med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

Motion 1998/99:Fi23 av Holger Gustafsson m.fl. (kd)

av Holger Gustafsson m.fl. (kd)
Svenska jordbrukets
energiskatter
Inom den europeiska unionen har vi en gemensam
jordbrukspolitik. Syftet med den gemensamma politiken är
att primärproduktionen/bönderna skall kunna producera
livsmedel på likvärdiga ekonomiska villkor, dvs. att
konkurrensvillkoren skall vara lika.
Förutom klimatmässiga skillnader inom unionen kan vi konstatera att den
svenska politiken ställer olika krav på t.ex. miljöskydd, husdjurshygien m.m.
som ytterligare fördyrar produktionskostnaderna för svensk livsmedels-
produktion. För att svenskt lantbruk skall bli mer konkurrenskraftigt är det
därför angeläget med en harmonisering av de avgifter som i dag belastar de
svenska bönderna. Annars blir det andra bönder än svenska inom EU som
kommer att vinna konkurrensen.
Många jordbruksföretag har idag högre elenergikostnader än annan
näringsverksamhet i Sverige, vilket måste anses som helt orimligt och bör
rättas till.
Den socialdemokratiska regeringen och majoriteten i riksdagen har
beslutat om extra energiskatter för jordbruksnäringen. Dessa extraordinära
energiskatter har kommit att beskrivas som en extra "ryggsäck" som svenska
bönder får bära jämfört med sina kollegor inom EU.
Konsekvenserna av "ryggsäcken" blir försämrad lönsamhet för jordbruket
och därmed ännu sämre konkurrensförmåga. Detta har utretts av lands-
hövding Björk som också lämnat förslag till åtgärder. Jordbruksministern har
vid ett flertal tillfället gett ett intryck av att lättnader skall komma men
inget
har hänt. Inte heller i årets vårproposition finns något konkret förslag till
beslut om skattesänkning, utan endast välmenande skrivningar som att
"regeringen överväger att ge jordbruket motsvarande lättnader inom
energiskattesystemet som gäller för tillverkningsindustrin. Det totala uttaget
av energiskatter bör dock inte minska, utan skattebortfallet måste finansieras
genom omfördelningar inom energiskattesystemet."
Sänkningen gäller i första hand skatten på el och eldningsolja, men
Kristdemokraterna anser att  skatter på diesel och handelsgödsel är ett väl så
stort konkurrensproblem som snarast bör få en acceptabel lösning. Krist-
demokraterna har i sin motion på 1999 års vårproposition avsatt budgetmedel
för att i statsbudgeten täcka de kostnader som föranleds av de åtgärder som
vi här uppmanar regeringen att snarast vidta.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1.      att riksdagen hos regeringen begär förslag till
sådana lagändringar att de i vårpropositionen aviserade
förändringarna av el- och eldningsoljeskatterna kan träda i
kraft den 1 januari 2000,
2.      att riksdagen hos regeringen begär förslag till
lagändringar under hösten 1999 för att lyfta av jordbrukets
kostnad för dieselskatter,
3.      att riksdagen hos regeringen begär förslag till
lagändring syftande till att miljöavgifter i jordbruket skall
återgå till näringen för miljöinsatser.

Stockholm den 28 april 1999
Holger Gustafsson (kd)
Stefan Attefall (kd)

Harald Bergström (kd)

Rose-Marie Frebran (kd)

Göran Hägglund (kd)

Helena Höij (kd)

Magnus Jacobsson (kd)

Per Landgren (kd)

Kenneth Lantz (kd)

Maria Larsson (kd)

Mats Odell (kd)

Mikael Oscarsson (kd)

Rosita Runegrund (kd)

Inger Strömbom (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-29 Bordläggning: 1999-04-30 Hänvisning: 1999-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)