med anledning av prop. 1998/99:110 Vissa skolfrågor m.m.

Motion 1998/99:Ub27 av Barbro Westerholm (fp)

av Barbro Westerholm (fp)
Avskaffa den centralt
fastställda timplanen
Folkpartiet liberalerna anser att den centralt utformade
timplanen på sikt ska avskaffas, eftersom den lägger hinder i
vägen för en målstyrd skola. Timplanens avskaffande hör
ihop med att utförliga utvärderingar genomförs av hur
skolorna når upp till kunskapsmålen. För att grundskolan
fullt ut ska kunna bli flexibel och anpassningsbar efter
elevernas varierande behov måste skolan även i praktiken
vara målstyrd. Folkpartiet liberalerna anser att det ska vara
målen i skolans kursplaner som ska vara styrande när det
gäller antalet timmar för varje elev och för varje ämne.
För att en avveckling av timplanen ska fungera krävs en väl fungerande
målstyrning, varför det är viktigt att utförliga utvärderingar av kunskaps-
resultaten genomförs.
Det är resultatet en elev uppnår och inte antalet timmar som läggs på varje
ämne i skolan som är det viktiga. Det faktum att en elev har spenderat 150
timmar i ett ämne säger lite om de faktiska kunskaper eleven har uppnått.
Den kollektiva tanken att alla har lika stor förmåga att uppnå samma goda
resultat under lika lång tid bortser från de individuella skillnader som finns
mellan människor. För liberaler är det en självklarhet att den enskilde
elevens behov måste stå i centrum, även när det gäller hur många timmar
eleven studerar de olika ämnena.
Regeringen föreslår att ett begränsat antal kommuner ska få pröva
möjligheten att organisera undervisningen i grundskolan utan en centralt fast-
ställd timplan under en femårig försöksverksamhet. Folkpartiet anser att man
redan i dag ska fatta ett principbeslut om avskaffande av timplanen. En
treårig försöksverksamhet är tillräcklig.
Vad som anförts ovan om avskaffandet av den centralt utformade tim-
planen bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.
Gymnasiet ska inte ta över
grundskolans problem
Regeringen föreslår att elever inom det individuella
programmets ram ska kunna komplettera sina kunskaper för
att bli behöriga till ett nationellt program. Det innebär att
gymnasiet får fortsätta att ta över grundskolans problem. Det
är grundskolan som ska ha ansvaret för att dessa elever
kompletterar sina kunskaper till godkänd nivå. Folkpartiet
liberalerna vill avskaffa det individuella programmet.
Vi anser att de elever som lämnar grundskolan utan betyget "godkänd" ska
"läsa upp" betyget innan de får tillträde till gymnasiet. Ökade krav måste
ställas på grundskolan att sätta in stöd redan de första grundskoleåren. Det är
både mänskligare och billigare att lära elever läsa och räkna i grundskolan än
i gymnasiet.
Ingen elev ska få börja gymnasiet utan att ha uppnått betyget "godkänd" i
svenska, engelska och matematik. Att låta elever lämna grundskolan utan
godkända kunskaper i dessa ämnen är cyniskt. I dag är dessa elever
hänvisade till gymnasiets individuella program. Istället skulle de fångas upp
långt före 16 års ålder. Det individuella programmet var tänkt att utgöra ett
undantag, men är idag gymnasiets tredje största program. Enligt aktuell
statistik går endast 16 procent av eleverna över från det individuella
programmet till ett nationellt program och fullföljer detta.
Alla elever borde ges ökad möjlighet att själva sätta samman kurser till ett
eget personligt program. Utöver de obligatoriska kärnämnena skulle eleven
kunna få välja kurser tämligen fritt. Skolorna bör kunna erbjuda ett brett
utbud av kurser.
Gymnasielever bör dessutom ges möjlighet att läsa även under sommaren.
Vi vill därför starta försöksverksamhet med sommarkurser.
Det är viktigt att skolan utgår ifrån varje individs egna förutsättningar. Alla
elever kan inte lära sig lika mycket, eller i samma takt. Dagens skola är i för
hög grad utformad för genomsnittseleven. Resultatet är att en del elever har
svårt att hänga med i undervisningstakten, samtidigt som andra elever inte
får den stimulans de behöver. Undervisningen måste organiseras så att elever
som behöver mer tid för inlärning får det medan andra elever ska kunna gå
vidare i en snabbare takt och kunna fördjupa sig.
Det som här anförts om större möjlighet till individuellt val av kurser och
försöksverksamhet med sommarkurser bör riksdagen som sin mening ge
regeringen till känna.
Både fordonstekniker och
svensklärare ska få vara
entreprenörer
Regeringen föreslår att endast undervisning i yrkesämnen
ska kunna läggas ut på entrepenad. Folkpartiet liberalerna
anser att denna begränsning är omotiverad. Om det finns
tydliga krav på lärarkompetens och undervisningens kvalitet
finns det ingen anledning att begränsa
entreprenadmöjligheten till yrkesämnen. Det borde vara
möjligt för en kommun att t.ex. beställa undervisning med en
särskild pedagogisk profil i språk eller naturvetenskap av
lärarkooperativ eller andra privata anordnare.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1.      att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att den centralt styrda
timplanen skall avskaffas,
2.      att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att det individuella
programmet skall avskaffas,
3.      att riksdagen som sin mening ger regeringen till
känna vad i motionen anförts om att lärare i alla ämnen skall
kunna anlitas genom entreprenadupphandling.

Stockholm den 1 juni 1999
Barbro Westerholm (fp)
Ulf Nilsson (fp)

Yvonne Ångström (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-06-01 Bordläggning: 1999-06-02 Hänvisning: 1999-06-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)