med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

Motion 1998/99:Fi14 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Motion till riksdagen

1998/99:Fi14

av Carl Bildt m.fl. (m)

med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

InnehållSammanfattning

Inledning

De övergripande målen för den ekonomiska politiken bör
vara att skapa förutsättningar för snabb tillväxt, en kraftig
ökning av antalet nya arbetstillfällen, en god
realinkomstutveckling och minskat bidragsberoende.
Sveriges problem är strukturella. Det behövs en ny ekonomisk politik, som
syftar till att stärka incitamenten till företagande, arbete och förkovran och
som bygger på enskilt ägande och fri konkurrens.

Politiken måste också präglas av en insikt om de ändrade förutsättningar
som följer av en alltmer integrerad världsekonomi. Det ställer nya krav på
den nationella politiken men öppnar också
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-29 Bordläggning: 1999-04-30 Hänvisning: 1999-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)