med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

Motion 1998/99:Fi21 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

av Göran Lennmarker m.fl. (m)
Den tragiska händelseutvecklingen i Kosovo har fäst
uppmärksamheten på behovet av en kraftfull och effektiv
gemensam europeisk utrikes- och säkerhetspolitik. Sverige
bör fullt ut vara en del av en alleuropeisk säkerhetsordning.
Som ett led i denna strävan bör Sverige ställa ett väsentligt
bidrag till förfogande för en multinationell väpnad
fredsstyrka i Kosovo. Det svenska bidraget bör uppgå till en
bataljons storlek.
Regeringen bör uppdras att finna finansiering för en hel svensk bataljon,
vilket beräknas kosta drygt 400.000.000 kronor år 1999.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1.      att riksdagen beslutar bidra med en svensk
väpnad styrka av en bataljons storlek till en multinationell
väpnad fredsstyrka i Kosovo,
2.      att riksdagen hos regeringen begär förslag till
finansiering av en hel svensk bataljon i Kosovo.

Stockholm den 28 april 1999
Göran Lennmarker (m)
Bertil Persson (m)

Liselotte Wågö (m)

Sten Tolgfors (m)

Karin Enström (m)

Roy Hansson (m)

Birgitta Wistrand (m)

Gustaf von Essen (m)

Hans Hjortzberg-Nordlund (m)

Lennart Fridén (m)

Henrik S Järrel (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-29 Bordläggning: 1999-04-30 Hänvisning: 1999-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)