med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

Motion 1998/99:Fi28 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

av Per-Richard Molén m.fl. (m)
Botniabanan
Den totala kostnaden för Botniabanan är ännu inte redovisad,
vilket gör det omöjligt att politiskt ställa detta
järnvägsprojekt mot andra angelägna infra-
strukturinvesteringar.
Botniabanan förutsätter en upprustning av den så kallade Ådalsbanan
mellan Härnösand och Nyland och ett triangelspår, som gör det möjligt att
knyta samman norra stambanan från Långsele via Sollefteå till Nyland.
Därutöver måste Ostkustbanan mellan Härnösand och Sundsvall rustas upp
för den tunga trafiken. Därtill kommer nödvändiga miljöåtgärder för den del
av banan som passerar genom Sundsvalls centrum.
Dessa omfattande kostnader är inte analyserade och mycket mindre
redovisade. Samtidigt är det allom bekant att det norrländska vägnätet håller
på att förfalla. Många mil är avstängda under tjällossningsperioden. En del
vägar ser mera ut som leråkrar med djupa spår, som ökar olycksfallsriskerna
och fördyrar och försenar de virkestransporter som förser den norrländska
skogsindustrin med råvara. Det är också angeläget att förbifarter ordnas i
Örnsköldsvik och Sundsvall, så att de omfattande tunga transporterna - inte
alltför sällan "farliga" - inte som nu tvingas passera genom dessa städers
centrala delar.
Från moderat sida anser vi - mot bakgrund av regeringens njugga
inställning till väginvesteringar och vägunderhåll - att kostnaderna för hela
Botniabanan, inklusive de kommunala investeringarna och övriga åtgärder
från Nyland söderut mot Sundsvall, i sin helhet skall redovisas, innan pengar
anslås till någon del av Botniabaneprojektet.
Därför motsätter vi oss regeringens förslag om att inom ramanslag A 4
Banhållning göra utfästelser om att till Botniabanan AB anslå 1,3 miljarder
kronor i projekteringspengar.
Estonia
Vi avser liksom regeringen att avsätta 10 600 000 kronor till
det nya anslaget B 6 Vissa kostnader med anledning av M/S
Estonias förlisning. Vi motsätter oss dock att anslaget
finansieras genom en minskning av anslaget  D 2 Köp av
interregional persontrafik. Mot bakgrund av detta uppmanar
vi regeringen att finna annan finansiering till det nya
anslaget B 6 Vissa kostnader med anledning av M/S Estonias
förlistning.
Postgirot Bank AB
Vi välkomnar regeringens tankar om att sälja ut Postgirot
Bank AB. Däremot innehåller propositionen inga konkreta
uppgifter om en tidsplan för en sådan försäljning, och vi
anser att en sådan bör fastställas snarast. Vid en försäljning
av aktierna i Postgirot Bank AB skall ersättningen tillfalla
staten. Vi anser att försäljningslikviden från Postgirot Bank
AB skall anvisas för investeringar i infrastruktur. Därigenom
möjliggörs en temporär insats för att klara såväl eftersatt
vägunderhåll som eftersatta investeringar på det nationella
vägnätet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1.      att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om Botniabanan,
2.      att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om anslaget B 6 Vissa
kostnader med anledning av M/S Estonias förlisning,
3.      att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om Postgirot Bank AB.

Stockholm den 29 april 1999
Per-Richard Molén (m)
Tom Heyman (m)

Lars Björkman (m)

Birgitta Wistrand (m)

Jan-Evert Rådhström (m)

Lars Elinderson (m)

Jeppe Johnsson (m)

Elizabeth Nyström (m)

Per Westerberg (m)

Fredrik Reinfeldt (m)

Karin Enström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-29 Bordläggning: 1999-04-30 Hänvisning: 1999-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)