med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

Motion 1998/99:Fi20 av Mikael Odenberg m.fl. (m)

av Mikael Odenberg m.fl. (m)
Anställningsstöd för
långtidsarbetslösa
Regeringen föreslår att ett förstärkt anställningsstöd införs
under år 1999 för arbetslösa med långa inskrivningstider på
arbetsförmedlingen. Stödet ges till arbetsgivare som anställer
personer som varit öppet arbetslösa eller i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder under minst tre år. Enligt
vårpropositionen fanns det i februari 100 000 svenskar som
var arbetslösa eller i konjukturberoende åtgärder och som
hade varit inskrivna vid arbetsförmedlingen i tre år eller mer.
Belastningen på statsbudgeten beräknas uppgå till drygt 1
miljard kronor per år.
Det är naturligtvis bra om regeringen nu börjar inse att det finns ett
samband mellan å ena sidan företagens kostnader för att anställa och å andra
sidan antalet jobb. Det är också bra att antalet arbetsmarknadspolitiska
åtgärder skall reduceras väsentligt och fokuseras på arbetsmarknads-
politikens huvuduppgifter. Problemet är emellertid att vissa grupper av
arbetssökande har visat sig ha en mycket svag ställning på arbetsmarknaden,
helt oavsett konjunkturläge.
Grunden för en sysselsättningsskapande politik är givetvis att företagen
växer och att nya företag startar. Det kan bara göras möjligt genom ett bättre
klimat för investeringar och företagande. Vi har i andra sammanhang
framlagt förslag om bl.a. sänkta skatter, minskat företagskrångel, modernise-
rad arbetsrätt och förbättrad konkurrens.
Även inom ramen för en tillväxtfrämjande politik torde det bli nödvändigt
att vidta särskilda åtgärder för att öka anställningsbarheten hos de stora
grupper som under de senaste åren kommit att fastna i långtidsarbetslöshet.
Vår uppfattning är emellertid att de långtidsarbetslösas förutsättningar för att
ta lediga arbeten inte förbättras med regeringens förslag. Anställningsstödet
handlar i stället uteslutande om att öka de långtidsarbetslösas konkurrens-
kraft på arbetsmarknaden genom att göra dem "billigare" att anställa. Vi tror
inte att detta är en framkomlig väg.
Dagens arbetsgivare efterfrågar i allt större utsträckning en flexibel och
mer kompetent arbetskraft. Ett förstärkt anställningsstöd leder inte till att de
långtidsarbetslösa får dessa nödvändiga egenskaper. En tillfällig rabatt för att
anställa vissa arbetslösa riskerar att permanenta förhållandena. I stället för
att
ge incitament och möjligheter till den arbetssökande att bli konkurrenskraftig
slussas denne med stödåtgärder runt i ovisshet ännu en tid.
Utbildning av de långtidsarbetslösa är den bästa, och kanske enda, vägen
bort från långtidsarbetslöshet. Genom förbättrad kompetens kan den enskilde
bli konkurrenskraftig därför att hon eller han kan något och inte därför att
hans eller hennes arbetskraft under en kortare period kan köpas till ett lågt
pris.
Moderaterna kan för sin del godkänna omformningen av anställningsstödet
från kontantbidrag till kreditering på skattekonto i enlighet med framlagt
lagförslag. Däremot motsätter vi oss på ovan angivna grunder regeringens
förslag till utvidgat anställningsstöd. Vi noterar också att detta är
synnerligen
knapphändigt underbyggt i vårpropositionen.
Stiftelsen Utbildning
Nordkalotten
Regeringen föreslår på tilläggsbudget omfördelning av fyra
miljoner kronor från anslaget A 2 Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder till anslaget B 11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning
Nordkalotten.
Vi har tidigare motsatt oss inrättandet av Stiftelsen Utbildning Nord-
kalotten. Mot denna bakgrund avstyrker vi ytterligare medelstillskott på an-
slag B 11. Vi accepterar dock den föreslagna indragningen av fyra miljoner
kronor från anslaget A 2.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1.      att riksdagen avslår regeringens förslag till
reformering av anställningsstödet (avsnittet 5.4.10) i enlighet
med vad som anförts i motionen,
2.      att riksdagen avslår regeringens förslag att på
tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1999 uppföra
ytterligare fyra miljoner kronor på utgiftsområde 14, anslag
B 11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten i enlighet
med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 28 april 1999
Mikael Odenberg (m)
Kent Olsson (m)

Patrik Norinder (m)

Christel Anderberg (m)

Henrik Westman (m)

Ewa Thalén Finné (m)

Anna Åkerhielm (m)

Rolf Gunnarsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-29 Bordläggning: 1999-04-30 Hänvisning: 1999-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)