med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

Motion 1998/99:Fi30 av Claes-Göran Brandin och Marianne Carlström (s)

av Claes-Göran Brandin och Marianne Carlström (s)
Inom Regeringskansliet bereds frågan om en möjlighet att
fr.o.m. beskattningsåret 1999 jämställa förmånsvärdet för
elbilar, elhybridbilar och bilar som drivs med alternativa
bränslen med närmast jämförbara bilar av samma märke och
årsmodell som drivs med bensin eller diesel. En bil som
drivs med exempelvis gas eller dubblerade bränslesystem har
ett väsentligt högre inköpspris än dess med traditionellt
bränsle drivna motsvarighet. Med gällande bilförmånsregler
medför detta att den alternativt drivna bilen får ett högre
förmånsvärde än dess traditionella motsvarighet, vilket
försvårar introduktionen av bilar som använder alternativa
bränslen. Det är viktigt av miljöskäl att man jämställer
alternativt bränsledrivna bilar med bilar som drivs med
traditionellt bränsle.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om vikten av att jämställa förmånsvärdet för elbilar,
elhybridbilar och bilar som drivs med alternativa bränslen.

Stockholm den 29 april 1999
Claes-Göran Brandin (s)
Marianne Carlström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-04-29 Bordläggning: 1999-04-30 Hänvisning: 1999-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)