med anledning av prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m.

Motion 1997/98:Sf38 av Sigge Godin m.fl. (fp)

av Sigge Godin m.fl. (fp)

1 Ålderspensionssystemet

Reformering av ålderspensionssystemet föranleder vissa förändringar i avgiftsstrukturen för arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna.

I pensionsuppgörelsen överenskoms att den totala ålderspensionsavgiften skulle vara 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten. Enligt upp­görelsen skall detta tas ut till hälften genom en arbetsgivaravgift och till hälften genom en egenavgift på inkomster upp till 7,5 basbelopp.

Egenavgiften på 9,25 procent skulle uppnås genom en växling från arbetsgivaravgifter till egenavgifter med en full kompensation genom en höjning av bruttolönen.

I januari i år, 1998, träffade parterna i Genomförandegruppen en överens­kommelse som innebär att det totala avgiftsuttaget för ålderspensioner skall uppgå till 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten. Av dessa skall hälften utgöras av en allmän pensionsavgift och hälften av en ålders­pensionsavgift som tas ut som arbetsgivaravgift eller egenavgift. Förslaget om en allmän pensionsavgift skall dras av från bruttoinkomsten vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten. Det leder till att uttaget för avgift för allmän pensionsavgift och för avgift för ålderspension blir vardera 8,47 procent, som motsvarar sammantaget 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten. Enligt gällande regler skall den allmänna pensionsavgiften uppgå till 6,95 procent år 1999. Det innebär enligt Genom­förandegruppens överenskommelse att den allmänna pensionsavgiften skulle höjas med 1,52 procentenheter på bruttoinkomsterna under taket.

Genomförandegruppen var också enig om att höjningen av den allmänna pensionsavgiften skulle kompenseras inom ramen för skattesystemet.

I föreliggande proposition föreslår regeringen vissa förändringar som går utöver dem som motiveras av det reformerade ålderspensionssystemet. De förändringarna berör socialavgifterna och förändrade avgiftsnivåer, m.m. Vi vill i föreliggande motion föra fram våra synpunkter vad gäller dessa förändringar som regeringen föreslår som går utöver pensions­överens­kommelsen.

2 Förändrad avgiftsstruktur m.m.

Folkpartiets politik är att skatteinslaget i socialförsäkringssystemet skall vara så lågt som möjligt – helst obefintligt. Istället skall det vara det vi brukar kalla för ”raka rör” mellan avgifter och förmåner. Det ökar försäkringsmässigheten i systemet. Som en följd av denna principiella inställning välkomnar vi regeringens förslag att tydliggöra avgiftsuttaget för föräldraförsäkringen genom en särskild avgift på 2,20 procent som skulle motsvara en total avgiftsfinansiering av föräldraförsäkringen.

Vi har i vår ekonomisk-politiska motion om regeringens ekonomiska vårproposition föreslagit arbetsgivarsänkningar för den privata tjänstesektorn med 6 procent. Dessa skall enligt vår mening tas ut genom en motsvarande sänkning av den allmänna löneavgiften.

Vi vill behålla delpensionsavgiften på 0,20 procent så länge detta är motiverat av utgifterna för delpensionen. Bibehållen delpensionsavgift skall finansieras genom en motsvarande sänkning av den allmänna löneavgiften med 0,20 procent.

I tabellform blir vårt förslag följande:

Nya avgiftssatser fr.o.m. 1999

Arbetsgivaravgifter

Egenavgifter

Ålderspensionsavgift

6,40

6,40

Efterlevandepensionsavgift

1,70

1,70

Delpensionsavgift

0,20

0,20

Sjukförsäkringsavgift

7,50

8,23

Arbetsskadeavgift

1,38

1,38

Föräldraförsäkringsavgift

2,20

2,20

Arbetsmarknadsavgift

5,84

3,30

Allmän löneavgift

7,84

7,84

Summa

33,06

31,25

3 Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen – med avslag på regeringens förslag i denna del – beslutar om en sådan avgiftsstruktur, enligt vad i motionen anförts, att delpensionsavgiften kvarstår oförändrad och den allmänna löneavgiften sänks jämfört med regeringens förslag.

Stockholm den 29 april 1998

Sigge Godin (fp)

Bo Könberg (fp)

Ann-Kristin Føsker (fp)

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-04-29 Bordläggning: 1998-05-04 Hänvisning: 1998-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)