett nationellt fristående kvalitetsinstitut och obligatoriska examina inom både grund- och gymnasieskolan. 315 miljoner kronor avsätts under 1999 för kvalitetshöjande insatser exklusive införandet av en skolpeng för alla.

Moderata samlingspartiets IT-satsning på skolan omfattar 3,5 miljarder kronor till 2001 och består av en utbyggnad av den informationstekniska infrastrukturen, projekt för att höja lärarnas IT-kompetens samt satsningar på distansutbildning. Utlandsstudier är redan i dag möjliga att bedriva på sin hemort om individen har tillgång till den nya tekniken. Det finns många universitet världen över som i dag bedriver distansutbildningsprojekt genom att via Internet leverera utbildning till intresserade elever och studenter. Flera svenska högskolor har utvecklat undervisningsmodeller men uppenbart är också att bl.a. distanspedagogiken behöver utvecklas för att tekniken skall komma till maximal nytta.

Vi avvisar regeringens modell för att stärka svenska språket i områden med hög andel invandrare. Vi anser att det är den ordinarie sfi-verk­samhetens och den grundläggande vuxenutbildningens ansvar att tillgodose invandrarnas behov av en högkvalitativ svenskundervisning. Det är kommunernas ansvar att undervisning är av högsta kvalitet och att den ger avsett resultat.

Vi prioriterar en snabb utbyggnad av eftergymnasial kvalificerad yrkesutbildning före ytterligare satsningar på traditionella utbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen. En utökad satsning på kvalificerad yrkesutbildning efterfrågas och erfarenheterna visar att sådan utbildning ger nya riktiga jobb. Vi anslår medel motsvarande en utbyggnad av kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning med 27 200 platser till år 2001. Utbyggnaden sker stegvis. Under 1999 byggs antalet ut till 17 200 platser. Vi satsar vidare 5 000 platser i högskolans regi avseende tekniskt basår. En satsning motsvarande 95 300 platser i det s.k. kunskapslyftet görs år 1999. Utbildningens kvalitet är central. Därför är det viktigt att all utbildning i större utsträckning än hittills kan ges av olika utbildningsanordnare.

Resurser till forskning och forskarutbildning skall fördelas utifrån väl definierade kvalitetskriterier och av organ med gedigen vetenskaplig kompetens. Vi anslår 20 miljoner kronor utöver regeringens satsning i ökade forskningsanslag till Högskolan i Karlstad, som enligt Högskoleverket uppfyller kraven för erkännade som universitet.

Vi avvisar regeringens föreslagna höjning av expeditionsavgiften inom CSN:s återbetalningsverksamhet. Det är inte rimligt att höja de admini­strativa avgifterna för landets studenter samtidigt som CSN uppenbarligen inte kan tillgodose studenternas legitima krav på fullgod service. Vi anslår däremot 60 miljoner kronor under 1998 och 75 miljoner kronor till CSN under 1999 p.g.a. den ökade arbetsbördan. Det är emellertid på sikt viktigt att CSN:s nuvarande arbetsuppgifter ses över och att studiemedelssystemet snarast reformeras från grunden.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

  1. att riksdagen som sin mening ger regeringen tillkänna vad i motionen anförts om regeringens förslag avseende besparingar rörande medel för dyrbar vetenskaplig utrustning i enlighet med vad som anförts i motionen,

  2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om införandet av en kvalitetsgaranti för skolan,

  3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om IT-satsning på skolan,

  4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om studier utomlands,

  5. att riksdagen beslutar om ökade anslag avseende forskning vid Högskolan i Karlstad i enlighet med vad som anförts i motionen,

  6. att riksdagen avslår regeringens förslag att höja expeditionsavgiften inom CSN:s återbetalningsverksamhet i enlighet med vad som anförts i motionen,

  7. att riksdagen avslår regeringens förslag avseende s.k. sommarverksamhet inom ramen för kunskapslyftet i enlighet med vad som ovan anförts i motionen.

Stockholm den 29 april 1998

Beatrice Ask (m)

Rune Rydén (m)

Ulf Melin (m)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Catharina Elmsäter-Svärd (m)

Tomas Högström (m)

Ulf Kristersson (m)

Chris Heister (m)

Per Unckel (m)

Birgitta Wistrand (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)